#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد772

 

 نه «شکست»، نه «بن بست» 

 

 هيچ انسان بزرگي نه «شکست» می خورد و نه در «بن بست» می ماند؛ 

زيرا انسان هاي بزرگ در «تنگنای دشوار» و «جفای روزگار»

يا «راهي مي یابند»،یا «گذرگاهی می سازند».

آن که «عیار اندیشه را رهنمون» و «معیار همیشه را قانون» بداند، 

از هر «شکست،پیروزی» می سازد و از هر «بن بست،بهروزی»! 

بنابراین نه هیچ گاه «جا می زند» و نه «درجا می زند»!

انسان «خردپیشه» و «اهل اندیشه» هیچ گاه «نمی فرساید»

هر «گره کور» و «گریوه دور» را 

با «مُشت تقدیر» و «سرانگشت تدبیر» «می گشاید»!

 

#شفیعی_مطهر

 ---------------------------------------

رهنمون :راهنما،رهبر،آن که راهی نشان می دهد

 جازدن: پشیمان شدن،جنس بنجل و نامرغوب را به جای جنس خوب فروختن

درجازدن: در جای خود ماندن،پا بر زمین زدن بدون پیش رفتن

گریوه: پشته، تپه، گردنه کوه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 | 6:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد772

 

 نه «شکست»، نه «بن بست» 

 

 هيچ انسان بزرگي نه «شکست» می خورد و نه در «بن بست» می ماند؛ 

زيرا انسان هاي بزرگ در «تنگنای دشوار» و «جفای روزگار»

يا «راهي مي یابند»،یا «گذرگاهی می سازند».

آن که «عیار اندیشه را رهنمون» و «معیار همیشه را قانون» بداند، 

از هر «شکست،پیروزی» می سازد و از هر «بن بست،بهروزی»! 

بنابراین نه هیچ گاه «جا می زند» و نه «درجا می زند»!

انسان «خردپیشه» و «اهل اندیشه» هیچ گاه «نمی فرساید»

هر «گره کور» و «گریوه دور» را 

با «مُشت تقدیر» و «سرانگشت تدبیر» «می گشاید»!

 

#شفیعی_مطهر

 ---------------------------------------

رهنمون :راهنما،رهبر،آن که راهی نشان می دهد

 جازدن: پشیمان شدن،جنس بنجل و نامرغوب را به جای جنس خوب فروختن

درجازدن: در جای خود ماندن،پا بر زمین زدن بدون پیش رفتن

گریوه: پشته، تپه، گردنه کوه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1396 | 6:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد771 )  

 

«بینش» مقدّم بر «گزینش»

 

 انسان هایی که «شخصیّتی چُست» و «ذهنیّتی دُرُست» دارند،

قطعا «راه بهروزی را می جویند» و «شاهراه پیروزی را می پویند»!

هیچ عاملی نمی تواند آنان را از «راه بازدارد» و «گُمراه گُذارد»!

اما افرادی که «شخصیّتی سُست» و «ذهنیّتی نادرست» دارند،

هیچ عاملی نمی تواند آنان را به «چکادِ مقصود» و «مرادِ موعود»برساند.

بنابراین مهم ترین درس برای هر «بانی ساخت»،«مبانی شناخت» است.

آن که خردمندانه «راه را بشناسد»،از کمی «همراه نمی هراسد»!

همیشه «بینش» مقدّم بر «گزینش» است!

 

#شفیعی_مطهر

 ------------------------------

چُست: چالاک،چابک،محکم،استوار،تند و سریع

بانی: بناکننده،سازنده،بنیان گذار،موسّس

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 29 آبان 1396 | 7:15 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد770

 

«ذوقِ گُفتن» یا«شوقِ شنُفتن»؟!

 

 من «فرمانروایی فرنشین» و «خودكامه ای خودبزرگ بين» را ديدم 

كه «كرامت انسان» و «شخصيّت شهروندان» را 

نه در «دغدغه جان»، كه در «لقلقه زبان» نشخوار مي كرد.

  همه شهروندان در نگاه او «زار» بودند و «ابزار»!

او «شیفته گفتار» و «فریفته رفتار» خود بود!

«نظریات» همه را «سُست» و «افاضات» خود را «دُرُست» می پنداشت!

مردم را «فروتر از انقیاد» و خود را «فراتر از انتقاد» می دانست! 

نه «چشمی برای دیدن» داشت و نه «گوشی برای شنیدن»؛

تنها «بیانی باز» و «زبانی دراز» داشت  

برای «گُفتن سلایق» و «نهُفتن حقایق»!

او تنها «ذوقِ گُفتن» داشت،نه «شوقِ شنُفتن»!

«فرجامِ تباه» و «سرانجامِ سیاه» 

برای چنین خودکامگانی «مُردن در تیه تنهایی» است

و «جان سپُردن در رُسیِ رُسوایی» است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------  

فرنشین: رئیس،حاکم

لقلقه: بانگ لک لک،بیهوده گویی،هر بانگ همراه با اضطراب

انقیاد:خوار و رام شدن،گردن نهادن،فرمانبرداری و فروتنی،گردن نهادن

تیه: گمراهی،سرگردانی،خودپسندی،بیابان شنزار و بی آب و علف

رُسی: پرخوری،شکم پرستی،حرص در خوردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 28 آبان 1396 | 6:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد770

 

«ذوقِ گُفتن» یا«شوقِ شنُفتن»؟!

 

 من «فرمانروایی فرنشین» و «خودكامه ای خودبزرگ بين» را ديدم 

كه «كرامت انسان» و «شخصيّت شهروندان» را 

نه در «دغدغه جان»، كه در «لقلقه زبان» نشخوار مي كرد.

  همه شهروندان در نگاه او «زار» بودند و «ابزار»!

او «شیفته گفتار» و «فریفته رفتار» خود بود!

«نظریات» همه را «سُست» و «افاضات» خود را «دُرُست» می پنداشت!

مردم را «فروتر از انقیاد» و خود را «فراتر از انتقاد» می دانست! 

نه «چشمی برای دیدن» داشت و نه «گوشی برای شنیدن»؛

تنها «بیانی باز» و «زبانی دراز» داشت  

برای «گُفتن سلایق» و «نهُفتن حقایق»!

او تنها «ذوقِ گُفتن» داشت،نه «شوقِ شنُفتن»!

«فرجامِ تباه» و «سرانجامِ سیاه» 

برای چنین خودکامگانی «مُردن در تیه تنهایی» است

و «جان سپُردن در رُسیِ رُسوایی» است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------  

فرنشین: رئیس،حاکم

لقلقه: بانگ لک لک،بیهوده گویی،هر بانگ همراه با اضطراب

انقیاد:خوار و رام شدن،گردن نهادن،فرمانبرداری و فروتنی،گردن نهادن

تیه: گمراهی،سرگردانی،خودپسندی،بیابان شنزار و بی آب و علف

رُسی: پرخوری،شکم پرستی،حرص در خوردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 28 آبان 1396 | 6:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد770

 

«ذوقِ گُفتن» یا«شوقِ شنُفتن»؟!

 

 من «فرمانروایی فرنشین» و «خودكامه ای خودبزرگ بين» را ديدم 

كه «كرامت انسان» و «شخصيّت شهروندان» را 

نه در «دغدغه جان»، كه در «لقلقه زبان» نشخوار مي كرد.

  همه شهروندان در نگاه او «زار» بودند و «ابزار»!

او «شیفته گفتار» و «فریفته رفتار» خود بود!

«نظریات» همه را «سُست» و «افاضات» خود را «دُرُست» می پنداشت!

مردم را «فروتر از انقیاد» و خود را «فراتر از انتقاد» می دانست! 

نه «چشمی برای دیدن» داشت و نه «گوشی برای شنیدن»؛

تنها «بیانی باز» و «زبانی دراز» داشت  

برای «گُفتن سلایق» و «نهُفتن حقایق»!

او تنها «ذوقِ گُفتن» داشت،نه «شوقِ شنُفتن»!

«فرجامِ تباه» و «سرانجامِ سیاه» 

برای چنین خودکامگانی «مُردن در تیه تنهایی» است

و «جان سپُردن در رُسیِ رُسوایی» است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------  

فرنشین: رئیس،حاکم

لقلقه: بانگ لک لک،بیهوده گویی،هر بانگ همراه با اضطراب

انقیاد:خوار و رام شدن،گردن نهادن،فرمانبرداری و فروتنی،گردن نهادن

تیه: گمراهی،سرگردانی،خودپسندی،بیابان شنزار و بی آب و علف

رُسی: پرخوری،شکم پرستی،حرص در خوردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 28 آبان 1396 | 6:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد769 ) 

 

سرانجامِ «نورگریزی» و «شعورستیزی»

 

من مردی را دیدم که از دیار «افسردگان غافل» 

و «شب زدگان تاریک دل» آمده بود.

او با نور «بازی» می کرد و با شب، «هم ترازي». 

او «شعور را نمي شناخت» و با «نور نمي ساخت».

او می کوشید با «کرشمه کور»،«سرچشمه نور» را بیالاید؛

او نمی دانست اگر هزار «پاره ابر» و صدهزار «پتیاره ستبر» هم

در «پهنای سپهر» مانع تابش «دریای مهر» شوند، 

خورشید همچنان «بیتابانه می تابد»

و به سوی روشنگری «عاشقانه می شتابد».

گل که «شکُفت»،با پرپرکردن نمی توان عطر آن را «نهُفت»!

چشمه خورشید را نه می توان با «گِل اندود» و نه با «باطل زدود»!

سرانجامِ «نورگریزی» و «شعورستیزی»،

«هبوط در خطِّ خطا» است تا «سقوط در بلوای بلا»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

تراز :نوع،روش،طرز(معرب آن طراز است)

پتیاره: آفت،آسیب،بلا،مخلوق اهریمنی،دیو 

ستبر: بزرگ،گنده،فربه،غلیظ،سفت و سخت

 اندودن: پوشاندن چیزی با مالیدن چیز دیگر بر روی آن

زدودن: پاک کردن،محوکردن

هبوط: فرودآمدن

بلوا: بلیه ،مصیبت،سختی،آشوب و غوغا

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 27 آبان 1396 | 6:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 768

 

 «قلم پویا» و «زبان گویا»

 http://www.midwaylanding.com/sun1.jpg

من «مهرِ درخشان» را نه در «سپهرِ رخشان»  

که در «دستانِ منوّر» و «زبانِ روشنگر» دیدم؛

زبان و دستان انسانی که «در جهان می خروشد» و «به جان می کوشد» ، 

تا «نهری از نور» را در رگ های سردِ «شبِ دَیجور» جاری سازد.

آن گاه که «شبِ ستم»،«کوکبِ قلم» را در سپهرِ اندیشه می شکند،

از آن پس دیگر صد «مهرِ فروزان» نمی تواند «بدرخشد» 

و «سپهرِ ایمان» را «نور بخشد»!

در چنین روزگاری یک «قلم پویا» و یک «زبان گویا»

می تواند بیش از صد «خورشیدِ پگاهی»،«نورِ آگاهی» «بیفشانَد» 

و «توده مردم» را با «شالوده تفاهُم» «بیاگاهانَد»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------- 

رخشان: درخشان،روشن،تابان

 دَیجور: تاریک،شب تیره رنگ

شالوده: بنیاد،پی دیوار

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 26 آبان 1396 | 6:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد767

 

«بوی هُدا» و «سوی خدا»


  «آفرینشگر هستی» و «داورِ دادورِ اَلَستی»

خداوندگاری است که «گستره گسترده زمین و آسمان» 

و «میمنه و میسره کیهان و کهکشان»

«ظهورِ او» و «حضورِ هو» را برنمی تابد؛ 

اما در «دل تنگ» و «سینه آذرنگ» 

«بنده ای پارسا» و «برازنده ای پریسا» مي گنجد.  

برای میزبانی خدا نه به «قصرِ قیصر» نیاز داریم

و نه به «کاخِ ستمگر»، 

تنها کافی است«جانی زلال» داشته باشیم و «ایمانی لایزال».

خدا در «دل های شکسته» است و «جان های خسته».

 بیاییم به «بوی هُدا» به «سوی خدا» برویم.

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

هُدا: راستی،رستگاری،راهنمایی،راه راست

میمنه: طرف راست،سمت راست میدان

میسره: طرف چپ ،سمت چپ میدان

هو: او،وی،در اصطلاح عرفا اشاره به دات باری تعالی

آذرنگ: روشن،فروغ،سرخ رنگ،به رنگ آتش

برازَنده: شایسته،زیبنده،نیکو

پریسا: مانند پری،پری موجودی افسانه ای که چون فرشته بال دارد و در زیبایی نقیض دیو است 

 لایزال: زوال ناپذیر،بی زوال ،جاوید،ابدی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 25 آبان 1396 | 6:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد766

 

«بُحران مدیریّت» یا «مدیریّت بُحران»؟! 

 

در این «شهر خراب» و «دیار سرب و سراب»

به گاه «رویدادهای ناگهانی» و «مواقع بُحرانی»

 آن چه بیشتر «رُخ می نماید» و «مُخ را می فرساید» 

«بُحران مدیریّت» است، نه«مدیریّت بُحران»!

مردم را «سیلاب» می بَرَد و برخی مدیران را «سیلِ سراب»!

مردم «زیرِ آوار» اند و مدیران «اسیرِ شعار»!

 «دانشِ معماری» بر اثر «رانشِ آواری» 

«رنگ می بازد» و «ننگ می سازد»!

شهر با «لغزشی خفیف» و «لرزشی ضعیف» فرو می ریزد

و بعضی مدیران غرق در «بَحرِ بُحران» اند و «قهرِ یزدان»!

«نَیّرانِ نیک اندیش» و «خَیّرانِ سبزکیش» بسیارند،

 «هدایای مالی» و «کمک های ارسالی» نیز فراوان است،

 بیشترین «علّت کمبود» و «عامل رکود»،

«بحران مدیریت» است و «فقدان عقلانیّت»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

نَیِّر: نوردهنده، روشنایی دهنده،کنایه از نیکوکار

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 24 آبان 1396 | 6:24 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد765

 

«آیین آیینه»،«پاکی از هر کینه»!


 «آيين آيينه»،«چه سیمینه و چه زرّینه» 

به دو دليل «شایسته ستایش» است و «بایسته نیایش» ؛ 

نخست اين كه هر چه را «مي بيند» و بر دلش «می نشیند»، 

همان گونه كه «هست» بدون هرگونه «پیوست» نشان مي دهد، 

بي «كم و كاستن» و بدون «آراستن و پيراستن»؛ 

و ديگر اين كه هر چه را «مي بيند»،هیچ یک را «برنمی گزیند»، 

و همه را نه «مخدوش»،بلکه «فراموش» مي كند ،

  نه هيچ «كينه اي» به دل راه مي دهد و نه هیچ «پیشینه ای».

 بیاییم «سینه ها» را بشوییم از «کینه ها»!

نه به خاطر این که «دشمن» از ما «اِیمن» باشد،

بلکه به خاطر این که خود «رامش را بشاییم» و با «آرامش بیاساییم»! 

کینه قبل از «دشمن»،«من» را می کشد

و قبل از «من»،«ثَمَنِ من» را!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

نیایش: ستایش،آفرین،دعا

مخدوش: خراشیده شده،خدشه دار

اِیمن: رستگار،در امان و بی خوف،آسوده خاطر

رامش: آرامش،فراغ و سکون،آسودگی

بشاییم: شایسته باشیم

ثَمَن: قیمت،بها،ارزش،(قبل از من ارزش شخصیت مرا نابود می کند)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 23 آبان 1396 | 6:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد764

 

«نیل به اهداف»یا«میل به اطراف»؟!

 Image result for ‫چلاندن‬‎

  من حركت دو دست را به هنگامِ«چلاندن لباس خيس»،«چه ناشور و چه نفیس» 

بدون «اختلاف نظر» در جهت «خلاف يكديگر» ديدم ، 

در حالي كه «طرفشان ،متضادّ»،امّا «هدفشان،اتّحاد» است.

بنابراين دانستم كه چه بسيار مي توان راه هايي مخالف و متفاوت «برگزيد»،

  امّا به يك هدف «رسيد».

 در «گردنه زمین» و در «گردونه زمان» ، 

آن چه «دلالت» و «اصالت» دارد،

«نیل به اهداف» است ،نه «میل به اطراف».

بنابراین در «گزینش راه» و «چینش همراه»

نباید با هر «عزیز درآویزیم» و به «ستیز برخیزیم»! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

چلاندن: چلانیدن،فشردن،فشاردادن چیزی ،فشردن چیزی آبدار که آب آن بریزد

ناشور: پارچه نخی چرکتاب مانند متقال

نفیس: گرانبها،مرغوب

درآویختن: گلاویزشدن،درگیرشدن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 22 آبان 1396 | 7:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد763

 

«همایش های اداری»و«نمایش های تکراری»

 

 

 در این «ایالت عالی» و «ولایت بی والی»

بسیاری از «همایش های فراگیر» و «گردهمایی های چشمگیر»، 

 اجتماع «مدیراني ناتوان» و «وزیرانی نگران» است ،

كه چون «به تنهايي»،«توانایی» ندارند تا كاري را انجام دهند، 

ناگزیر «گرد هم مي آيند» و بر تعداد مدیران «می افزایند»،

  تا همه بدين نتيجه برسند كه نه مي توان «كاري» كرد و نه «ابتکاری».

 بیشتر «همایش های اداری» و «نمایش های تکراری»، 

«مُرادی بهتر» و «بُروندادی برتر» از این ندارد!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 21 آبان 1396 | 6:47 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

    #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 762

 

دو «بدیعه آگاهی»و«ودیعه الهی»  

 

 زندگی نه «پرواز بین پَرهون و پَروه»،

که چون «سعی بین صفا و مروه» است.

«مهار جوان» و «اختیار انسان» را

گاهی «صفای احساس» می کشد و گاهی «مروه خرد».

این «شور» می افکند و آن،«نور».

این از «شعار» می گوید و آن از «شعور».

این «تَپش می آفریند» و آن «رَوش برمی گزیند».

هر دو هم در «ساخت» سهیم اند و هم در «شناخت».

برای انسان هر دو «انباز»اند و موردِ «نیاز».

همه سختی انسان ها حفظِ «تعادُل» و «تعامُل» 

بین این دو «ودیعه الهی» و «بدیعه آگاهی» است.

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

ودیعه: امانت،سپرده

بدیعه: نوآوری،تازه و نو

پَرهون:هاله،خرمن ماه

پَروه:پروین،چند ستاره درخشان در صورت فلکی ثور که فقط شش ستاره دیده می شود،به عربی ثُریّا گویند

 انباز: همتا،همکار،شریک،حریف

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 20 آبان 1396 | 6:30 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

عاشورا «مكتب باليدن» ،«نه ناليدن» 

#شفیعی_مطهر

 عاشورا «مكتبي براي باليدن» است ،نه «شبي براي ناليدن»،

كربلا ،«آموزه اي براي مكتب» است ، نه «موزه اي براي مذهب»؛

ذكر آن حماسه «نگاهي براي نگريستن» است، نه «آهي براي گريستن»؛

و آيين هاي سوگواري نماد «انگيزش شعور» است،نه «جوشش شور».

 در كربلا سوز عطشي است كه همه «زمين هاي كوير را سيراب» ، 

و همه «زمان هاي فقير را غرقاب» می کند.

در شامگاه عاشورا «فریاد سرخ خون» از «نهاد سپهر نیلگون» فوّاره زد 

و از پنجره سپيد مهتاب گذشت و پشت سپاه شب سياه را درهم شكست 

و حقيقت سبز پيروزي «خون بر شمشير»،

«حلقوم بر تير»، و «حنجر بر خنجر» را جاودانه كرد.

من در كرانه خونين فرات تابش سيمين مهتاب را ديدم 

كه خواب طلايي ماهيان را نقره باران مي كرد 

و مي كوشيد تا جگر سوخته فرات را در اندوه جگرسوختگان عطشناك التيام بخشد.

من سيماي سرخ و فرياد سبز شهيدان نينوا را ديدم 

و شنيدم كه آيه «اِنّي اَعلَمُ مالا تَعلَمون» را براي عرشيان تفسير مي كرد 

و جانبازي جوانمردان كربلا ، حقيقت « فَتَباركَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقين » را براي فرشيان تعبير مي نمود.

من در شامگاه عاشورا ،نمايشگاه عظيم كربلا را ديدم كه همه عظمت عشق،عزّت،دلدادگي،حرّيّت ، حميّت و آزادگي را بر صفحه صفحه صحيفه هستي ترسيم مي كرد و عطر عصاره اين خون جوشان را سرمايه سرخي هر فلق و زيبايي هر شفق قرار مي داد.

 اربعین شهیدان گلگون کفن را که راه سبز صلح و صفا و انسان دوستی را با خون سرخ خویش ترسیم کردند،به همه انسان های نیک اندیش و سبزکیش جهان تسلیت می گویم.

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : پنج شنبه 18 آبان 1396 | 9:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد760

 

«پندِ توبیخ» از «فرایندِ تاریخ»

 

  روزگار، «نهان ترین حصار» و «گران ترین آموزگار» است. 

او به هر دانش آموز که تجربه «می آموزد» ،عمرش را «می سوزد»!

یعنی «عمرِ نفیس» را به بهاي «حقّ التّدريس» از او مي گیرد! 

 تاریخ،«آیینه عبرت» است و «گنجینه بصیرت».

کسی که از «فرایندِ تاریخ»،«پندِ توبیخ» نمی گیرد،

ناگزیر خود «تاریخ را تکرار» و «توبیخ را نُشخوار» می کند!

کسی که از «روزگار، عبرت» نگیرد،خود «عبرتِ روزگار» می شود!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

 توبیخ: نکوهش،سرزنش،نکوهیدن

نفیس: گرانبها،هر چیز گرانبها و مرغوب

نُشخوار: برگرداندن غذای نیم جویده به دهان و جویدن مجدد آن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 18 آبان 1396 | 5:55 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد759

 

«بهشت»و مردمِ«نیکوسرشت»!

 

من کسی را دیدم که نه تنها «مُل» ،که «گُل» را هم دوست دارد؛ 

زیرا نه «گلگون»،که «همرنگ خون» است.

 و نیز کسی را دیدم که اگر «خون»،این «مایع لاله گون» را هم دوست دارد، 

به خاطر «همرنگی با گُل» است.

 و خیلی فرق است بین این دو «نگاه» و این دو «دیدگاه»!!

 یکی «گُل» را می پسندد و یکی «گلوله» را!

آن که «گفتارش گُل» و «رفتارش با تعادُل» است،

«دریای مهر» و «صفای سپهر» او

«کران در بی کران» دارد و «نشان در بی نشان»! 

دنیا را «بهشت» می داند و مردم را «نیکوسرشت»!

امّا آن که قامت اندیشه اش «کوتوله» و منطقش «گلوله» است،

دنیا را «جهنّم» می بیند و همه مردم را «متّهم»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------

مُل: شراب،می 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 17 آبان 1396 | 6:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

8 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد758

 

«ایثارِ تلاش» بدون «انتظارِ پاداش»!


«همسری پایدارتر» و «همسفری وفادارتر» 
 
از «خطِّ سپید» و «مَدِّ مدید» 
 
کشیده شده در «میان جاده»،«یکسان و ساده» نیست. 
 
این خط ،گاه «پاره پاره» و گاه «بی قواره» می شود، 
 
ولي نه «دست از همراهي» برمی دارد 
 
و نه «پای از تناهی». 

 چه زیباست بدون «چشمداشت» و بی هیچ «انگاشت»،

«ریشه تاریکی برکندن» و «اندیشه نیکی پراکندن»!

چه نیکوست «یاری آزادگان» و «همیاری افتادگان»،

با «ایثارِ تلاش» ،امّا بدون «انتظارِ پاداش»!

چه دل انگیز است «پایداری تا پای دار» و حفظِ «هوشیاری تا لقای یار»!

در راه «حراست از حُرّیت» و «حمایت از حمیّت»!

 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

همسر: برابر،همراه

مَدّ: کشیدن،درازکردن،بسط دادن

مَدید: کشیده شده ،دراز

تناهی: به نهایت رسیدن،پایان یافتن،بازایستادن

حمیّت:مروّت،نخوت،غیرت،ننگ و عار

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 16 آبان 1396 | 10:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد757

 

«فرصت» و «فراست» 

 

 فرصت ها چون «انبوه ابر می گذرند» و «اندوه ستبر به جای می گذارند».

 «اشخاص شجاع، فرصت آفرین» اند و «افراد طمّاع، فرصت طلب» . 

فرصت نه «گُلی برای چیدن»،که «پُلی برای آفریدن» است.  
 
فرصت «دیر می آید»،ولی «دور نمی پاید».
 
باید آن را «غنیمت شمُرد» و از آن«غرامت بُرد».
 
«فرصت» را با «فراست» «باید ربود»
 
و «گره دُرُشتِ سیاست» را با «سرانگُشتِ کیاست» «باید گشود».
 
فرصت،نه «جایی جاودان»،که «جویی روان» است؛
 
نه «آبِ رَفته» باز می گردد و نه «آفتابِ تَفته»!
 
#شفیعی_مطهر 
 
--------------------------------------
ستبر :بزرگ،گنده،فربه،غلیظ،سفت و سخت،کلفت،ضخیم
دور: دیر، زمان و مکان زیاد
غنیمت: آنچه بی رنج زحمت به دست آید،سودبردن،فایده بردن از فرصت
غرامت: تاوان،آنچه اداکردن آن لازم باشد
فراست:دریافتن و ادراک باطن چیزی،هوشیاری،زیرکی
کیاست:زیرکی،هوشیاری
تفته: تافته،تابیده،گداخته
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 15 آبان 1396 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد755

 

«انصاف در گفتار» و «انعطاف در رفتار»

 دو «قطره آب» و دو «دُرّه خوشاب» 

  می توانند «به هم نزدیك» و «با هم شریک» شوند 

و «قطره اي بزرگ تر» و «شطره ای سترگ تر» تشكيل دهند.

ولی دو «تکّه سنگ» با هم «بیگانه» اند و هیچ گاه «یگانه» نمی شوند

و هرگز نه تنها نمی توانند «با هم بیامیزند»،که «با هم می ستیزند»!
پس ما انسان ها هر چه در گفتار،«قالبی تر و سخت تر» 

و در رفتار،«خشک تر و پَخت تر» باشیم،

فهم و درک دیگران برایمان مشكل تر،

و در نتیجه امکان بزرگ تر شدنمان نیز كاهش می یابد.

هنر ما این است که بتوانیم انسان ها را «درک» کنیم،نه «ترک»! 


 

در جامعه انسانی نیز نخستین «گام پیوستگی» و «دوام همبستگی»

«انصاف در گفتار» است و «انعطاف در رفتار».

«راه نجاح» و «فرگاه فلاح»

برای هر «مجمع انسانی» و «جامعه جهانی»،

«همبستگی در راهبُرد» و «پیوستگی در کاربُرد» است.

برای استمرار زندگی در جامعه بشری «بهترین راه» و «برترین نگاه»،

«تعامل» است،نه «تقابل»!

چه در «پیوند با شهروندان» و چه در «پیمان با ملل جهان»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

دُرّه : یک مروارید درشت،مروارید یکتا

خوشاب: خوش آب،آبدار،تر و تازه،خوش آب و رنگ

شطر(شطره): جزء،پاره،نیمه،پاره ای از چیزی

پَخت: پهن،چیزی که زیر پا یا در اثر ضربه و فشار کوبیده و پهن شود

انگ(در اینجا): تنبوشه،لوله سفالی که در آبراهه کار می گذارند

 نجاح: پیروزشدن،کامیاب شدن،پیروزی،رستگاری

فَلاح: رستگاری،پیروزی،نجات،صلاح حال

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 13 آبان 1396 | 7:57 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد753

 

 «تغییر» و «تدبیر»


 در «دیار هستی» و «مدار حق پرستی»

کسی «همیشه پیروز» است،که «در اندیشه به روز» است!

کسی از «طراوت بِکر» و «لطافت فِکر» برخوردار است،

که  «فراز هر پگاه نو» را «آغاز یک نگاه نو» به هستی بداند.

 جهان آفرینش هر لحظه در «حال تغییر» و در «روال تقدیر» است

کسی که نمی تواند پا به پای «تغییر» به «تدبیر» بپردازد،

از «کاروان زمان» و «گذران زمین» بازمی ماند!

«همه کائنات» در «همه لحظات»

«همراه و هماهنگ» و «با یک ضرباهنگ»

در «آرزوی وصال»،«به سوی کمال» در حرکت اند.

انسانی که از «هماهنگی با کائنات» و «همراهی با لحظات» ناتوان است،

«معمارِ نابودی» و «حصارِ جُمودی» خویش است!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

بِکر: اول هر چیز،تازه و دست نخورده

فراز (در اینجا):رسیدن«نزدیک شدن،پیش آمدن،پدیدشدن 

روال: روش،اسلوب،نظم و ترتیب

ضرباهنگ: نواختن آهنگ

جُمود: خشکی و افسردگی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 11 آبان 1396 | 5:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد752

 

«چکادِ پیروزی» یا «ناکجاآباد تیره روزی»؟!


من ملتي را ديدم كه «بپاخاست» و «آرمان هایش را آراست»،

تا «سياستش را ديني» و «کیاستش را آیینی» كند، 

ولي «دينش سياسي» و «آیینش احساسی» شد.

اين ملّت به جاي ساختن «اقتصاد انساني»، «انسان اقتصادي» ساخت،

به جاي «خيابانِ شريف»، «شرافتش، خياباني» شد ، 

به جاي «ديدنِ رنگِ آزادي» ،به «اسارتِ رنگ شده» رسید؛ 

و به جاي «درمانِ دردها»، «دردِ بي درمان» گرفت. 

 هر ملّتی که بدون «شناخت»،نظام حاکم را «بر انداخت»

و با «التهاب احساسی» به «انقلاب سیاسی» «پرداخت»،

سرانجام به جای «چکادِ پیروزی»،به «ناکجاآباد تیره روزی» می رسد!

آینده هر ملّت نه «رسیدنی»،که «آفریدنی» است؛

و «بینش» نخستین شرط هر گونه «آفرینش» است.

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

آراستن: نظم و ترتیب دادن،خوشنماکردن

کیاست: زیرکی،هوشیاری

التهاب: افروخته شدن آتش،برافروختگی 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 10 آبان 1396 | 6:10 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 751

 

«وقوع قدرتمداری»و«شیوع ریاکاری» 


من شهري را ديدم كه در آن نه تنها «آزمونه ارزش ها»،

که «گونه لغزش ها» نیز عوض شد! 

شگفت این که چون «ارزش ها عوض شد»،«عوضي ها با ارزش شدند». 

در شهری که «ریا»،«روایت» کند، 

حتماً «جانی» هم،«جنایت»می کند!

هر گاه، در هر «جامعه ایده ئولوژیک»، «چه دور و چه نزدیک»

هر گونه ایده ئولوژی بر «اریکه قدرت» نشیند و «ملیکه صدارت» گیرد،

«بارزترین ویژگی» و «واضح ترین آویژگی» آن جامعه

«وقوع قدرتمداری» و «شیوع ریاکاری» است.

در این شهر «چاپلوسی ،عیار تقرُّب» است و «دستبوسی،معیار تقارُب».

 نسبت به دربار هر چه «متملّق تر»،«متعلّق تر»!

و نسبت به شاه هر چه «وابسته تر»،«شایسته تر»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

 آزمونه: وسیله آزمایش

ایده ئولوژی: مسلک سیاسی یا اجتماعی

اریکه: سریر،تخت پادشاهی،اورنگ

ملیکه: پادشاه،صاحب ملک

آویژگی: خاص بودن،خالص بودن،ویژگی

تقارُب: به یکدیگر نزدیک شدن،نزدیک هم شدن

متعلّق: درآویخته،دلبسته به کسی یا چیزی،وابسته به چیزی یا کسی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1396 | 6:27 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد750

 

اندیشه «تا زِنده است»،«تازَنده است»!


من زير پوست «تاريخي منجمد»،«جرياني مولّد» را ديدم 

كه مي رود تا «روزي نو بياغازد» و «روزگاري نوين بسازد».

 در «عرصه زمان» و «صحنه زمین» 

گاه از «استعدادی» ،«دادی» می ماند

و از «فریادی»،«یادی»!

امّا اگر «گامی گویا»،«پیامی پویا» در بر داشته باشد،

پس از «گذار قرون» و «گذر گردون»،

باز می تواند آن «اخگر پنهان» از «خاکستر نهان» «سر برافرازد»

و «خیزشی نوین» و «جنبشی بنیادین» «بیاغازد».

هر «اندیشه دیرینی» اگر دارای «ریشه آیینی» باشد،

«آیه یکرنگی» و «سرمایه فرهنگی» است 

و هر «سرمایه ای» اگر «مایه ای» از حقیقت در بر داشته باشد،

همواره «زنده» و «پاینده» می ماند

و اندیشه «تا زِنده است»،«تازَنده است»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

تازَنده: دونده،تاخت و تازکننده

اخگر:آتش،پاره آتش،زغال افروخته

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 8 آبان 1396 | 7:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد749

 

«عیار بینش» و «معیار گزینش»


 در جوامع تك صدايي و «بسته»،با حاکمانی «گول و گُجسته» 

پيوندهاي سرمايه هاي اجتماعي «بسی سُست» و «بسیار نادرست» است. 

طنين «صدايي خفيف» از «دگر انديشان حريف»،

احساس ها را «برمي انگیزد» و اركان جامعه «فرومي ریزد».

 از مخالف نه «صدایی شنیده» و نه «سیمایی دیده» می شود!

حاکمان نه «فرجادی را درمی یابند» و نه «فریادی را برمی تابند»!

هر «انتقاد» را «عِناد» می پندارند

و هر «شادی» را «شَیّادی»!

همه شهروندان را «پای در قیر» و «سر به زیر»می خواهند! 

«عِیار بینش» و «معیار گزینش»

«چاپلوسی» و «دستبوسی» است.

در چنین جوامعی «فکوران می نالند» و «مزدوران می بالند»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

گول: ابله،نادان،احمق 

گُجسته: خبیث،ملعون،پلید و ناپاک،ضدّ خجسته

فرجاد: فاضل ،دانشمند

عناد: ستیزه،گردنکشی،لجبازی

می بالد: نمو می کند،رشد می کند،تناور می شود

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 7 آبان 1396 | 6:37 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد748

 

«آزاده سلیم»،نه «آماده تسلیم»

 

من نوزادي را ديدم كه چون مي خواستند او را «ناگزیر» از «شير» بازگيرند، 

به جاي «پستان مام»، «پستانك ابهام» در دهانش نهادند. 

بنابراین او به جای «سعادت»،«عادت» كرد 

که به جاي «نوشيدن شير»، 

«نيوشيدن تحقير» را تجربه كند.

تربیت،شربتی است که با شیر «اندرون»  

و با جان «بیرون» می شود.

انسان با «تحقیر»،«حقیر» می شود 

و با «تکریم»،«کریم»!

تشنگیِ عقلانیت با «زُلالِ استدلال» سیراب می شود

نه با نشان دادنِ «یال و کوپال»!

ذهنِ پرسشگر تنها با «اقناع»،«اشباع» می شود 

و با «ابهام»،«اسیر اوهام»!

انسانِ فطری «آزاده سلیم» است،نه «آماده تسلیم».

به هر «نوزاد» و «انسان آزاد» باید اجازه داد

تا خود «هویّت خود را بسازد» و «شخصیّت خود را بپردازد»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

سلیم:سالم،درست،بی عیب،رهیده از آفات

مام: مادر

نیوشیدن: شنیدن،گوش دادن

کوپال: گُرز،عمود،بر و بازو(یال و کوپال:کنایه از تن و توش و زور بازو)

اشباع: سیرکردن 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 6 آبان 1396 | 5:56 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد747

 

«باور آیین» در فرایند«داور آروین»

 

 یقین،«چکادی رفیع» است و «میعادی منیع».

برای «صعود به این چکاد» و «ورود بدین میعاد»،

«بهترین راه» و «برترین همراه»،

نه «مسلک و تقلید»،که «شک و تردید» است!

شک و تردید،«پُلی برای عبور» است،نه «تخیُّلی برای حضور».

باوری که از «مسیر شک» بگذرد،به «اکسیر محک» می رسد.

«ماندن در شک»،«مُردن مهلَک» است.

باید از «گذرگاه شک» عبور کرد و به «نگاه محک» رسید.

شک فرایندی است که همواره ما را از «یقینی فروتر» به «یقینی فراتر» می رساند.

شک،«باور» را «بارور»می کند

و «باور آیین» را به «داور آروین» می سپارد!

ماندن در مسیر شک و تردید،«بستر شک» را 

به «خاکستر مُهلک» تبدیل می کند.

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

آروین: امتحان،آزمایش،تجربه

میعاد: جای وعده،وعده گاه

منیع: استوار و بلند،جای بلند

مسلک: راه،روش،طریقه

مِحَک: سنگی که با آن عیار طلاو نقره را می آزمایند

مُهلک:هلاک کننده،کُشنده

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 5 آبان 1396 | 7:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد746

 

«بانی ساخت» و «مبانی شناخت»


 هر «بذر باور» و «نهال رویشگر» که در بستر ذهن ، 

«عالمانه برویَد» و راه رشد را «عاقلانه بپوید»،

  می توان آن «نهالِ باور» را «بارور» كرد 

و در «شایگانش شیوه درایت دید» و از «شاخسارانش ميوه حقيقت چید» .

در «بنای باور» و «مبنای نظر»،

اگر «بانی ساخت»، بنا را بر «مبانی شناخت» بسازد،

از آن پس بنا نه از «طوفان ویرانگر» آسیب می بیند،نه از «بوران مستمَر».

اگر مبانی شناخت «پژوهشگرانه» و «خردمندانه» باشد،

بسیاری از «خلاف» ها و «اختلاف»ها 

در عرصه «نظر» و «باور» حل می شود!

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------------

شایگان: شایسته و سزاوار،لایق،درخور

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 4 آبان 1396 | 5:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 فروهری و قدس انگاری 

 

از آلاینده های دیگری که مانع حضور مشارکتی مردم در عرصه اجتماع و صحنه  سیاست می شود، نگاه فروهری به حاکمان و قدس انگاری حکومت است. از این روست که امام علی بن ابی طالب(ع) چنین نگاه و نظری را نقد و نفی کرده ، می فرماید:

« زمامداران و کارگزاران نیز بشر هستند و نه بیشتر...»

(نهج البلاغه،نامه 53)

و به همین دلیل ثناخوانی و ستایش گویی و سپاسگزاری مبالغه آمیز سربازان را برنتافته(نهج البلاغه صبحی صالح،خطبه 217،فیض الاسلام،خطبه 207)و استقبال شهروندان شهر انبار را ناروا دانسته(نهج البلاغه،حکمت 37) و حتی همراهی تشریفاتی مردی از اهالی کوفه را هم نفی کرده و در واکنش به چنین رفتاری فرموده است:

« اِرجِع ! فَاِنَّ مَشی مِثلِکَ مَعَ مِثلی فِتنَه لِلوالی وَ مَذلَّه لِلمُومِن »

برگرد ! زیرا همراهی چون تویی نسبت به کسی چون من ،کارگزار را دچار غرور می کند و مومن را به زبونی اندازد».( نهج البلاغه،حکمت 322)

بینش انسان باور و منش انسان مدار و روش مردم سالار امام علی(ع) موجب شده است که از زمامداران و کارگزاران بخواهد که خود را در معرض نقد و نظارت و ارزیابی شهروندان قرار داده و پاسخگو بدانند.

ایشان شرط « اصلاح زمامداران» را ایستادگی و استقامت شهروندان می داند:

« وَ لاتصلح الرَّعیه اِلّا بِصِلاحِ الوُلاه وَ لاتصلح الوُلاه اِلّا بِاستِقامَتِ الرَّعیَّه...»

(نهج البلاغه صبحی صالح،خطبه 216،فیض الاسلام،خطبه 7)

نیز می فرماید:

« وَ لاتصحّ نَصیحَتَهُم اِلّا بِحیطتَهُم عَلی وُلاه اُمورِهِم »

«سوزمندی و خیراندیشی مردم صورت نمی گیرد و استقامت آنان کارگر واقع نمی شود مگر این که شهریاران و مدیران در معرض نقد و نظارت قرار گیرند.» 

( نهج البلاغه،نامه 53)

روی همین اصل و اساس است که آن حضرت به ویژه در دوره زعامت خود می کوشید تا رابطه رهبر و رهرو،امام و امّت، دولت و ملّت را از رابطه حاکم و محکوم و نیز رابطه مراد و مرید ، به « رابطه اتّحاد و انتقاد » تبدیل نموده و بر پایه های عقلانیت ،عدالت و معنویت بار و استوار سازد.

( اسلامی ،احمد ، سپهر اندیشه علوی در نهج البلاغه،صص129- 136،شهر هنر،1395،تهران)

 ------------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،صص38 و 39

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1396 | 9:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد744

 

«شراب شرور» و «سراب سُرور»

 

شیوه همه «جبّاران زمان» و «خودکامگان زمین» این است 

که هر چه در «منجلاب رسوایی» و «مُرداب تنهایی» 

«ژرف تر» و «شگرف تر»فرومی روند، 

بيشتر از «صداقت» مي كاهند و بر «حماقت» مي افزایند.

 خودکامگی، «شراب شرور» است و «سراب سُرور». 

بنابراین او هر چه بیشتر «می نوشد»،کمتر«می نیوشد»!

زیرا «مستی می» کجا و «سرمستی وی»کجا؟!

«مستی قدرت» و «سرمستی قساوت» 

نه تنها او را «مدهوش»،که خطرناک تر از «وحوش» می کند!

در «توهُّمِ خودکامه» ، «مردمِ عامّه» دو گروه اند: 

 او «دشمنان را زار» می بیند «دوستان را ابزار»!

او با «جامی ریخته» و «لجامی گسیخته» همچنان «پیش می تازد»

تا سرانجام ،خود و «خلقِ ستم پذیر» 

و «مردم سربه زیر» را به دره نابودی «درمی اندازد»!

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------

شگرف: عجیب،طُرفه 

شُرور: جمع شر،بدی ها

نیوشیدن: شنیدن، گوش فرادادن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1396 | 6:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 ستمگری و فقرآفرینی 

 

امام علی(ع):

«  داد را برپادار! زورگیری ،زورگویی و ستمگری بر مردم را روامدار! چه آن که عبور از داد به بیداد ،آوارگی آرد و عدول از حق و عدل و فطرت،انفجار زاید».

« استعمل العدل و احذر العف و الحیف،فانّ العسف یعود الی الجلاء و الحیف یدعو الی السیف ».

(نهج البلاغه،حکمت 476)

از این رو به عنوان نمونه چنین دستور و هشدار می دهد:

« مالک! باید بیش و پیش از جمع آوری مالیات و اندوخته سازی نقدینگی به آبادسازی زمین و رشد تولید بیندیشی و بپردازی! چه ،آن که رشد نقدینگی در پرتو رشد تولید ناخالص ملی ممکن شود و صورت پذیرد و حکومت اگر بدون آبادسازی زمین و زمینه سازی رشد ناخالص ملی، به جمع آوری مالیات بپردازد و اقدام به ذخیره سازی نقدینگی کند، شهرستان ها به ویرانی  و شهروندان را به ویلانی کشاند و البته چنین سیستم و نظامی پایدار نمی ماند...

بی تردید ویرانی هر مرز و بومی، فرایند فقر و تنگدستی ساکنان آن است و ناداری  و ناتوانی مردم هم ناشی از دلبستگی و رویکرد آزمندانه زمامداران و شهریاران به انباشت ثروت است...»

« ولیکن نظرک فی عماره الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب الخراج . لانّ ذلک لایدرک الّا بالعماره، و من طلب الخراج بغیر عماره  اخرب البلاد  و اهلک العباد و لم یستقم امره الّا قلیلا ...فانّ العمران محتمل ماحملته . و انّما یوتی خراب الارض من اعواز اهلها  و انبما یعوز اهلها لاشراف انفس الولاه علی الجمع ...»

( نهج البلاغه،نامه 53)

--------------------------------------

نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،صص37 و 38

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : دو شنبه 1 آبان 1396 | 11:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد743

 

«شنیدن ناگفته ها» و «فهمیدن نهفته ها» 

 Image result for ‫چارلی چاپلین و انیشتین‬‎

 من دو مرد را دیدم: یکی «هنرپیشه» و دیگری «اهل اندیشه».

اولی سخن «نمی گُفت»،امّا مخاطب آن را «می شنُفت». 

مخاطب «ناگُفته ها را می شنید» و «نهفته ها را می فهمید»!

ولی دومی هر چه «می گُفت»،مخاطب «می شنُفت»،

امّا تنها «می شنید»،ولی چیزی «نمی فهمید»!

 اولی «چارلی چاپلین»،«هنرپیشه هنرور» بود

و دومی «آلبرت انیشتین»،«اندیشمند پژوهشگر» .

او «ناگفته ها را به تصویر» می کشید و این «گفته ها را به تحریر»!

هنر،«شنیدن ناگفته ها» است و «فهمیدن نهفته ها».

ولی در «عرصه اندیشه»، لازمه درکِ سخنِ «خردپیشه»،

«ترکِ وَهم» است و «درک و فهم».

باید «آژوی تفکُّر» و «ترازوی تدبُّر» را 

از «حالتِ انفعال» به «حالِ فعّال» درآورد

و نه تنها «گوش»، که از سر تا پای باید «هوش» شد.

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------

تحریر:نوشتن،خوب نوشتن

 وَهم: گمان، خیال،پندار

آژو:(اوستایی) کوشش،همّت و غیرت

تدبُّر: اندیشیدن،در عاقبت کار اندیشیدن،ژرف اندیشی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 1 آبان 1396 | 6:17 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |