#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد722

 

 «درکِ تقرُّب»و «ترکِ تعصُّب»

 

ذهن متحجّران ،«زنداني بي پنجره» است و «دروني بي حنجره» . 

نه هستي را آن گونه كه هست، «مي توانند بنگرند»

و نه تفسير آفرينش را «مي يارند كه بنگارند».

در درگاه الهی راه «درکِ تقرُّب»،«ترکِ تعصُّب» است. 

راه خدایی شدن نه تنها «طاعت»،که «شجاعت» هم هست.

شجاعتی که انسان بتواند «گیرهای تعصُّب» و «زنجیرهای تصلُّب» را بگسلد.

«ذهن سیّال» و «مغز فعّال»

در «روند تفکُّر» و «فرایند تدبُّر» ممکن است 

گاهی «خطِّ خطا بپوید» و «سودِ سودا بجوید»،

در این صورت باید به «جوانِ فرجاد» و «انسانِ آزاد» حق داد

تا از راه «خطا و آزمون» و نیز «ظنّ و ظنون» 

بدون این که «از چاه بهراسد»،«راه را بشناسد»!

زیرا نه تنها «اشتباه»،که «گناه» نیز 

از «شقوقِ مقدّم» و «حقوقِ مسلّم» انسان آزاد است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

تقرُّب: نزدیکی جستن،نزدیک شدن

تعصُّب: جانبداری بیجا از کسی یا طریقه مذهبی خاصی

تصلُّب: سخت شدن،سفت شدن

می یارد:می تواند (یارستن: توانستن،یارایی داشتن،از عهده برآمدن)

سودا: معامله،داد و ستد،خرید و فروش

فرجاد: فاضل،دانشمند

ظنون: جمع ظنّ،گمان بردن،گمان ،مقابل یقین

شقوق:جمع شق،چاک،شکاف،شکافتن،نصف از هر چیز

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری:  فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 29 شهريور 1396 | 6:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد721 )

 

«سوز زبان» یا «گداز نهان»؟!

 

من «ناله نيِ راز» و «ناي ني نواز» را 

«بسي جانگداز» ديدم و «بسيار دل نواز»!

من علت آن «شور آواز» و «سوز و گداز» را

در «نی دلاویز» و «نيش تيغ تيز» ديدم !

تیغی كه دل نی را «شكافته» و اندرونش را «تافته» است.

«بیان برافروخته» برآمده از «جان سوخته» است.

برای داشتن «بیانی جانسوز» و «زبانی دل افروز»

باید چون «سیاوَش»،خود را در «آتَش» افکند.

کسی «سوز درد را به نوش می چشد»،

که «بار روز نبرد را به دوش می کشد»!

آن چه «دل ها را دگرگون» و «جان ها را مفتون» می سازد،

نه «سوز زبان»،که «گداز نهان» است.

تا «دل»،«مشتعل» نشود، «جان»،«متحوّل» نمی شود.

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

مفتون: شیفته، فریفته،عاشق

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 28 شهريور 1396 | 7:7 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

ویژگی‌های مشاور 


یکی از آسیب ‌های مدیریت در سطوح عالی و یکی از خطراتی که پیوسته مسئولان عالی رتبه را تهدید می‌کند، محاصره آنان توسط عناصر چاپلوس و مشاوران متملّق و ریا کار است. هر مدیر و هر مسئول باید همواره دغدغه این خطر را داشته باشد و بکوشد تا با توکل بر خداوند و با تکیه بر تقوا و ایمان خود، حلقه این محاصره نامرئی و خطرناک را بشکند.

امیرمؤمنان علی(ع) مردم را با حقوق حقّه خود آشنا می‌کرد تا بدانند که مناسبات توام با مجاملت و ریاکاری، خلاف حق مردم است و روابط انسانی باید به دور از تکلّف، تصنّع و به دور از تجبّر و تحکّم و بر مبنای خیرخواهی و انتقاد متقابل باشد. ایشان تأکید می‌کنند:

«با من چنان که با سرکشان سخن می‌گویند، سخن نگویید، چونان که با بدخویان رفتار کنند. از من کناره مجویید و با ظاهر آرایی آمیزش نکنید، و شنیدن سخن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم که مرا بزرگ انگارید. چه، آن کسی که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و بیان عدالت بروی دشوار باشد، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق، یا رای زدن در عدالت خودداری نکنید، که من برتر از آن نیستم که خطا نکنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر این که خدا مرا در کار نفس کفایت کند؛ زیرا از من بر آن تواناتر است».


نقل از کتاب«شورا، مشورت و مشارکت از دیدگاه امام علی علیه السلام»، نوشته #شفیعی_مطهر،ص20

این کتاب اخیرا منتشر شد

مراکز پخش:

 تهران :انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهر ری : فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان،تلفن 55904203

کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰


 


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1396 | 11:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد720

 

«فردها» و «فرداها»!

 

من ملّتی را دیدم «رمیده از کار» و «آرمیده در انکار»

سرخوش از داشتن «موزه ای پر افتخار»، 

اما غرق در «كوزه اي پر از شعار».

 دل «بسته بر معاش»،امّا جان «خسته از تلاش». 

«زمین دایر» را به «سرزمین بایر» 

و «دریای آب» را به «رویای سراب» تبدیل می کنند .

تا در «زیر زمین»،«منابع و ذخایر زرّین» دارند،

نه به «آبادی بیشه» می پردازند و نه به «آزادی اندیشه». 

«ریشه ها تکیده» و «بیشه ها خشکیده»،

 «شور» جای «منشور» را گرفته و «شعار» جای «شعور» را.

از «منشور»،«شور» مانده و از «دستور»،«تور»!

در این شهر «شعار»،«عار» نیست،امّا «شعور»،«عور» است.

«ذخائر را برای غارت» می خواهند و «شعائر را برای تجارت».

نه «فردی»،«فردایی» دارد برای «اندوختن»

و نه «جمعی»،«شمعی» دارد برای «افروختن»!

«رُخسار فردا،سیاه» است و «روزگار فردها،تباه»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

بیشه: نیستان،نیزار،جنگل کوچک،جای پردرخت

تکیده: لاغر،ضعیف،باریک

عور:(جمع اعور)،یک چشم،یک چشمی

شور: آشوب،غوغا و فریاد،فتنه،هیجان و آشفتگی

منشور: اعلامیه،فرمان،نامه سرگشاده

دستور: قاعده و قانون،آیین و روش،اجازه،پروانه،فرمان

تور: پارچه سوراخ سوراخ،پارچه مشبّک که از نخ یا چیز دیگر بافته شود

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 27 شهريور 1396 | 6:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد719


هر که «خوب تر»،«مغضوب تر»!

 

من در این «سودای ستُرده» و «دنیای گسترده» ،

در دریای دیارِ «واژگان معصوم» و «واجگان مظلوم» 

این «جاری زُلال» را در «نگاری ضَلال» ديدم 

كه از «حلقوم قلم چاپلوسان» و «هجوم ستم سالوسان» مي تراويد 

و این «سبیکه فرهنگ» را به جاي «سكّه و سنگ» 

براي «وزن كردنِ نان» و «فروش ايمان» استخدام می کردند. 

 هر «خوش کامه را بستایند» و برایش «چکامه بسرایند»،

اگر «علّامه دهر» هم باشد،«خودکامه شهر» می شود!

در دربار «خداوندان زور و زر و تزویر» و «آرزومندان سروری و سریر»

هر که «چاپلوس تر»،«لوس تر»

و هر که «خوب تر»،«مغضوب تر»!

 

#شفیعی_مطهر

 -------------------------------

سودا: معامله،تعامل،آرزو

ستُرده: پاک شده،زدوده

واجگان: گفتارها، سخنان، کلمات

نگاری: چراغ شیره کشی،اسبابی که با آن شیره تریاک را دود می کنند

ضَلال: گم شدن، گمراه شدن،گمراهی

سالوس: فریب دهنده، مکّار، حیله گر، ریاکار

سبیکه: نقره گداخته، شمش زر و سیم

لوس: عزیز بی جهت

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 26 شهريور 1396 | 7:42 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد718

 

 «اسیرِ تحجُّر» و «بیگانه با تفکُّر»

 

  

 انسانِ «اسیرِ تحجُّر» و «بیگانه با تفکُّر» 

چونان کرگدنی یک بُعدی و تک ساحتی است،

که همه «پدیده های هستی» و «آفریده های اَلَستی» را 

دو نيمه و از دو سوی «تك شاخ» و «آلوده به اَوساخ» می نگرد! 

در نگاه او همه چیز و همه کس یا «سياه و پلید» است ،یا «سپيدِ سپید»؛ 

یا «تیره و تاريك» است یا «روشن و نیک» ؛ 

همه انسان ها یا «خوب و محبوب» اند یا «بد و مغضوب»!

پیشفرض ها ذهنش را «انباشته» و همه را «خوب یا بد انگاشته» 

«اندوه پیش داوری ها» و «انبوه زودباوری ها»، 

نه «جایی برای کاوش» گذاشته و نه «پایی برای پژوهش»!

«چاهِ تحمیق»،«راهِ تحقیق» را «بسته»،

و «صنمِ تعصُّب»،«قلمِ تهذُّب» را «شکسته» است!

 

#شفیعی_مطهر

 ------------------------------------ 

تحجُّر:سنگ شدن،سفت شدن،به صورت سنگ درآمدن(متحجِّر:کسی که مغزش چون سنگ سخت شده و نمی تواند بیندیشد)

اَوساخ: (جمع وسخ)،چرک ها،چرکی ها

صنم: بُت،آن چه از سنگ یا چیز دیگر بتراشند و بپرستند

تهذُّب: پاکیزه شدن از عیب و نقص

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 25 شهريور 1396 | 6:18 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد716 )

 

«رویای ریایی» یا «رویت رایی»؟ 

 

من «شهرِ شایگانی» و «دهرِ آرمانی» خود را 

نه در «رویای ریایی» ،که در «رویت رایی» دیدم 

و می كوشم در «ديار درايت» آن را «روايت» كنم؛ 

اما براي بناي آن «قصر بلند» در این «عصر شکوهمند» 

جز «واژه هاي مظلوم» و «واجه های معصوم» 

«ابزاري کارساز» و «افزاری مُجاز» در اختيار ندارم. 

اگر «سعادت»،«مساعدت»کند،

و «طاقت»،«لیاقت» نشان دهد،

بر آنم که تا «قلم» را چون «بَلَم» 

بر روی «دستان امواج» تا «آستان معراج» برانم

تا به «امید غنیمت»، «مروارید حقیقت» را به چنگ آورم .

امید که این «قلم»،«بیش و کم»

بتواند از هر «یَمی»،«نَمی» برگیرد.

گاه باشد که «نَمی از هنر»،«عالَمی از خاکستر» را طراوت بخشد!

امید که «اُختاپوسِ جفا»،این «فانوسِ وفا» را خاموش نکند

و این «قلم ناتوان» و این «بَلَمِ لرزان» را درهم نشکند!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

رای : اندیشه،فکر،عقل،عقیده،تدبیر،عزم

واج(واجه): گفتار، کلام، سخن، کلمه

افزار-ابزار: وسیله،آلت،هر چه به وسیله آن کاری انجام بدهند

مُجاز:اجازه داده شده،جایز،روا،دارای اجازه

بَلَم: زورق کوچک،قایق کوچک

معراج: پلّکان،نردبان

یَم: دریا

اُختاپوس: جانوری دریایی قوی جُثّه و خطرناک که چنگال های دراز دارد

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 23 شهريور 1396 | 5:57 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد714

 

«ترکِ مقابل» یا «درکِ متقابل»؟


من نه در «صحنه فرنگ موهومی»،که در «عرصه فرهنگ بومی»، 

«سنّتِ دیرین» و «مدرنیته نوین» را دیدم 

که هر یک با «های و هویی» به «سمت و سویی» می رفتند؛ 

در حالي كه رهروان هر دو «باور» با «درك يكديگر» 

مي توانستند «همراه و همپاي هم» و «همنای و همنوای هم» ،

«درگاهی بازه را بگشایند» و «راهی تازه را بپيمايند».

آن چه جان ها را با هم «شریک» و دل ها را به هم «نزدیک» می کند،

نه «ترکِ مقابل»،که «درکِ متقابل» است.

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------

بازه: فاصله میان دو دیوار،پهنای کوچه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 21 شهريور 1396 | 6:44 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد713

 

«عادت» و «عبادت»


عادت ،دست ها را «باهوش تر» و اراده را «پرخروش تر» می کند؛

امّا «عقل» را «لایعقل» و «هوش» را «مدهوش» می سازد.

زیرا در عرصه انسانیت هر «گفتار» و هر «رفتار»

حتی اگر «مایه ای از نقل» هم داشته باشد،

امّا «سرمایه ای از عقل» نداشته باشد،

نه «دارای هوده»،که «خطای بیهوده» است.

برترین «عادت»،«عبادت» است؛

امّا «فرهنگ عبادت» نیز اگر «رنگ عادت» بگیرد، 

«کاری بی ارزش» و «انکاری بی انگیزش» می شود.

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

لایعقل: بی عقل ،بی خرد

مدهوش: سرگشته، سرگردان، گیج، متحیّر

هوده: سود و فایده، راست و درست و حق

انکار: نشناختن، باورنکردن،ناشناختن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 20 شهريور 1396 | 6:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد712

 

«رود زلال» و «سرود وصال»

 

 از بین همه پدیده هاي دست ساز «بشر»،«چه خیر و چه شرّ»، 

هیچ «ساخته ای برتر» و «شناخته ای بهتر» از جاده نیست. 

جاده ها «رود زلال اند» و «سرود وصال می خوانند». 

«مهاجران را به کمال» می رسانند و «مهجوران را به وصال».

جادّه ها «تن ها» را از «تنهایی» «می رهانند»

و به «تناهی» «می رسانند»!

جادّه ها «تن» را به «تن» و غریب را به «وطن» می رساند؛

اما نمی تواند «دل» را به «دل» و «بارِ باطل» را به «منزل» برساند!

«وصال دل ها» و «اتّصالِ واصل ها»،

به «اراده» نیاز دارد،نه به «جادّه»!

همدلی نه «راه دور می شناسد» 

و نه از «چاه گور می هراسد»!

جادّه ها با همه «امیدِ ایصال» و «نویدِ اتّصال»

تنها می توانند «گِل» را به «گِل» برسانند،

نه «دل» را به «دل»!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

مهجور: جدامانده ،دورافتاده

تناهی : به نهایت رسیدن،پایان یافتن،بازایستادن

واصل: رسنده،کسی یا چیزی که به دیگری متّصل شود

ایصال:وصل کردن،پیوندکردن،رسانیدن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 19 شهريور 1396 | 7:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

غدیر ،

تبلور حاكميّت « ملّت » در قامت « امامت »  


#شفیعی_مطهر

   غدیر ، نه یک  روز عام و برکه آرام ، که یک تاریخ تمام است . 

غدیر یک پیچ سرنوشت ساز تاریخ است .

   در این روز ، سرنوشت روشن بشریّت با زلال آب های «غدیر» گره خورد . 

هر قطره آن بلور مذاب یک سینه سخن در دل و یک آبشار زلال عرفان بر زبان دارد. 

در غدیر، زنجیر رِقّیت بشر از هم گسست و یوغ اسارت انسان درهم شکست . 

غدیر با تثبیت حاکمیت « الله »، پدیده حاکمیت یک نفر انسان بر دیگر انسان ها را برانداخت و نیرنگ خودکامگان را نقش بر آب ساخت . 

    منشور غدیر ، اصل « وَ لاتَکُن عَبدَ غَیرکَ قَد جَعَلکَ اللهُ حُرّاً » را بر تارک تاریخ نگاشت و با همین اصل ، کرامت انسان را پاس داشت .  

   آرمان غدیر بر این بود که واژه های خودکامگی ، سلطه گری ، سلطه پذیری ، خشونت ورزی ، اباحی گری ، تملّق ، چاپلوسی ، ستمگری ، ستم پذیری ، و.... را از قاموس بشریت بزداید و راه و رسم حق گرایی ، انسان دوستی ، مردم سالاری ، عدالت خواهی ، ستم ستیزی ، آزادی خواهی ، حقوق مداری ، مشارکت پذیری ، مشارکت جویی ، شایسته سالاری ، امانتداری ، صراحت و صداقت سخن ، رفق و مدارا ، ساده زیستی و همه ارزش های عالی اسلامی و انسانی را نهادینه سازد .    

مکتب غدیر ، سعه صدر ، تحمّل عقیده مخالف و ظرفیّت بالا را از ابزار مدیریت و رهبری می داند:

  آلهُ الرّیاسهِ سَعَهُ الصَّدر  .

 در این مکتب ، مسند حکومت و زمامداری ، نه یک طُعمه و شکار ، که یک امانت الهی است و حاکم در برابر خدا و خلق باید پاسخگو باشد :

  اِنَّ عَمَلَک لَیسَ لَکَ بِطُعمَه وَ لکِنَّهُ فی عُنُقِکَ اَمانَه  .

 مرام غدیر : « با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا » است . 

مولای برگزیده غدیر حتی اجازه بدرفتاری با دشمنان خونی خود را نمی دهد . 

او تاکید می ورزد که : 

« پس از من  خوارج را نکشید ، زیرا آن که به طلب حق درآید و راه خطا پیماید ، همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد و بدان دست گشاید .»

    بنیانگذار مکتب غدیر ، انتقاد و پرسشگری و عدالت خواهی را از حقوق مردم و پاسخگویی ، خدمتگزاری و احساس مسئولیت را از وظایف و تکالیف حاکمان می داند .

« با من ، آن گونه که با خودکامگان سخن می گویند ، سخن مگویید و چونان که با تندخویان رفتار می کنند ، از من کناره نگیرید . با ظاهرسازی و ریا با من آمیزش نکنید و شنیدن سخن حق را بر من سنگین مپندارید . نمی خواهم مرا بزرگ انگارید ، چه آن کسی که شنیدن سخن حق بر او گران باشد و اجرای عدالت بر او دشوار بود ، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است . پس، از گفتن حق یا رای زدن در عدالت کوتاهی نکنید . »

   و در جای دیگر ، پای فراتر نهاده ، چاپلوسان را رانده ، حق گرایان گزنده را ترجیح می دهد :

« آن کسی را بر دیگران برگزین که سخن تلخ حق را به تو بیشتر بگوید و در آنچه می کنی یا می گویی و خدا آن را از دوستانش ناپسند می دارد ، کمتر تو را یاری کند .»

  سلطان سریر غدیر و اَبَرمرد عرصه تدبیر در دفاع از حقوق انسانی یک شهروند تا بدان جا پیش می تازد که ، قاضی خود را به سبب این که صدایش بلندتر از ارباب رجوع بوده است ، عزل می کند . 

امام علی(ع) به ابوالاسود دولی می فرماید :

 « اِنّی رَاَیتُ کَلامک یَعلوا کَلام خَصمِک ».

  در بینش غدیر ، انسانیّت انسان ارزش دارد ، نه مواضع سیاسی ، عقیدتی و فکری او . خالق این بینش به مالک اشتر می فرماید : 

« مردم دو گروه اند : یا مسلمان اند ، که برادر تو هستند ، یا غیر مسلمان ، که در آفرینش با شما یکسان اند . » 

 و در دفاع از حقوق دگراندیشان تا بدان پایه اصرار می ورزد که هشدار می دهد : 

« هرکس اقلّیتی(غير مسلمان) را بیازارد ، قطعا مرا آزرده است ! »

   آغازگر نظام غدیر ؛ حاکم را نه تنها مُطاع خلق ، که مُطیع خالق و خلق نیز می داند :

« هرگز مگو : من فرمانروایم . باید حکم رانده و بی چون و چرا پیروی شوم . چه ، آن کسی که چنین مشی و مشربی و چنین سیستم و نظامی دارد ، روان را ناهنجار ، دین را ناروا و جامعه را ناپایدار می سازد . »

او راز هلاکت و نابودی جامعه را در فقر و فلاکت مردم می داند و رمز فقر آنان را ، قدرت گرایی و ثروت اندوزی اقلّیّت می شمارد .

....و برای تحقق این گونه آرمان ها بود که با تایید الله و به دست رسول الله (ص) و با گزينش مردم - خلق الله - ،  امیر المومنین علی (ع) ولایت امّت اسلام را عهده دار شدند .  

در تاریخ اسلام می خوانیم كه امام علی (ع) با و جود آن كه از طرف خداوند به امامت رسیده بودند ، ولی به دلیل اين كه بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) مردم با او به عنوان «خلیفه » بيعت نكرده بودند، بیست و پنج سال خار در چشم و استخوان در گلو ، سكوت كرد و به خاطر احترام به تصمیم مردم در تعیین سرنوشتشان تمام این سال ها نه تنها كار شكنی نكرد، بلكه همواره در كنار مردم حتی به خلیفه منتخب مردم نیز به عنوان مشاور كمك می كرد. هم او بود كه به خاطر مردم و بیعت شان بعد از ۲۵ سال بر مسند خلافت نشست ، با وجود این كه ۲۵ سال بود كه از طرف خداوند به امامت رسیده بود .

     برخی از علمای دین بر این نظرند كه معرفی امام به عنوان شخص شایسته و نامزدحكومت جنبه« تعیینی» دارد،نه«تحميلي» .معصومان حق حکومت دارند و مردم حق حاکمیّت . حکومت امری دنیایی و از آنِ مردم است و این حق قابل فسخ و انتقال به دیگری است.  استاد مطهری می گوید:

«اگر امام به حق را مردم ، از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به مردم و به امر خدا تحمیل كند.لزوم بیعت هم همین است»

(حماسه حسینی: مطهری،107)

در كلامی از حضرت علی (ع) می خوانیم كه  :

«رسول خدا مرا متعهّد به پیمانی كرده و فرموده بود: پسر ابی طالب ! ولایت امّتم حقّ توست. اگر به درستی و عافیت تو را ولی خود كردند و با رضایت در باره تو به وحدت نظر رسیدند، امر ایشان را به عهده بگیر و بپذیر ؛ اما اگر در باره تو به اختلاف افتادند، آن ها را به خواست خود واگذار، زیرا خدا راه گشایش را به روی تو باز خواهد كرد» . 

ایشان پس از قبول بیعت مردم بر منبر رفته و خطاب به آن ها فرمود:

«ای مردم ! این امر ، امر شماست. هیچ كس جز آن كه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد.» 

آغاز ولایت فرخنده و حکومت خجسته مولا علی علیه السلام بر جهان بشریت ، بر همه نیک اندیشان و سبزکیشان جهان مبارک باد .امید که در پرتو رهبری ها و رهنمود های این پیشوای پرواپیشگان و امیر پرهیزگاران بتوانیم آرمان های بلند تشیع را تحقق بخشیم.

                                             

شما را چشم در راهیم در کانال زیر:

گاه گویه های مطهر   telegram.me/amotahar

            


موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : شنبه 18 شهريور 1396 | 6:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد711

 

 «هراس» و «اختلاس»!

 

«برترین کُنشِ ابتکار» و «بهترین روشِ پیکار» 

با هرگونه «فتنه و فساد» و نیز با «ستم و بیداد». 

 آزادی «بیان» در عرصه «تبیان» است.

در يك «جامعه آزاد»،بدترین «فاجعه فساد» 

«دهان بستن» و «قلم شکستن» است.

همه «مسئولان نظام» و «قدرتمداران عِظام» 

باید به طور «ریشه ای» خود را در اتاقی «شیشه ای» ببینند 

  و «هر گونه رفتار» و «هر نمونه گفتار» آنان 

زیر نظارت هزاران جفت «گوش های پژوهشگرانه» 

و «چشم های کنجکاوانه» قرار داشته باشد.  

در جوامع آزاد»،«مواردِ فساد» به حداقل می رسد؛

زیرا «افشاگر فساد» و «بیانگر بیداد»،

«قدر می بیند» و «بر صدر می نشیند».

در این صورت دیگر نه در مردم «هراس» می بینید

و نه در مقامات،«اختلاس»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

تبیان:بیان کردن معنی،روشن شدن،آشکارشدن

عِظام:جمع عظیم، بزرگان

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

  کاشان: فروشگاه های ساربوک،میدان ۱۵ خرداد،شعبه تلگرافخانه،

تلفن۲۲ - ۵۵۴۶۶۹۲۰

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 18 شهريور 1396 | 5:3 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد709

 

«آغازی دیگر» و «پروازی مکرّر» 

 

من هر لحظه از «عُمرِ رَفته» و «زمانِ تَفته» را كه ديدم ، 

«با عُسرت با آن زیستم» و «با حسرت بدان نگریستم» ،

در «دنياي شناخته مُردَم» و تا «دنياي ناشناخته راه سپُردَم» . 

با «شاد مُردن» و «آزاد جان سپُردن» 

  «لحظه لحظه معاد» و «لمحه لمحه میعاد» را، 

«نه تنها نگریستم»،که «با تن ها زیستم»!

مرگ،نه تنها «واپسین صفحه» و «آخرین صحیفه» کتاب زندگی ،

که معنابخش همه «حیات» و «صفحات» است.

مرگ نه تنها «برگی از کتاب زندگی»،که «گلبرگی از آفتاب ارزندگی» است.

  بنابراین نه تنها زندگي را،که مرگ را نيز باید زیست

از «جنین» تا به «جنان»،

راهی است به «فُرصت هستی» و به «رُخصت حق پرستی».

در این راه «چگونه پیمودن» و «نمونه بودن»،

«آزمون ما»است و «قانون ما»!

«ممات» نه «پایان حیات»،

که «آغازی دیگر» است و «پروازی مکرّر».

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

تَفته: سوخته،گداخته

عُسرت: تنگی، سختی، دشواری، تنگدستی

معاد: بازگشتن،بازگشت،جای بازگشت،عالم آخرت

لمحه: یک بارنگریستن،با شتاب به چیزی نظرکردن

میعاد: جای وعده کردن،زمان دعده کردن،وعده گاه

صحیفه: نامه، ورق کتاب، کتاب کوچک

جنین: بچه در شکم مادر

جنان:جمع جنّت،بهشت

ممات: مرگ،زمان مرگ

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 16 شهريور 1396 | 7:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد708

 

«کاربُردِ تفکُّر» و «راهبُردِ تدبُّر»

 

 اندیشه «توسنی پویا» است و «سمندی گریزپا» ؛

نه از «رمیدن،رام» می شود و نه با «آرمیدن،آرام»؛

«هماره در خروش» است و «همواره در جُنب و جوش». 

برای انسان ها «دیدن چه خوار» است و «اندیشیدن چه دُشخوار»!

«تحریک احساس» برای «بیشترِ ناس» بسی آسان است،

ولی «کاربُردِ تفکُّر» و «راهبُردِ تدبُّر» 

«کاری دشوار» است و «ابتکاری دور از اختیار».

 عوامفریبان ،«احساسات را برمی انگیزند» و با «عقلانیت می ستیزند»؛

اما روشنگران با «تنویرِ افکارِ عام»چون «هور می درخشند»

و «کویرِ تارِ عوام» را «نور می بخشند»! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------ 

توسن: وحشی،رام نشده،اسب شوخ و سرکش

سمند: اسب زردرنگ

خوار: آسان سهل

دُشخوار : دُشوار،سخت ،مشکل

ناس: مردم

راهبُرد: استراتزی

عام : همگان

عوام: جمع عامّه،همه،همه مردم،مردم جاهل

هور:خورشید،آفتاب

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 15 شهريور 1396 | 7:15 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد707

 

«تفکُّر فعّال» و «تدبُّرِ لایزال»

 

من اين «حقيقت گسترده» را در «گستره حقیقت» دیدم؛ 

گستره ای به «درازاي زمان» و «پهناي زمين»،

كه بيشتر «ملّت های روزگار» و «اُمّت های امیدوار» را 

با بهره گيري از «تحريك احساسات» در «بیشتر اوقات» مي توان به زير سلطه درآورد؛ 

اما از «راه خردورزي» و در «پناه انديشه ارزی» 

نمي توان در عرصه ستم پذيري «رادمردي را رام» و «آزادمردي را آرام» كرد.  

بنابراین آن چه انسان ها را از «بندِ اسارت» و «کمندِ حقارت» می رهاند 

و به «چکاد آزادگی» و «نماد برازندگی» می رساند،

«تفکُّر فعّال» و «تدبُّرِ لایزال» است.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------ 

گُستره: پهنا

اندیشه ارزی : بهادادن به تفکُّر،ارزشمندی فکر و اندیشه

چکاد: قُلّه کوه،بلندای کوه

نماد: سمبُل

تدبُّر: اندیشیدن،عاقبت اندیشی،چاره اندیشی

 لایزال: زوال ناپذیر،بی زوال،جاوید،ابدی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 | 6:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد706

 

چه «سایه خُدا» و چه «آیه هُدا»

 

 خودکامگان را اگر بر این «پندار شوم» و «افکار موهوم»  

«رها سازند»،همچنان «پیش می تازند»؛

تا آن جا که حتی «خیسی آب» و «گرمی آفتاب» را نیز در زیر سلطه خویش درآورند!! 

آنان بر اين «آرزوي خام» و «خيال ناكام» هستند 

كه بايد خورشيد با فرمان اينان «بتابد» و طوفان با امر ايشان «فروخوابد».

 خودکامگان «هار» را باید با «مهارت» ،«مهار» کرد.

تنها راه مهار خودکامگی،«نظارت مردُم» با «روند تداوُم»است.

خودکامه چه «سایه خُدا» باشد و چه «آیه هُدا»،

باید مردم با «کمالِ بصارت» بر او «مجالِ نظارت» داشته باشند. 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

هُدا: راستی، رستگاری،راهنمایی،راه راست

هار: سگ گزنده،حیوان مبتلا به بیماری هاری

تداوُم: دوام داشتن،ادامه دادن،مستمر

بصارت: بینایی و دانایی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 | 6:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 705

 

«شکستن سنگ»یا «وارستن از فرهنگ»؟!

 

من «قشریگران» و «سطحی نگران» را دیدم 

که «مسجد را مسجود» قرار دادند و «معبد را معبود». 

اینان بت ها را «شکستند» ،اما از فرهنگ بت پرستی «نَرَستند».

بنابراین به پای بت واره ها «افتادند» 

و زمام اختیار خود را به دست آنان «دادند».  

از «ننگِ طاعتِ بت، جان به دربُردند»؛

اما به «فرهنگِ اطاعت از بُتواره سرسپُردند»!

آزادی انسان آن گاه «از رویا به روایت» می رسد،

که او «در دنیا به درایت» برسد.

«تندیس های سنگی»،«قِدّیس های فرهنگی» هستند.

نه تنها «تدلیس تندیس»،که باید «تقدیس قِدّیس» را شکست!

نفی بت پرستی نه تنها به «شکستن سنگ»،

که «وارستن از فرهنگ» است. 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------- 

قشریگران: کسانی که به ظواهر احکام دین توجه دارند

درایت: درک و فهم عمیق از دین،دریافتن

تدلیس: پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی

تندیس: مجسمه،پیکره،کالبد،تمثال

تقدیس: به پاکی ستودن،پاک و منزّه دانستن

قِدّیس: پاک و منزّه،بسیار پارسا و مومن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 13 شهريور 1396 | 6:18 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد703

 

«خواندن» یا «ماندن»؟! 

 

 «شادی پاینده» و «آزادی از آینده»

در گروی «رهایی از گذشته» و «جدایی از پَلَشته» است.

«آگاهي ژرف» در «رهايي شگرف»است.

آن که در «خاطرات دیروز می ماند» ،

در «خطرات هر روز درمی ماند».

گذشته را باید «گذاشت» و «گذشت».

سیمای فردا را باید در آیینه دیروز «نگریست» 

و با تجارب اندوخته دیروز باید در فردا «زیست» .

گذشته، «فروغ ماه پاینده» است و «چراغ راه آینده».

کتاب گذشته را «باید خواند»،امّا «نباید در آن ماند».

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

پَلَشت(پَلَشته): پلید،آلوده،چرکین

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 

 

---------------------------------------------------

 

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

 

مراکز پخش: 

 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 12 شهريور 1396 | 6:9 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد704

 

«نیک اندیشان نَیِّر» و «سبزکیشان خَیِّر»

 

جاودانگی نه در «وابستگي به ثَروت»، كه در «وارستگي از اسارت» است. 


 حیات جاویدان ،نه به «امنیّت» نیاز دارد و نه به «ثَروت» .

همه انسان ها در «پگاهی می آیند» و در «شامگاهی می روند».

در این «بازه زمانی» و «سازه مکانی»

چند روزی «رام می پایند» و «آرام می آسایند».

در این «دنیای دون» و «سرای سجون»،

انسان هایی هماره «می پایند» و جاودانگی را «می شایند»

که برای دیگر انسان ها «مایه امید»اند 

و برای انسانیّت،«سرمایه مفید».

«نیک اندیشان نَیِّر» و «سبزکیشان خَیِّر»،

نه «قصر می شناسند» و نه از «حصر می هراسند».

اینان «در شهر یگانه» اند و «در دهر،جاودانه»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------

رام: آرام،خوگرفته،الفت گرفته،فرمانبردار

دون: پست، سفله، فرومایه

سجون: زندان ها(جمع سجن)

می شایند: شایسته هستند

نَیِّر: نوردهنده، بسیار درخشان،روشنایی بخش

دهر: روزگار بی پایان، زمان دراز،عصر و زمان،زمانه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 12 شهريور 1396 | 5:56 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

نماز و حج

قطعه ای به بهانه عید سعید قربان 


كعبه آن سنگ نشاني است كه ره گم نشود

حاجی احـــرام دگر بند، ببین یار کجــــاست؟ 


حج واقعی چیست؟ و حاجی حقیقی کیست؟

 آنان که زلال سپیده را در جام سحر می نوشند، زمزمه خلوت يار را از زمزم ساغر مي نيوشند.

 با حبيب عارفانه راز مي گويند و عاشقانه نياز مي جويند. 

به آب توبه از زمزم وضو كن                           

به چشم دل به صاحب خانه رو كن

مواظب باش اينجا كوي يار است                           

ز شوقش جان و دل‌ها بي قرار است

چو پروانه به گرد شمع جانان                             

به گاه طوف بگذر از سر و جان

بخواه از قاضي الحاجات حاجات                             

برون آور ز دل دست مناجات

 بر آستان آفتاب و آستانه محراب سبد سبد ستاره شوق مي بارند و سبو سبو باده عشق مي گسارند.

 شام را با قيام به بام مي رسانند و بام را با صيام به شام . شام را با شعف مي آغازند و بام را با هدف .

 به گاه ملال با دل رام و ضمير آرام در پرنيان آرامش مي آرامند و در هنگام اشتغال براي تلاش معاش مي خرامند.

شبانگاهان در چشمه سار مهتاب تن مي شويند و از نهال نماز ، ياسمن مي بويند.

 در ميقات اخلاص ، لباس وابستگي را از بر ، مي كَنَند و احرام وارستگي را به بر مي كُنَند.

 در زلال زمزم شوق وضو مي سازند و در آذر آرزو مي گدازند. 

تا نگردي آشنا زين پرده رازی نشنوي                

گوش نامحرم نباشد جاي پيغام و سروش

 اگر اعتكاف در كعبه حجاز را نمي توانند ، طواف كعبه راز را مي دانند. 

كعبه حجاز را از سنگ و گِل مي دانند و كعبه راز را از جان و دل. 

آن كعبه، ساخته ابراهيم خليل است و اين پرداخته رب جليل.

  مروه معرفت را با سعي و همت از جفاي جان مي پيرايند و به صفاي جانان مي آرايند.

 از قصور خويش ناخرسندند و به تقصير ، پاي بند. اين گونه اند كه سعي شان مشكور است و ذنب شان ، مغفور. 

آن كه با ما سر سودا سپرد                       

  نيست لايق كه دگر جا نگرد

هست آيين دوبيني زهوس                        

قبلة عشق يكي باشد و بس

 در وقوف ، واقف مي شوند و در عرفات ، عارف . در مشعر ، شعور را تكريم مي كنند و شعائر را تعظيم. «ذلِكَ وَ مَن يُعَظِّم شَعائِرَالله فَاِنَّها مِن تَقوَي القُلوب » (قرآن کریم)

 در مناي يار ، دل را از موناي اغيار مي زدايند و به ميناي دلدار مي‌آرايند . 

از زاري و ذلت در برابر طاغوت ها ننگ دارند و بر اهريمنان زور و زر و تزوير سنگ مي بارند . شيطان را رجيم مي دانند و يزدان را رحيم.

 در قربانگاه نياز ، حرص و آز را سَر مي بُرند و كركس نفس هوسباز را ، پَر.

با قرباني اين شاهين از غربت زمين مي رهند و به قربت ربّ العالمين مي رسند. 

ز منجلاب هوس‌گر برون نهي قدمي                      

نزول در حرم كبريا تواني كرد

اگر به آ‎ب رياضت برآوري غسلي                      

همه كدورت دل را صفا تواني كرد

اگر ز هستي خود بگذري يقين مي‌دان                   

  كه عرش و فرش و فلك زير پا تواني كرد

 در عرصه ملكوت پر و بال مي افشانند و در حريم لاهوت ، بال  را هم وبال مي دانند. طعم زندگي را از ملاحت فكر مي گيرند و طعام را از حلاوت ذكر. 

قرب ني بالا و پستي جستن است                        

قرب حق از قيد هستي رستن است

  با اين عشق را درمي يابند و با آن به سوي معشوق مي شتابند. 

عروس فكرشان برخاسته از باور بكر است و آراسته به زيور ذكر. 

هستي را با نگاه نماز مي نگرند و با قلم راز مي نگارند.

 در نگاهشان نماز ، سرور سپيده است و نور ديده. 

« اَلصَّلوهُ قُرَّهُ عَینی » «پیامبر اکرم (ص) »

با نماز مي زايند و با نماز مي زيند. 

با نماز جان مي گيرند و با نماز مي ميرند.

 قُل اِنَّ صَلاتي وَ نُسُكي وَ مَحيايَ وَ مَماتي لِلّهِ رَبِّ العالَمين (قرآن کریم)

 در نماز از غربت دنيا مي نالند و براي « قُربَهً اِلَی الله » می بالند.

 از نماز پر و بال می گیرند و شور و حال . 

این بال و حال ، پروانه خروج از فرش است و عروج به عرش.

  « اَلصَّلوهُ مِعراجُ المُومِن » پیامبر اکرم(ص)

 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست

 تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست

اجزای وجودم همگی دوست گرفت

 نامی است ز من بر من و باقی همه دوست

   فرا رسيدن عيد سعيد قربان بر همه تقرّب جويان اله و پويندگان پيمانه پگاه مبارك باد !

همــــــواره هوادار ره حـق باشيد

 در كسب رضاي حق موفق باشيد 


#شفيعي_مطهر


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : پنج شنبه 9 شهريور 1396 | 9:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد702

 

«برده زار» و «بنده نزار» 

 

 متعصّب کسی است که «در عرصه بینش می پریشد»،

و «درباره آفرینش نمی اندیشد»؛

ولی احمق کسی است که نه «شگرف دیدن را می داند» 

و نه «ژرف اندیشیدن را می تواند».

«شگرف دیدن،جرات» می خواهد و «ژرف اندیشیدن،جسارت».

آن که این جرات و جسارت را ندارد ،«برده ای زار» است و «بنده ای نزار».

ژرف اندیشی «وسیله خودیابی» است و «طریقه خدایابی».

آن که این را «می یابد»،عاشقانه به سوی آن «می شتابد».

انسان بی خرد «چشمش نور» دارد،ولی «دلش کور»است.

دیده دارد،بینش ندارد! گوش دارد،هوش ندارد!

انسان اندیشمند «خیرش ثواب» دارد و «شرّش،عِقاب»؛

اما انسان اسیر و مجبور «نه فضایلش افتخار» دارد 

و نه «رذایلش،ننگ و عار»!

انسان «بی ریشه » و «فاقد اندیشه» 

نه «رنگ» دارد و نه «فرهنگ»،

«بنده مال» است و «برده خیال»،

«به هر مال،مایل» می شود و «به هر قال،قائل»

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------

می پریشد:پریشان می شود،آشفته می شود

عِقاب :سزای گناه،عذاب،شکنجه

 قال: گفتن،سخن گفتن،گفتار

قائل: گوینده

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 9 شهريور 1396 | 7:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد701 )

 

«زاینده نور» و «افزاینده شعور»

 

 «تحقيق و پژوهش» و «تعمیق و کاوش» 

ديدن چيزي نیست كه ديگران هم آن را «آشکار مي بينند» 

و درباره آن «پندار می آفرینند»؛ 

بل كه کاوش و پژوهش، انديشيدن به آن چيزي است 

كه ديگران هم «ديده اند»، ولي بدان «نينديشيده اند».

 بنابراین تحقیق نه تنها «یافتن مجهول»،که «شکافتن سلّول» است.

آن چه «گره جهالت را می گشاید» و «زره ضلالت را می زداید»،

نه تنها «دیدن شگرف»،که «اندیشیدن ژرف» است. 

«رَوال ریشه» و «نِهال اندیشه»

آن گاه انسان را «کفایت» می کند که با زلال دانش «سقایت»شود.

انسان با تحقیق به «بینش» می رسد و با تقلید به «لغزش» می افتد.

اندیشه «مایه ای» دارد و «سایه ای»؛

مایه اندیشه «معرفت» است و سایه آن،«حکمت».

سرشت انسان بدون نوشیدن زلال اندیشه نه «اقناع» می شود و نه «اشباع».

چشمه اندیشه «زاینده نور» است و «افزاینده شعور».

انسان بدون تفکُّر «کور» است و «فاقد شعور».

چنین انسانی «با وزیدن نسیمی می لرزد» و «با دیدن وَسیمی می لغزد».

اندیشه از «مِس»،«زر» می سازد و از «شر»،«بشر»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

تعمیق:  دوراندیشی ،غورکردن،ژرف اندیشی

سلّول: یاخته،موجود زنده و حسّاس و متحرّک که عنصر اصلی بدن موجودات زنده است

شگرف: عجیب ،نیکو و خوش آیند،بی نظیر

سقایت: آب دادن

اقناع: قانع ساختن،راضی کردن

اشباع: سیرکردن

وَسیم: نیکوروی،خوب رو،زیبا

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 8 شهريور 1396 | 6:2 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد699

 

«چشمه زاینده» و «آیینه آینده»


 «خواندن بدون تفكّر و كاوش» چون «خوردن بدون هضم و گوارش» است. 

آن، «مِعده را مي انبارد» و اين «مغز را مي آزارد».

غذا،«تن را توان» می بخشد و تفکّر،«خِرد را جان».

اندیشه ،پرنده ای «خوش آواز» است و «تیزپرواز».

دریغ از «قفس» و همنشینی با «خار و خس».

اندیشه،شاهینی است که انسان را از «بَرَهوت خاک می رهاند»

و به «ملکوت افلاک می رساند».

اندیشه،«پَرِ پرواز» است و «دَرِ کعبه راز».

انسان در پرتو اندیشه بر کائنات «امیر» می شود و بی آن،«اسیر».

اندیشه،«نور» است و انسان بدون آن،«کور»!

اندیشه «بزرگ ترین داور» است و «سترگ ترین یاور»؛

«نکته های باریک را ارزیابی» و «نقطه های تاریک را آفتابی» می کند.

اندیشه،«چَشمه زاینده» است و «آیینه آینده».

سرآغاز هر «تحوُّل»،«تعقُّل» است

و بی آن هر «دگرگونی»،«سرنگونی» است.

هر چه «تعقُّل،دقیق تر»،«تحوُّل،عمیق تر»!

هدف نهضت پیامبران،«انقلاب در تفکُّر» است و «انتخاب با تدبُّر».

آفتاب اندیشه آن گاه می تواند «آزاد بدرخشد» و «بیداد را داد بخشد»

که آزاد از هر «آفت درونی» باشد و رها از هر گونه «اسارت بیرونی».

اندیشه «سمندی تیزپا» است و از هر «قید و بندی،رها».

هرگز «سمند تیزپا»،«کمند جفا» را برنمی تابد.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

بَرَهوت: بیابان گرم و بی آب و علف

ملکوت: بزرگی و چیرگی و قدرت و سلطه آسمانی،عالم فرشتگان

تدبُّر: اندیشیدن،در عاقبت کاری اندیشیدن،چاره اندیشی

سمند: اسب زردرنگ

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 6 شهريور 1396 | 5:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد698 )

 

«ناقدان متفکّر» یا «مقلّدان متحجّر»؟! 

 

هر «نوشتار نغز» و «گفتار پُرمغز» 

باید به گونه ای «نگاشته» و «انگاشته» شود 

که مخاطب را «فکور انگارد» و او را «به تفکُّر وادارد»!

گوینده و نویسنده ای که به جای مخاطب می اندیشد

او را نه «وارسته آزاده»،که «شایسته قلّاده» می پرورد. 

آنان که جوامع انسانی را «به پیش می رانند» و «از تشویش می رهانند»،

 «ناقدان متفکّر» اند،نه «مقلّدان متحجّر»!

هر انسان یک «شهروند فکور» است و یک «ورجاوند ذیشعور».

باید «اعتقادش را پاس داشت»

و «اعتمادش را سپاس گزاشت».

او حق دارد «باور»هایش را «باروَر»

و «نظر»هایش را «باور»کند!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

نغز: خوب،نیکو،لطیف،بدیع

انگاشتن: پنداشتن،گمان کردن،تصورکردن

وارسته: آزاد،رها،آسوده،رهایی یافته

قلّاده: گردن بند،مهار،افسار

 ورجاوند: ارجمند،بلندپایه،برازنده،نیرومند

نظر: نگاه،نظریه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 5 شهريور 1396 | 6:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد697

 

خودکامگان «امیر»اند یا «اسیر»؟!


انسان های شریف ،«تصویر شخصیّت» و «تقریر هویّت» خود را 

نه در «نقاب ندامت»،که در «قاب کرامت» می نگرند.

اینان هیچ گاه خود را «بزرگ تر» و «سترگ تر» از آن نمی یابند

که «می اندیشند» ،در حالی که از دیگران «پیش اند»!

آنان که خود را هماره «بیش» و همه جا «پیش» از دیگران می دانند،

 در «قفسی تنگ» و «محبسی پُرآژنگ» به نام عقده حقارت 

 «اسیر»اند و در «تنگنای تحقیر»! 

خودکامگان نه «امیر»،که «اسیر»اند؛

«اسارت» در بند «حقارت»!

چه زیبا «فرمود» پیام آور «جود و سجود» محمد(ص):

«ما مِن رَجُلٍ تَکَبّرَ اَو تَجَبَّرَ اِلّا لِذِلَّهٍ وَجَدها فی نَفسِهِ»

هیچ انسانی تکبُّر نمی ورزد و ستم نمی کند 

مگر به خاطر ذلّتی که در درون خود می یابد!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

تقریر: بیان کردن،اقرارکردن،قراردادن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 4 شهريور 1396 | 7:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد696

 

«پرچمِ هستي» و «عَلَمِ اَلَستی»


هر «جوان وَرجاوَند» و هر «انسان اندیشمند»

می کوشد تا «پرچمِ هستي» و «عَلَمِ اَلَستی» خود را 

بر بلندای چکاد اندیشه های خود «برافرازد»

و با افکارش، دنيايش را «بسازد».

آنان که «مغز دارند» و «نغز می نگارند»،

خود اندیشمندانه «سرشت را می نگرند» و «سرنوشت را می نگارند»؛

اما کسانی که مغز دارند،ولی «روان پریش اند»،«اصلاً نمی اندیشند» .

اینان «محکوم به بردگی» و «محروم از آزادگی» هستند!

آنان که «می اندیشند»،همیشه و همه جا «پیش اند»،

اما آنان که «نمی اندیشند»،هماره در «تشویش اند»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------- 

وَرجاوَند: ارجمند،بلندپایه،برازنده،نیرومند

عَلَم: رایت،پرچم،بیرق،نشان،نشانه

اَلَستی: روز اَلَست:روز آغاز آفرینش

چکاد: قُلّه،بالای کوه

نغز:خوب،نیکو،لطیف،بدیع،هر چیز نو و خوش

پریش: پریشان،پراکنده

 تشویش:آشفتگی و بی آرامی 

-------------------------------------------
 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

--------------------------------------

 


 

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 | 6:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد695

 

 «مایه تکامُل» و «سرمایه تعامُل»


 ذهن «انسان مُتعصِّب» و «باایمان مُتصلِّب» چون مردمك چشم است،

كه هرچه بيشتر بر آن نور بتابد، «تنگ تر» 

و برای درک و دیدن، «دَنگ تر» مي شود.

«ذهن مات» چون «چتر نجات» است!

تا «باز» و «آماده پرواز» نشود،

نمی تواند «مِهرِ آتشگون» و «سپهرِ گردون» را «دَرنَوَردَد»

و «بَرّ و بحر را زیر بال و پرگیرد».

تضادّ،«مایه تکامُل» است و «سرمایه تعامُل».

بنابراین «بیانات خالِف» و «نظریات مُخالِف»

«ذهن را کمال» می بخشد و «جان را جمال».

پس بر مخالف «برنیاشوبیم» و او را «سرنکوبیم»!

 

#شفیعی_مطهر

 --------------------------------------

متعصّب: دارای ذهن بسته،دُگم،متحجّر

متصلّب: شدید،سخت،بسته

دَنگ: ابله،احمق،کودن،فرومایه

مات: سرگردان،حیران،سرگشته

مِهر: آفتاب،خورشید

خالِف: احمق،بی شعور

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

-----------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 2 شهريور 1396 | 7:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد694

 

«تن به تحقیر» و «سر به زنجیر»!

 

 شیوه «خودکامگان جهان خوار» و «مستبدّان ستمکار» این است

که نخست مردم را «تحقیر می کنند» و سپس «به زنجیر می کشند». 

انسان تا «تن به حقارت نسپارد»، «سر به اسارت نمی گذارد».

(فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاَطاعوهُ - با الهام از سخن قرآن درباره شيوه فرعون)

«انسان های آزاده» و «مردان بااراده»

نه «تن به تحقیر» می دهند و نه «سر به زنجیر».

انسان تا «حقیر» نشود،تن به «تحقیر» نمی دهد

و چون «حقارت را پذیرفت» و «از اسارت برنیاشُفت» ،

عمری «سر به زیر» دارد و «پای در قیر»!

 کرامت بخشیدن به ملّتی «خوار» بسی «دُشخوار» است؛

زیرا آنان با «ذلّت،یگانه» اند و با «عزّت،بیگانه»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------- 

خوار : ذلیل ،پست،حقیر،زبون

دُشخوار: دُشوار،سخت،مشکل،ضدِّ آسان

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

---------------------------------------------------

 کتاب «دل دیدنی های شهر سرب و سراب»جلد دوم منتشر شد

مراکز پخش: 

تهران : انتشارات علوم بنیادی،خ انقلاب،روبروی دانشگاه تهران،بین خ فخر رازی و خ دانشگاه،مجتمع پارسا،واحد9، تلفن:66973774   و  66973659

 شهرری: خ حرم ،فروشگاه کتاب انجمن اسلامی معلمان شهرری ،تلفن:  55904203

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 1 شهريور 1396 | 6:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |