نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد467

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من تبر بر درخت تر و تيغ بر حلقوم هنر را بسيار دردناك و غم انگيز ديدم.درخت تر هنوز فرصت باليدن دارد و بريدنش حسرت ناليدن. هر موجود زنده حق دارد ببالد و جفاست كه از خطر مرگ بنالد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من زيبايي بدون شرافت و فريبايي بدون فضيلت را چون گلي بدون عطر ديدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من انسان را بر روي كره خاك و زير سقف افلاك شبحي سرگردان ديدم كه پس از گذر از اين رهگذر، از او تنها سايه اي مي ماند و از ماترك او ،سرمايه اي. خوشبخت انساني كه از اين آمد و رفت،براي گذشتگان ،آبرو باشد و براي آيندگان اثري نيكو بر جاي گذارد. 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من چه جانكاه و جگرسوز ديدم سخن گويي در دنياي ناشنوايان و آيينه فروشي در ديار نابينايان را !! 

اين مسئوليت سنگين انسان هاي دردآشنا و روشنگر است در دنيايي كه فخرفروختن به راه است و جان افروختن،گناه ! آن، مباهات دارد و اين، مجازات !!

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من اثر گلوله را جانكاه و جگرسوز و سايه سار قلم را جان آفرين و دلنواز ديدم. گلوله،جنگ را مي آفريند و قلم،فرهنگ را. آن ،زندگي را مي گيرد و اين،ارزندگي مي بخشد.

ادامه دارد...

                          شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : شنبه 31 خرداد 1393 | 13:10 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد466

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من حاصل ضرب "توان "در "ادعا" را مقداری ثابت ديدم ، هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است

و هرچه "توان" انسان بیشتر شود ،  "ادعا"یش کمتر می گردد.

(با الهام از سخن دكتر حسابي) 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org


من انسان هاي بزرگ و با همت را چون كوه ديدم، هر چه به ايشان نزديك شوي عظمت و ابهت آنان بيشتر بر تو معلوم مي شود 

و مردم پست و دون را همانند سراب يافتم كه هر چه  به آنان نزديك تر شوي، بيشتر پستي و ناچيزي انان بر تو آشكار مي شود.     (با الهام از سخن گوته) 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من تعويض را بهترين رفتار با آدم هاي عوضي ديدم ؛ زیرا نمي توانند عوض شوند!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من انديشمندان بسياري را در بند ،اما انديشه هايشان را بر فراز سپهر شكوهمند ديدم. جسم انديشمند را مي توان به بند اسارت كشيد و در كمند مرارت پيچيد؛اما جنس انديشه چونان رايحه روح بخش روان آفرين ،مشام جان ها را مي نوازد و فضاي دل ها و روح و روان ها را عطر آگين مي سازد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من دانندگان راز و باورمندان پرواز را بدون بال و پر نديدم. كسي كه باور پرواز را در ذهن باز بارور كند،قطعا نه بي بال و پر مي ماند و نه بي يار و ياور.

ادامه دارد...

                       شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : چهار شنبه 28 خرداد 1393 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد465

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من ستم ستمگر و ستم پذيري ستمديده را چون دو لبه تيغه مقراضي ديدم كه بيدادگرانه با خنجر جهالت پيكر عدالت را مي شكافند و حصير انحصار را مي بافند.

طناب اعدام قلب شکل

من مهر و مدارا را فرشته اي ديدم كه اگر سايه بر سر انسان ها اندازد،مي توان از طناب دار،آفتاب ايثار ساخت. با گرماي مهرباني مي توان قلب هاي مرده را به تپش و جان هاي افسرده را به جنبش درآورد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من آن گاه كه خود را آماج يورش بادها و توفان ها ديدم ، دانستم كه روشنگري مي كنم؛ زيرا بادها با چراغ هاي خاموش و مرده و شمع هاي افسرده كاري ندارند!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من شنيده بودم كه :« آب رفته به جوي برنمي گردد»؛ اما كوشيدم آب آزادي را به جوي اين آبادي برگردانم ، ولي  مي ترسم آن گاه آب آزادي به جوي اين آبادي برگردد، كه ماهي ها مرده و گل ها پژمرده باشند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من سپيد ماندن در شهر زغال فروشان و خورشيد بودن در ديار خاموشان را جهدي بزرگ و جهادي سترگ ديدم.               

ادامه دارد...

                             شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 7:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد464

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

من پل صراط را باريك تر از موي و تيزتر از شمشير ديدم.كساني مي توانند از اين پل بگذرند كه از پول بگذرند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من چون ارابه زمان را روان و گهواره زمين را گذران ديدم،دانستم كه دمي ايستايي موجب پس رفت است؛بنابراين براي پرهيز از پس رفت،پس بايد رفت.پايايي در پويايي است و مرگ در ايستايي

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من طلوع خورشيد را نه در پگاه،كه در نگاه ديدم؛ نگاهي كه در آن امواج محبت مي جوشد و دل تشنه ام از آن زلال مهرباني مي نوشد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من در اين شهر هر كه را پاك تر ديدم،تنهاتر يافتم؛زيرا در بوستان راز هماره بلندترين سرو سرافراز تنهاست.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من قاتل آخرين گرگ گله را آن آهويي ديدم كه گرگ به خاطر جاذبه نگاهش و جذابيت چشم سياهش،گياه خوار شد!

ادامه دارد....

                          شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : دو شنبه 26 خرداد 1393 | 6:49 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد463

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

 

من انسانيت انسان را نه به نداشتن سم و دم، كه به داشتن نيروي تفهيم و تفهم ديدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من مردمي را ديدم كه كه قرن ها غافلانه زيستند و كوركورانه بر فراز گوري گريستند. پس آن گه كه پژوهش را فراگرفتند،دريافتند كه در آن گور نه سازه اي نهفته و نه جنازه اي خفته. 

چه نيكوست كه پيش از هر گام و اقدامT نخست پژوهش و كاوش و سپس خيزش و جنبش.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من قدرت سنگ پرتاب شده را رو به كاهش ديدم. هر سنگ را با هر قدرتي كه پرتاب كني،چون نيروي پشت آن كاهش يابد،فرود مي آيد و بر زمين مي افتد؛اما يك گياه كوچك چون ريشه دواند،خود را به ژرفاي خاك رساند ؛ پس آن گه حتي از دل سنگ سر برآرد و راه هاي رشد را پشت سر گذارد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من گوشواره را بيش از گوش و پرگوي را بيش از خموش ديدم.مديراني سراپاي دهان ديدم كه مردم را سراپاي گوش مي خواستند.

21 Moharam[WwW.KamYab.Ir] گزارش تصویـری از سیاهپـوشان محـرم امسال

من آزادمردي را ديدم كه با نثار خون ،زنجبر اسارت قرون را گسست ،اما گروهي به انگيزه سوگواري باز زنجير را بر پيكر خود نواختند. زنجيري كه با آن بايد بر پيكر ستمگر فروكوفت و ستمگران را روفت.

ادامه دارد...

                        شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : یک شنبه 25 خرداد 1393 | 6:44 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد462

    تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من چه بسيار چهره هاي فريبا را در پس نقاب هاي زيبا ديدم. شهري پر از نقاب و چشم اندازهايي سراسر سراب. صورت ها نجيب و سيرت ها پر از فريب.چهره ها آكنده از وفاق و دل ها پراكنده از نفاق. رخ ها روشن از فروغ و جان ها تاريك از دروغ.

 

 

 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

 

 31 photoshop might have helped these photos[WwW.KamYab.IR] تصاویر خلاقیت های بامزه و خنده دار فتوشاپی

من مردمي را ديدم كه تنها دغدغه آنان خوردن بود و همه تلاش ها و كوشش ها به سوي اين هدف رصد مي شد.

32 photoshop might have helped these photos[WwW.KamYab.IR] تصاویر خلاقیت های بامزه و خنده دار فتوشاپی

من مردمي را ديدم كه سيماي آمال را در قاب اميال مي ديدند و براي نيل به اين اميال مركبي جز اسب خيال نداشتند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من نقاشي را ديدم كه مي كوشيد تا آبي دريا را بر خاكي صحرا چيره بخشد؛غافل از آن كه زيبايي كوه و صحرا كم تر از شكوه دريا نيست.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من تلاش دو نفر را در دو سوي بينش ديدم؛يكي مي كوشيد تا زندگي را با گلوله تير بكشد و ديگري مي خواست زندگي را تصوير بكشد .

ادامه دارد...

                               شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : شنبه 24 خرداد 1393 | 6:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 دل دیدنی های شهر سرب و سراب(ویژه نیمه شعبان)

من مکتب انتظار را دیدم و دانستم:

با جور و جمود و جـــهل باید جنگید
تاپاک شودجهان از این هرسه پلید
یا ریشه هر سه را بباید خشـــکاند
یا سرخ به خون خویــش باید غلتید  

من در قاب انتظار، سيماي زيباي عشق و اميد را ديدم و فهميدم:

بنيان كاخ هستــــــي انســــان پاكــــزاد          

  بر عدل و عقل و علم بنا مي توان نهاد

 با اين سه«عین»بکن ریشه سه«جیم»

جور و جمود و جهل سه عفــریت بدنهاد  

من در قاموس انتظار ظهور، صد اقيانوس سرشار نور را ديدم و آگاه شدم كه:

من قطره ام اما به سر سوداي اقــــيانوس دارم

من واژه ام اما به دل صد دفــــتر قامــــوس دارم

در عرصه انديشه مي رزمم سلاحم كلك و كاغذ

در ظلمت جور و جمود و جهل يك فــــانوس دارم 

من منتظر ظهور و چشم به راه نور را ديدم كه چونان شمع مي سوخت ، اما هماره و هميشه نور مي افروخت . مشتاقانه به او گفتم:

بسوز امروز اي ققنوس مظلوم

كه از سوز تو عــدل و داد خيزد

به فـــــردا از دل خاكــــستر تو

هــــزاران خوشـــه فرياد خيزد 

 من منطق انتظار و قانون بهار را ديدم و يقين كردم كه:

حتي اگر حجم عظيم ظلمت در تمام طول شب از هر حنجره باريك و پنجره تاريك فرياد برآورد: مرگ بر آفتاب!!  ...اما آفتاب طلوع خواهد كرد به گاه خويش و از بارگاه خويش!

سحر گه هر مناره داد مي زد

طلــــوع نور را فـــــرياد مي زد

همين فرياد را شــــمع دل من

همه شب بر سر بيداد مي زد

فرخنده زادروز منجي حق باوران و رهبر ستم ستيزان تاريخ بر همه انسان هاي اميدوار و منتظران بهار مبارك باد! 

                                           شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : پنج شنبه 22 خرداد 1393 | 17:7 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد461

 

   تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من در اين شهر سنگ ها را بسته و سگ ها را گسسته ديدم.آبروي آزادمردان،حراج است و تكاپوي دلسوختگان در معرض تاراج. سگ ها، پاچه مي گيرند و پاچه خواران سر در آخور قدرتمداران دارند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من بارزترين نشانه و برترين بهانه خودكامگان را در اين ديدم كه پاي بر شخصيت فروكوفته انسان ها نهاده و بالا مي روند و چون جاه طلبانه بر اريكه اقتدار نشستند و افسر انحصار را بر سر نهادند،نخستين اقدام آنان تخريب نردباني است كه از آن بالا رفته اند!!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من مشكل بزرگ انسان هاي نقاد و نگارشگران وقاد را در اين ديدم كه آثار مورد نقد را نمي توانند با دو چشم ببينند؛آنان يا همه چيز را سياه مي بينند يا سپيد،در بينش اينان رنگ خاكستري جايي ندارد.

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

من راه هاي وصال و رهپويان كمال را بسيار گونه گون ديدم؛اما آن چه سخت و دشوار مي نمود، نه تعدد راه ها،كه تنوع راهنماها بود. هر راهنما خود را آگاه تر و مسيرش را كوتاه تر مي داند. اين كياست رهروان و سياست رهبران است كه چگونه دل ها را بربايند و به سوي هدف ره نمايند.

ساری,گاهنوشته های محمود زارع

من تبري ويرانگر و پرنده اي بي ياور ديدم ؛تبري كه عزم بريدن درختي را داشت كه پرنده بر فراز آن آشيانه داشت. تبر ، بنيان درخت را نشانه گرفته بود و پرنده ، بنيان تبر سخت را. تبر ، سرمستي را مي ديد و پرنده همه هستي را.

ادامه دارد....

                       شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : چهار شنبه 21 خرداد 1393 | 7:47 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد460

 

   تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من اجتماع انساني را  «دومينو »يي ديدم دل بسته و به هم پيوسته كه سقوط حتي يك فرد سرانجام به سقوط كل جامعه مي انجامد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من دل بستن به جاذبه را سبب سقوط و عامل هبوط ديدم؛جاذبه زمين،سيب را به سقوط كشانيد و جاذبه سيب،آدم را به هبوط . 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من كبريت را ديدم با سري بي مغز كه مي سوخت،اما درسي نغز مي آموخت.سر بي مغز كبريت با كوچك ترين اصطکاک شعلم ور می شود و اثرات این اشتعال می تواند ویرانگر باشد.انسان هم سري بامغز دارد و هم خردي نغز؛بنابراين نبايد با هر تحريك مشتعل شود و به هر ميل،مايل.


کیا هنوز عاشق همچین کوچه هایی هستن .KamYab.Ir  سری اول از طنز نوشته ها (خنده بازار)

من گلبرگ هاي خاطراتم را در كوچه باغ هايي پراكنده ديدم كه روز به روز از صفا كاسته و از وفا پيراسته مي شود.

منشا اشتباهات KamYab.Irندانستن نیست سری اول از طنز نوشته ها (خنده بازار)

من رهرواني را در پويش راه رشد،صادق و عاشق ديدم كه راه رفتن بر لبه تيغ و ره سپردن بر فراز ستيغ را با پاي برهنه برمي گزينند،نه آنان كه در ادعا پيشروند و در عمل ،پيرو.

ادامه دارد...

                          شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : سه شنبه 20 خرداد 1393 | 8:4 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد459

 

   تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

عکس های جالب وبامزه جدید

 

من عدم تعادل بين عقل و احساس را موجب تباهي حيات و سياهي صفات ديدم. دل را بايد نواخت و خرد را بايد شناخت.

http://succes.ir/wp-content/uploads/2013/10/Succes.ir-Post-92-07-81-HD.jpg

 

من پرندگان زاده شده در قفس را مرغاني ديدم كه پرواز نه نماد رهايي ،كه نمود فنايي مي پنداشتند؛بنابراين خيلي دشوار ديدم باوراندن آزادي را به مردمي كه در فضاي استبداد، نفس و در باور، نقش قفس مي كشند.

 

نایت اسکین

من كساني را شايسته همنشيني در روشن ترين روزها ديدم كه در تاريك ترين شب ها تنهايم نگذارند و به بلايم نسپارند.

نایت اسکین

من همه ناله ها و گلايه ها را برآمده از دردهاي كوچك و غم هاي اندك ديدم؛درد و اندوه از حد كه گذشت، زبان لال مي شود و بيان،زوال مي پذيرد.

من دولت هاي نالايق را ديدم كه جايي براي نگه داري انسان هاي لايق جز زندان ندارند. (با الهام از سخن گاندی)

ادامه دارد...    

                            شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : دو شنبه 19 خرداد 1393 | 7:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد458

   تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من درد مشترك همه فرزانگان فرهيخته و خردورزان برانگيخته را دردي ديدم نهان و رازي پنهان ، كه نه نايي براي گفتن دارند و نه نوايي براي نهفتن...و دل هاي سوخته و درون هاي افروخته شان چنين مي سرايد:
مرا دردي است اندر دل كه گر گويم زبان سوزد      

  و گر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org
من فرهنگي كهن را ديدم با رنگي كهنه .ارزش هاي كهن در زير غبار كهنگي جسارتي خردورزانه را مي طلبيد كه آگاهانه زنگارها را بزدايد و غبارها را بپيرايد.  


عکسهایی دیدنی از شهر یخ زده
من شهري يخ زده را ديدم كه همه بر و بومش اسير انجماد ،اما حلقومش پر از فرياد بود. براي شاد زيستن و آزاد نگريستن بايد گرمي در دل باشد،نه در گل

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من لب هاي خود را تاول زده ديدم از آش نخورده و خراش سترده و چه دردآور است سوختن بدون آتش و پژمردن بدون عطش!

 

06 3D[WwW.KamYab.IR] تصاویری بسیار زیبا از بهترین های نمایشگاه هنر نقاشی سه بعدی در چین

من دنياي كودكي را تا آن جا پاك و زلال ديدم كه فرشته قاب و دل شيشه اي آب را درك مي كند.

ادامه دارد...

                                شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : یک شنبه 18 خرداد 1393 | 7:40 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد457

 

  تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

من معرف هر كس را در هر جمع به گاه ورود لباس هاي مقبول ديدم و به وقت خروج ، سخن هاي معقول.
بنابراين چه بهتر سكوت كنيم كه آبروي لباسمان نريزد و به بي خردي نياميزد!

(با الهام از سخن تولستوي) 
 

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org
 
 من درختاني را ديدم كه به روي يكديگر آغوش گشودند و غبار تنهايي را از دل زدودند. آنان پيمان بسته اند با هم بايستند و ايستاده بميرند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org
من همه آفريده هاي آفرينش و بيژه هاي بينش را مقهور دست بشر  و مجبور اراده توانگر ديدم.
(بيژه :خالص،بي غش،خاص،خاصه ،ويژه)

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org
من از بين پويندگان راه حيات و جویندگان طریق نجات ،رهروي را نديدم كه بتواند به عقب بازگردد و راه را از نو بياغازد؛اما همه مي توانند از هم اكنون آغاز كنند. 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من براي ارتزاق یک ساله كاري بهتر از كشت گندم ، و براي گذران ده ساله طرحي 

برتر از كاشتن درخت و براي اداره صد ساله جامعه برنامه اي بالاتر از تربيت انسان نديدم.(با الهام از سخن امیرکبیر)
 
ادامه دارد...

                            شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : شنبه 17 خرداد 1393 | 7:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد456

 

 

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

من بسياري از آدم ها را چون سيگار ديدم؛يكديگر را مي كشند،لذت مي برند ،دود مي كنند،تمام مي كنند و آن گاه يكي ديگر را...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من زندگی را باغی ديدم که با عشق بهار مي شود و با اميد،مشكبار. اگر مشغول دل باشي،اسير دل مشغولي نمي شوي.
بیشتر "غصه های احتمالي"نتيجه"قصه های خیالی" است؛پس بدان اگر «فرهاد» باشی همه چیز« شیرین» است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من در اين شهر كودكان را ديدم كه دنيا را به بازي مي گيرند،اما چون بزرگ مي شوند،بزرگان شهر آنان را به بازي هم نمي گيرند.بزرگان سرنوشت همه را نوشته اند و تار و پودشان را با اطاعت سرشته اند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من انتخابگري مردم توسعه نايافته را چون بستن دكمه پيراهن ديدم؛اولي را كه اشتباهي ببندند،تا واپسين دكمه را با ناآگاهي مي بندند. بنابراين بايد چشم ها را گشود و نخستين گام را با آگاهي پيمود.

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

 

من هدف نهايی از سرودن بسیاری از اشعار و نشر افکار را کوششی ديدم آگاهانه تا سری بزرگ را بر روی تنه انسان‌های کوچک قرار دهند؛ پس چندان جای تعجب نیست اگر نتیجه نمی‌بخشد! (با الهام از سخن آرتور شوپنهاور) 

ادامه دارد...

                            شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 6:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد455

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

من انسان ها را چون درخت خشك در زمستان ديدم،اينان مي توانند هم چشم به راه بهاري دلپذير باشند و هم منتظر تبر هيزم شكني پير.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من رشد و رويش گل ها و رياحين را در ريزش باران تند ديدم، نه غرش بوران تندر. بنابراين دانستم رشد و رويش ذهن ها و استعدادها بر اثر استدلال هاي خردپذير است، نه فريادهاي تحقير و تكفير.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من يك قلب پاك و عقل دراك را از همه معابد،مساجد و كليساها مقدس تر ديدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من يك انگيزه دل گرمي را بهتر از هزار آميزه سرگرمي ديدم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من زيان سبز درخت را آموزگاري پويا و معلمي گويا ديدم؛ پيش از اين كه شاخسارانش نور را ببينند،ريشه هايش تاريكي را تحمل كرده اند؛يعني براي رسيدن به نور آگاهي از دهليزهاي سياهي بايد گذشت. 

ادامه دارد...

                            شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : پنج شنبه 15 خرداد 1393 | 9:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد454

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

من خردمند را كسي ديدم كه از تجربه ها پند گيرد و از رويدادها گزند نپذيرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من گردنكشاني را ديدم كه بر گردن ها يوغ نهادند و از گردنه ها فروغ را ربودند. گردن ها را با شمشير زدن به كه اسير كردن.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من چون فرصت باهم بودن با دوستان دوست داشتني را محدود ديدم،كوشيدم نامحدود دوستشان بدارم و با همه وجود حرمتشان را پاس دارم.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

 

من مردي را ديدم كه در اثر فريبندگي وساوس و براي ورود به كتاب ركوردهاي گينس به جاي پرورش از بن، به رويش ناخن پرداخت.بناراين دانستم وقتي كه در وجود انسان قابليتي براي اثربخشي بر جهان بشري نباشد،به سويي سر و به هر سرايي در مي زند تا سري در بين سرها درآورد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من يعقوب را معلمي لايق و آموزگاري عاشق ديدم. او به من آموخت كه چشم اگر يوسفش را نبيند،كور باشد،به كه پرنور.

ادامه دارد....

                            شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : چهار شنبه 14 خرداد 1393 | 10:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین


دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد452

 

 

 

  تصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

 

من مديراني را ديدم كه همه دردها را با حرف درمان مي كردند. حرف درماني تنها نسخه اي بود كه دردهاي امروز را با داروهاي فردا درمان مي كرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من روزگاري را ديدم كه مردم حيات را در تحمل حقارت و زنده بودن را در تنگ اسارت مي ديدند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من جنگلي سبز را در روياي كودكي ديدم كه ناباورانه انهدام جنگل را در دنياي واقعي مي نگريست و بر درك نارسايی بزرگسالان مي گريست.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من در مسابقه بين شير و آهو،بسياري از آهوها را برنده ديدم؛زيرا شير براي كسب نان مي دود و آهو براي حفظ جان.

من در منطقه سرب و سراب،منطق قاب و نقاب را داراي برنده ترين سلاح و داننده ترين صلاح ديدم.

ادامه دارد... 

                                شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : جمعه 9 خرداد 1393 | 17:35 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

نایت اسکیننایت اسکین

دل دیدنی های شهر سرب و سراب/فرگرد451

 

 

 

 تصاویر زیباسازی نایت اسکین

من مردمي را ديدم كه دست هاي بهره كشي از شيب استثمار و نشيب استحمار را از فراز قله ثروت به سوي فرود دره عسرت دراز کرده بودند .هر كس خون فرو تر از خود را مي مكيد و به فراتر از خود می بخشید!!

من انسان را در اسارت ماشين و انسانيت را در حقارت ماشينيسم ديدم. ماشين آمده بود تا در خدمت بشر باشد،نه شر؛اما چنان فربه شد كه سازنده خود را بلعيد و انديشه اش را خريد.

من مردمي را ديدم كه سیمای انسان را در قاب تحقیر و انسانيت را در نقاب تصویر می نگریستند. مانایی را در«من» و زیبایی را تنها در «تن» می دانستند.

من مديراني را ديدم كه مدعي بودند«شيفته خدمت اند،نه فريفته قدرت»؛ اما ياخته ياخته وجودشان وابسته به ميز قدرت و مهميز دولت بود.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org

من در اين شهر جعبه جادويي و نظام هياهويي را ديدم كه همه مخاطبان را مريد و شهروندان را عبيد مي خواست. ره آورد اينان براي دهن ها،دروغ بود و براي گردن ها،يوغ.

ادامه دارد...

                                    شفیعی مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : یک شنبه 4 خرداد 1393 | 8:57 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |