#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(167) ---------------------------------------------------- داوَرِ نادادوَر! ------------------------------------------------------- من عرصه ای از« هماوردان» و میدانی از «پهلوانان» را دیدم که در آن« داور» از اریکه« داوری» فرود آمده و با هماوردان کشتی می گرفت! در این« عرصه پیکار» و «معرکه بي دادار»، «بيداد» بود كه« داد» مي داد! و «داد» بود كه «بي داد» مانده بود!! ----------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ----------------------------------- دادوَر : دادگر،عادل / نادادوَر : ستمگر هماورد : حریف، هم نبرد،هم آویز اریکه : سریر،تخت،تخت فروانروایی دادار : داددهنده،دادگر،عادل داد : قانون ،عدل،انصاف بیداد : ستم،ظلم،تعدی
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 30 دی 1394 | 8:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(166) ------------------------------------------------- «شخص»های «بی شخصیت»! -------------------------------------------- من شخصی را دیدم کوچک و «معدوله» با شخصیتی «کوتوله» ، اما «کَبکَبه نامش!» و «دَبدَبه مقامش!» چهارچوب« قاب» و سقف« سحاب» را درهم مي شكست!! دنیا ویران شده «شخص»های «بی شخصیت» و «هَیمَنَه»های «بی هویت» است! ---------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ----------------------------- معدوله : درهم پیچیده شده و بازگردیده کَبکَبه : گروهی از مردم،کنایه از شوکت و جاه و جلال دَبدَبه : سر و صدای موکب سلاطین در حال حرکت هَیمَنَه : وقار و ابهت
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394 | 9:41 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(165) --------------------------------------------- هر «هوسی»،«قفسی» است! ----------------------------------------------- من حق باوری را دیدم خالی از «خیال» و عاری از« آمال» ؛ زيرا چنان از وابستگي ها،« وارسته» و به حق« دل بسته» بود كه در دل نه جايي براي« آرزوهاي واهي» بود و نه «هوس هاي گاه گاهي». نیز من حق ستیزی را دیدم گرفتار «خیالات واهی» و «حالات تباهی» ، هر روزي به دستاويزي « آويخته» و هر شبي با هوسي« آميخته». بنابراین دانستم که «در سیر تعامل» و «مسیر تکامل» هر «هوسی» ، «قفسی» و حتی هر «بالی»،«وبالی»است! هوس ها، پر و بال «کمال» را با زنجیر «آمال»می بندند و رهرو را از «صعود» به سوی «قلل موعود» باز می دارند! همه «زنجیرهای آمال» را باید گسست و دل و جان در «معشوق لایزال» بست! ------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر —------------------------------------------------------------------ عاری : برهنه،بدون واهی: سست ،بی بنیان،کهنه و پوسیده،فروهشته وبال : سختی،عذاب،سرانجام بد آمال: آرزوها،جمع امل لایزال: زوال ناپذیر،بی زوال،جاوید،ابدی —------------------------------------------- سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394 | 8:4 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(164) ------------------------------------------------------ شناخت حق با «عیار» و «معیار» -------------------------------------------- من«خفته» ای را دیدم «آشفته» که به شدت« می لرزید» و مرتب فریاد «می کشید» . پنداشتم بیدار است ؛ چون بهتر نگريستم، او نه بيدار و« نگران» ، كه گرفتار كابوس بود و «هذيان». از آن پس دانستم كه نه هر فريادگري« بيدار» است و نه هر هشداردهنده اي ، «هوشيار!» « فریادگر» را باید« شناخت» و «فریاد» را باید« پرداخت! » نه تنها با «بُرد روایت»،که با«کاربُرد درایت» . فریادگر را باید با «عیار» شناخت و فریاد را با «معیار»! ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------- کابوس: حالت اختناق و سنگینی که در خواب به انسان دست می دهد.خفتک(فارسی آن) هذیان: بیهوده گویی در خواب یا در بیماری،پریشان گویی پرداخت: آراستگی و آرایش و جلا بُرد: تیررس و مسافتی که گلوله پس از خارج شدن از تفنگ طی می کند. روایت: نقل کردن خبر یا حدیث یا سخن درایت: دانستن،دریافتن،آگاهی داشتن از روی زیرکی عیار: سنجش،مقایسه و امتحان کردن پیمانه و ترازو برای پی بردن به صحت آن معیار: اندازه و پیمانه،مقیاس و آلت سنجش،سنگ محک
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 27 دی 1394 | 10:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(164) ------------------------------------------------- « رهاتر از موج» و «فراتر از اوج» ---------------------------------------------- من جزیره ای را دیدم سر برآورده از خیال خیزابه های« خشمگین» و سر کشیده به سوي سپهر« سيمين». او به دنياي« رهاتر از موج» و «فراتر از اوج» مي انديشيد ، نه از خيزش خيزابه های «منحوس» «مي لرزيد» و نه از توفان های« اقيانوس» «مي ترسيد». من سربرآوردن از اقیانوس« سختی ها» را و نعل وارونه زدن بر سُمِ سَمَند « بدبختی ها» را از« ایستادگی این افتاده! » و« افتادگی این ایستاده» ......آموختم! ---------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------------------------------------------------- خیزابه : موج ،کوهه آب منحوس : شوم، بداختر سَمَند : اسب زردرنگ ------------------------------------------------------------ سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 26 دی 1394 | 15:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(162) ------------------------------------------------- بیدارگران بَرَهوت! ------------------------------------------------- من مردمی را دیدم «خفته» بر فراز کوهی از« زرِ نهفته» ، خواب ها «بسي سنگين» و خفتگان در ژرفاي «روياهاي رنگين». هر كه نغمه بيداري« سر مي داد» ، سر را به باد «صَرصَر مي داد». چه بسیار «بیدارگران این بَرَهوت» و« شکنندگان سکون و سکوت» که «طناب دار» را بر «خواب خُمار» برگزیدند. گره« کور» این دیار« دَیجور» این است که خفتگان به خواب «مانوس »اند و بیدارگران از بیداری آنان،« مایوس». خورشید بیداری در« بند» است و امید هشیاری در «کمند»! بنابراین تنها راه رهایی« خورشید»،نَفَس مسیحایی« امید» است! «امید»!! --------------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر --------------------------------------------- صَرصَر : باد تند،باد سخت،باد شدید و سرد بَرَهوت: بیابان گرم و بی آب و علف دَیجور :تاریک
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394 | 7:30 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(161) ---------------------------------------------------------- «پرچم انقلابی» بر دوش «انقلابی قُلابی»! ----------------------------------------------------------- من «پرچم انقلابی» را بر دوش «انقلابی قُلابی» دیدم! من درفش «کاوه راستین» را در دست« ضحاک فرنشین» دیدم... و شگفتا كه اين قصه تلخ در هر صفحه از صحيفه تاريخ تكرار مي شد. كاوه هاي «نستوه» از ستم «به ستوه »مي آمدند و بر «قصرهاي قساوت» و « کاخ های قيادت» ضحاك ها برمي شوريدند . آن گاه كه «نِهضت» به «نُصرت» مي رسيد، باز ضحاك ها با« نيرنگ» و تغيير« رنگ »دوباره بر «صدر» مي نشستند و« قدر »مي ديدند! ...و این قصه تاریخ شهر سرب و سراب است بر« مدار تکرار» و بر «مسیر استمرار»! ---------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ----------------------------------------------- فرنشین :رئیس،رهبر،شاه نستوه: خستگی ناپذیر،رزمنده ای که از پیکار خسته نمی شود ستوه : خسته ،درمانده،افسرده،ملول(خلاف نستوه) قساوت: سخت دل شدن،سنگدلی قیادت: رهبری ،پیشوایی ،پیشروشدن
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394 | 8:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(160) ------------------------------------------------- «خارِ ترس» یا «گُلِ درس»؟! -------------------------------------------- من درخت« شکست» را دیدم و از آن میوه «موفقیت» چیدم... زیرا بر شاخسار آن هم «خارِ ترس»چیدنی بود و هم «گُلِ درس» . «شکست» درختی است« بارور »روییده بر بستر «باور» که با «ایثار خون دل ها» و «آوار گونه گون مشکل ها» آبیاری شده است. من «موفقیت» را پریدن از شکستی بر شکستی دیگر یافتم بدون نومیدی و خستگی. «نومیدی» و «خستگی» دو «میوه مسموم» و دو «ثمره شوم» از درخت«شکست» است! در راه « نِیل به کمال» و « مِیل به آمال» نه« اُفتادن» ،که «برنخاستن» پذیرش «رکود» است و مانع رسیدن به «مقصود»! ------------------------------------ #شفیعی_مطهر —---------------------------------------------------------— سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394 | 7:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(159) ---------------------------------------------------- از «بستر نعمت» تا «خاکستر نقمت» ---------------------------------------------------- من انسانی «خویش نشناخته» و شخصی «خودباخته» را ديدم كه در نزد هر قدرتمدار« قامت» خم می کرد، چون مي خواست به هر« قيمتي» زندگي كند.. تا کنگره های «کاخ آرزو» را بر ویرانه های «کوخ آبرو» بسازد! او در «قصه زندگی» و «قصیده ارزندگی» « چگونه » را «می ساخت»، اما « چرا » را «می باخت». سرانجام در آرزوی یافتن آرامش بر فراز «قصر قیصر» ، به سقوط در نشیب «کیفر کافر» فرو افتاد! و از «بستر نعمت» به «خاکستر نقمت» فروغلتید!! -------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------- نقمت : کینه کشی،عذاب،عقوبت،پاداش بد نشیب :پستی،سرازیری،زمین پست و سرازیر،نقیض فراز کوخ : خانه بی پنجره،کلبه فقیرانه
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394 | 8:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(158) ---------------------------------------------- «چرایی زیستن» در گروی «چگونگی نگریستن» ---------------------------------------------- من انسانی« مُصمَم» و شخصی« مُکَرم» را ديدم كه مي خواست با زندگي كردن،« قيمت» بيابد و با کوشیدن،«قیامت» بپاکند .... او چون « چرایی زندگی » را یافته بود، بنابراین « چگونگی » آن را می ساخت. او با «چرایی زیبا» «چگونه ای ساده اما فریبا» بنا می کرد! در جهان آفرینش «نحوه نگرش»،« شیوه نگارش» را مشخص می کند آن کس که «چگونگی نگریستن» را بیابد، «چرایی و چگونگی زیستن» را می آموزد! ------------------------------------------------ #شفیعی_مطهر ------------------------------------------ مُصَمَم : دارای عزم و اراده،کسی که تصمیم به انجام کاری گرفته مُکَرَم: عزیز ،گرامی،بزرگ داشته شده -------------------------------------------------------------- سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 19 دی 1394 | 9:34 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(157) ------------------------------------------------- گوهر حق بر «غرور» می افزاید یا بر« شعور»؟! ------------------------------------------------- http://dl.goharemarefat.ir/ftp/Picture/Ghorour.jpeg من انسانی را دیدم« فکور »با ذهنی« پرشور» او با همه وجود در جست وجوی «حقيقت» بود. در مقابل ، شخصی را دیدم که دل «صدف فضیلت» را« شکافته» و « گوهر حقیقت» را «یافته» بود! من «حقیقت پژوه فکور» را بر مسير« كمال» دیدم و «حقيقت يافته مغرور» را بر طريق« ضلال». زیرا او همه عمر راه« می پوید» و حق را «می جوید» اما این مغرورانه همه «حقیقت» را در «حصار» خود و همه« واقعیت» را در« انحصار »خود می داند!! او همواره بر «دانش» می افزاید و این بر «لغزش»! ----------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------------------- سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 18 دی 1394 | 16:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(155) -------------------------------------------------- رویش «شَجَر خوشبختی» در «بستر سختی» -------------------------------------------------- من عکاس ها را دیدم که زيباترين عكس ها را در تاريك ترين اتاق ها ظاهر می کنند . اين كار« سَتُرگ» اين درس« بُزُرگ» را به من آموخت كه هر گاه در تنگنایی «تاریک» و کوره راهی« باریک» از زندگی قرار گرفتم، بدانم که « نقش آفرین هستی» و « فَرنشین اَلَستی» می‏ خواهد از من« تصویری زیبا» و «اکسیری کیمیا» بسازد. بنابراین از سختی ها « نباید هراسید» و از دشواری ها « نشاید ترسید». زیرا «شَجَر خوشبختی» در «بستر سختی» می روید! -------------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------- شَجَر : درخت،درخت سبز سَتُرگ: بزرگ ،عظیم فَرنشین: رئیس،فرمانروا اَلَستی :(اَلَستُ :آیا نیستم؟)،روز ازل،روزی که خداوند به فرزندان آدم گفت:«اَلَستُ بِرَبکم؟» آیا پروردگار شما نیستم؟ اکسیر: جوهری که ماهیت جسمی را تغییر دهد.مثلا مس را طلا کند. کیمیا: کمیاب،ارزشمند
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394 | 3:27 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(153) -------------------------------------------------- توانمندی در«انتقادپذیری» است یا «کشورگیری»؟! ------------------------------------------------------ شخصیتی را دیدم بسی« خرسند» و بسیار« توانمند» . توانایی او آنقدر رشد کرده بود که قادر به پذیرش « خطا » و « اشتباه » خود بود!! من همه توانمندی او را نه در « کشور گیری»، که در « انتقادپذیری » دیدم. باید خودخواهی را«مهار » و با نفس،«پیکار» کرد! سلطه بر یک کشور با «جنگ و تفنگ» است اما تسلط بر خود با «فرهنگ». آن با «زور» پیش می رود و این با «شعور»! --------------------------------------------- #شفیعی_مطهر —------------------------------------------------------— سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 14 دی 1394 | 9:17 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(152) ------------------------------------------------- کویر «اهریمن» و دشت« سَتَرون» ------------------------------------------------------ ذهن، کشتزاری« آماده» و مزرعه ای« فوق العاده» است؛ که باید « ایده» را در آن «کاشت» با « مطالعه» آن را آبیاری ، و با « مشورت » آن را تقویت ، و با « پذیرش انتقاد » آن را آفت زدایی کرد؛ تا بهترین محصول را «برداشت». اما متاسفانه در این کویر «اهریمن» و دشت« سَتَرون» چه بسیار اذهانی، «شوره زار» و نخبگانی «خوار» شده اند!! زیرا سَموم ویرانگر و و نهیب تندر شکوفه های استعداد را پرپر و گلزارهای اعتماد را خاکستر می کند. --------------------------------------------- #شفیعی_مطهر —------------------------------------------------------------------------------— ایده : اندیشه،فکرخیال،تصور،رای،عقیده،نیت،سلیقه ادبی و صنعتی اهریمن : خرد خبیث، عقل پلید، شیطان سَتَرون : نازا ،عقیم سموم: باد گرم مهلک، باد زهرآلود نهیب: ترس، بیم، هیبت، نعره تُندَر : رعد، غرشی که از آسمان به گوش رسد،آسمان غرش،غرش ابر ******************************* سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 13 دی 1394 | 9:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(151) -------------------------------------------- حلقه« حق» و حقیقت «مطلق» ------------------------------------------- آبشار را دیدم او« زبان روزگار» بود و « شتابان بی قرار». او را روایتگر« جریان زندگی» و« دوران بندگی» یافتم . او با باور به مکتب« این نیز بگذرد»، هم «تلخی های خاشاک»را می برد و هم «شیرینی های طربناک» را. او در جريان پرشتاب حيات نه آنی «درنگ» داشت و نه آهي براي« آهنگ». از خروش و ریزش بی امان آبشار دریافتم که هر لحظه «زمین در گذر» است و «زمان در گذار»! نونهالان «می بالند» و کهنسالان رو به« زوالند»! سموم« مرگ» طراوت« گلبرگ» را پرپر می کند، ساقه های سبز« امید» را می شکند و جوانه های تُرد «نوید» را به خاک می ریزد. در عرصه هستی آن گلی «می پاید» و پایندگی را« می شاید»، که دل در حلقه« حق» بندد و به حقیقت «مطلق» پیوندد! ------------------------------------------- #شفیعی_مطهر --------------------------- زوال : نیست شدن،از بین رفتن،نابودی،ناپایداری،نیستی سَموم: باد گرم مهلک،باد زهرآلود طراوت: تر و تازه شدن،تازگی،شادابی تُرد: تر و تازه،آنچه زود شکسته شود،زودشکن،لطیف نوید: خبر خوش،مژده،بشارت،وعده نیک
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 12 دی 1394 | 12:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(149) ------------------------------------------ «تخلیه هیجان» یا «تحلیه ایمان»؟! ----------------------------------------- من مردمانی را « بخردان بهروز» و «پهلوانان پیروز» ديدم كه شجاعت را نه «آژمان تاختن»و « جان باختن» در رويارويي با شير ، كه در جان سالم به دربردن از« شر شير» و «شرارت شمشیر» بدانند. شجاعت نه «در جان باختن» ، كه شير را« بر خاك انداختن» است. بنابراین دانستم که شجاعت نه «تخلیه هیجان» ، که «تحلیه ایمان» است! ------------------------------------------- #شفیعی_مطهر —---------------------------------------------— آژمان : بی زمان،بی امان، پی در پی تخلیه : تهی کردن،خالی کردن ،رهاکردن،واگذاشتن تحلیه : زیوربرنهادن،پیرایه بستن،آراستن(حلیه :زیور،زینت،پیرایه) ************************************* سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 10 دی 1394 | 7:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(148) ------------------------------------------------- هر«انسان» یک «وجدان» -------------------------------------------------------- من همه افراد «زمین» و همه انسان هاي« زمان» را ديدم كه همه در يك چيز مشترك بودند:« متفاوت بودن!!» بنابراین دانستم که انسان نه «کالایی تولیدی» ، که «کیمیایی توحیدی» است؛ پس هر انسان «موجودی منحصر به فرد» است و «وجودی بی هماورد». هر انسان مشتاقانه می خواهد «خودش» باشد. هر انسان یک« زبان آزاد» برای «گُفتن» دارد و هزاران «غنچه استعداد» برای «شکُفتن». هر انسان یک «وجدان ذاتی» دارد و یک« ایمان درجاتی»! آفرینشگر هستی به هر انسان عقل و خرد داد تا خود« راه» را از «چاه» « بازشناسد» و در پویش» راه» از هیچ «پادشاه» « نهراسد»! ----------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ----------------------------------------------------------- کیمیا : اکسیر،ماده ای که با آن بتوان مس را تبدیل به زر کرد هماورد : حریف، رقیب وجدان : گم شده را یافتن، نیرویی در باطن شخص که وی را از نیک و بد اعمال آگاهی دهد ********************************* سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 9 دی 1394 | 8:17 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(147) ----------------------------------------------------- « سوختن» برای« ساختن» -------------------------------------------------- من شمعي را ديدم كه شب را «مي نگريست» و بر سياه دلي شب زدگان« مي گريست». اما شب زدگان «غافل» و روزگریزان «کاهل» ، رفاه و « آسودگی» را در خور و خواب و « خمودگی»«یافته! » و به سوی ذلت و ضلالت« شتافته» اند! ...و شمع مظلوم را دیدم که تا «توان داشت،سوخت» و تا «جان داشت،ساخت!» ...و من رسالت انسان« روشنگر »را چون پاره «اخگر» دیدم ؛ «جان سوختن» برای« انسان ساختن» و «اخگر اندوختن» برای« سر باختن!» -------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ------------------------------------------------------------------ کاهل : تنبل،سست،ناتوان خمودگی: خاموش شدن آتش،بیهوش شدن،خاموشی،سکوت اخگر: پاره آتش،زغال افروخته،شراره،خرده آتش
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 8 دی 1394 | 7:1 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(146) -------------------------------------------------------- روی به «قبله»و دل با «قبیله»؟! ---------------------------------------------------- من نمازگزاری را دیدم که روی به سوی« قبله» داشت، ولي دل در هوای « قبیله ». آن گونه نیایش می کرد که گویی همه خدای اویند، در حالي كه خداي چنان به او توجه مي كرد كه گويي او تنها بنده نيايشگر اوست! بنابراین دانستم که در دل جز «آیت ولای یار» و در اندیشه جز «قامت والای دلدار» نباید راه داد! ------------------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------- آیت: نشان،نشانه،علامت،معجزه،دلیل،حجت،برهان ولا: محبت،صداقت،مصادقت،قرب،نزدیکی،خویشاوندی والا:بلند،مرتفع،ارجمند،باقدر و مرتبه،شریف،عزیز،گرامی،شایسته،مشهور... ------------------------------------------ سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 7 دی 1394 | 6:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(145) ----------------------------------------------- «تدبیر»،رمز پیروزی بر «زور» و «زر» و «تزویر» ------------------------------------------------- من مرغ ماهي خواري را ديدم كه هر از چند گاه « ماهيان بي آزار» و این «شناگران بی منقار» را شكار مي كرد. ماهيان نيز بي آن كه پايداري كنند، ذليلانه تسليم خودكامگي او مي شدند. روزي ماهي خوار كوشيد تا قورباغه اي را شكار كند؛ اما قورباغه« شجاع» آنقدر گلوي ماهي گير«طماع» را «فشُرد »تا او «جان سپُرد»!! بنابراین فهمیدم رمز رهایی و راز شکوفایی،در این سه سخن است: «مقاومت» در برابر« زور» ، «قناعت» در برابر« زر» و «کیاست» در برابر «تزویر» ! ------------------------------------------- #شفیعی_مطهر ---------------------------------------------------- منقار : نوک پرنده طماع: بسیار طمع کننده،پرحرص کیاست : زیرکی،تیزفهمی،هوشیاری،دانایی،فراست تزویر: دروغ آراستن،دروغ پردازی،مکرکردن،فریب دادن،گول زدن،دورویی
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 6 دی 1394 | 8:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(144) ----------------------------------------------- «آجر و سنگ» یا « فکر و فرهنگ»؟! ------------------------------------------ من اميركبير را ديدم كه در واپسين دم حيات و در آستانه وفات توسط قاتل خود به ناصرالدين شاه پيام داد كه : « من می روم ، اما دارالفنوني ساختم كه از هر آجرش، اميركبيري برمي خيزد!» .... اما زهی افسوس که «خودکامگان خونریز» و «فرمانروایان حق ستیز» با کشتن اندیشه ، آجرها و سنگ ها را به« قيادت» مي گيرند و آجرسازان را به« خدمت! » نه نهال بدون «ريشه» به كار مي آيد و نه آجر و سنگ بدون« انديشه !!» بنابراین دریافتم که با مرگ اندیشمندان ما ضمن پاسداری از ریشه ها باید اندیشه ها را« پاس داریم» و اندیشمندان را «سپاس گزاریم!» زیرا آنچه اندیشه ها را می سازد نه «آجر و سنگ» ، که« فکر و فرهنگ» است! ------------------------------ #شفیعی_مطهر ------------------------------------------ قیادت : اسارت،رهبری کردن ،پیشروشدن سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 5 دی 1394 | 9:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(143) ---------------------------------------- قطره دریاست ، اگر با دریاست... ------------------------------------- من «اقیانوسی از اندیشه های نور» و «قاموسی از ریشه های شعور» را دیدم که فانوس دلان «کویر اندیش» و فرومایگان« روان پریش»، سبو سبو از آن می ربودند تا آن را بخشکانند ؛ اما هر قطره« زلال» و هر موج«لايزال» آن اين سرود را زمزمه مي كرد: هر روز سبو سبو ز ما برگیرند تا زود بخشکیم، ولی دریايیم.. (محمدرضا سهرابی نژاد) بنابراین دانستم باید از «جوی دل »راهی به «دریای بی ساحل» گشود؛ دریای بی ساحل« معبود» و اقیانوس بی کران «خلود». ...و بر مولانا درود که چه زیبا سرود : قطره دریاست ، اگر با دریاست ورنه او قطره و دریا ، دریاست -------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------- قاموس : میانه دریا،گودترین جای دریا،دریای بسیار آب،کتاب لغت(عربی) خلود : جاودانگی ،همیشه بودن،جاویدزیستن،همیشگی سایر آثار این قلم در : گاه گویه های مطهر telegram.me/amotahar
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 4 دی 1394 | 7:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(141) ------------------------------------------------------ شراره های شور و شاخه های شعور! -------------------------------------------------- من پرنده ای را دیدم از جنس« نور» و افشاگر شب های« دَیجور». او از خلوتگاه« خورشید» می آمد و به دیار پرابهام« امید» می رفت . کوله بارش پر از واژه های «آگاهی» بود و انبانش انباشته از پیام های« پگاهی». به هر شب زده ای «شراره ای از شور» می بخشید و به هر گمشده ای «شاخه ای از شعور » . اما در دیار شب زدگان،آسمان «جولانگاه خُفاشان مزدور» بود و زمین در اشغال« سپاه کَلاشان مغرور». بنابراین پر و بالش را شکستند و دهانش را بستند! اما....!! ----------------------------------------- #شفیعی_مطهر ------------------------------------------------- دَیجور : تاریک، سیاه خُفاش : شب پره کَلاش : عنکبوت
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 2 دی 1394 | 7:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(140) --------------------------------------- «بنده» یا «نماینده»؟! --------------------------------------- من « مرشد»ی را دیدم «بس خودخواه» و «بسی فرگاه» . او در زمين، خدا را به جاي« بندگي» ،« نمايندگي» مي كرد. او تنها «سپيدجامه» بود و همه« سياه نامه» . ايمان ديگران آن گاه« زلال» بود كه از« غربال» او بگذرد. او تنها خود را «نزيه »مي ديد و همه را در« بَزه». آفرينشگر هستي اگر او را بر آستان بهشت« مي نشاند»، بي شك بهشت رضوان خالي« مي ماند»!! ---------------------------------------------- #شفیعی_مطهر -------------------------------------------------- فرگاه: عالی مقام،بلندمرتبه نزیه : پاک و پاکیزه، خوش و خرم، باصفا،پاکدامن بَزه : گناه و خطا ،جور و حیف
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 1 دی 1394 | 6:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |