‍ 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1120)

 

«بُت ها» یا «بُتواره ها»؟!

 

«بزرگ ترین چالش» و «سترگ ترین آغالش»

در این «شهرِ فروپاشیده» و این «دهرِ درهم تنیده»،

«بینوایی» است،نه «بی خدایی» !

«پرستش» هست،«پُرسش» نیست!

«عقل» هست،«تعقُّل» نیست!

«شعار» هست،«شعور» نیست!

مشکل،«وفورِ خدا» است «بی حضورِ هُدا»!

در اینجا هر «ناخدایی» داعیه «خدایی» دارد

و هر «ترسایی»،ادّعای «پارسایی»!

«خُدای وحید» بدون «هُدای توحید» 

«ثَبات» دارد، ولی نیاز به «اثبات» ندارد.

این ما هستیم که باید «ایمانمان را اثبات» و به «آرمانمان مباهات» کنیم.

همه «پیام آوران» و «حق باوران» آمدند، 

«بت ها را شکستند»،امّا اکنون «بُتواره ها به جایشان نشستند»!

 انسان ها باید بیاموزند که در همه «عالَم» در برابرِ هیچ «آدَم»،

نه سر «فرود» آورند و نه سر بر «سجود»!

«طاعت ویژه او» است و «اطاعت آویژه هو»!

 

#شفیعی_مطهر


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 30 آذر 1397 | 6:47 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1119)

 

  «بلای تکبُّر» و «ابتلای تحجُّر»!

 

«نوای نی» و «آوای وی»،

نه به خاطرِ «انباشتنِ اندرون»،که به علّتِ «خالی داشتن درون» است.

انسانِ «مُجرَّب» و «کمال طلب» نیز 

نه «مَلَکی عالی»،که «نی لَبَکی توخالی» است.

کمال او نه در «پُر»بودن از «دُر»،

که در «خالی»بودن از هر «حالی» است.

زیرا تا «درونِ انسان» خالی از هر «افسونِ افسان» نباشد، 

نمی تواند هُرمِ «نَفَس های حکمت» و «قَبَس های معرفت»را

در آن «جاری» و «ساری» سازد.

بیاییم درون را از «بلای تکبُّر» و «ابتلای تحجُّر» «بپیراییم»،

تا بتوانیم آن را به «کمال الهی» و «جمال آگاهی» «بیاراییم»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------- 

ابتلا: در بلا افتادن، دچارشدن، گرفتاری و رنج و سختی

تحجُّر: سنگ شدن،سفت شدن،سخت شدن مانند سنگ

مُجرَّب: آزموده،تجربه شده،مرد کارآزموده

مَلَک:فرشته،سروش،امشاسپند

دُر: مروارید درشت

افسون: حیله،تزویر،مکر،نیرنگ،دمدمه

افسان: افسانه،داستان

 هُرم: گرمی آتش،شعله آتش

قَبَس:شعله و پاره آتش

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 29 آذر 1397 | 5:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1118)

 

«عزّت» یا «ذلّت»؟! 

 

برای ایستادن در «مکانی والاتر» و «مقامی بالاتر»

دو «راه» و دو «جایگاه» پیش روی داریم:

نخست این که خود را «بزرگ» و آرمانمان را «سترگ» کنیم،

و دیگر این که دیگران را «کوچک پنداریم» و آرمانشان را «اندک انگاریم».

این افرادِ «حقیر» اند که «تحقیر» را می پذیرند،

ولی انسان های «باکرامت» با «کمالِ شهامت»، 

در برابر هر گونه «حقارت» و «شرارت»،

«قامت می افرازند» و «استقامت می ورزند».

آنان که «عزّت» خویش را در «ذلّت» دیگران می پندارند،

خود «حقیر» اند و شایسته «تحقیر».

بیاییم «رقابت» را با «رفاقت» «بیامیزیم»

و برای«مسابقه کمال» با «سابقه استکمال» «بپاخیزیم»! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

استکمال: طلب کمال و تمام کردن،به کمال رسانیدن،تمام کردن 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 28 آذر 1397 | 5:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1116)

 

«پاکی» و «تابناکی» 

 

اگر در «نهادِ جوان» و «مهادِ انسان»،

 «احساسِ مُثبت اندیشی» بر «وسواسِ روان پریشی» چیره شود،

او همه «جانِ بینش» و «جهانِ آفرینش» را پر از نور و سرور می بیند

و خود را با «تاجِ کرامت» بر فراز «معراج استقامت»می نگرد.

«آفرینشگرِ حکیم» بر روی هیچ «بشرِ سلیم»،

هیچ «دَر و دَرگاهی» و «بار و بارگاهی»،

از «سرای سعادت» و «یاسای موفّقیّت» را

 «نبسته» و «نشکسته» است. 

همه انسان ها می توانند در «پاکی» و «تابناکی»،

چون «عصمتِ سپیده» و «معصومیت نور دیده» باشند.

این ما هستیم که از «نَمِ جنان»،«جهنّمِ سوزان» «می سازیم»

و همه در «آتش افروخته» و «عطشِ اندوخته» خود «می سوزیم»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------- 

نهاد: سرشت،طینت،خلقت،بنیاد،پی،باطن،درون

مهاد:  بساز،بستر،گهواره،زمین پست

بار: رخصت،اجازه،اجازه حضور به خدمت پادشاه

یاسا: رسم و آیین،قاعده و قانون،حکم و امر شاه،مجازات

عصمت: پاکدامنی،نگاهداری نفس از گناه،منع

نم: رطوبت،قطره،تری،آب اندک

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 26 آذر 1397 | 4:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1115

 

«ستاره پیروزی» و «شراره بهروزی» 

 

تا هنگامی که این «مهرِ شکوهمند» بر سینه «سپهرِ بلند» می درخشد،

نه «ضیای ماهِ فروزان» دیده می شود و نه «سیمای ستارگانِ درخشان».

ماه و ستارگان آن گاه می توانند «بدرخشند» و عرصه سپهر را «نور بخشند»،

که «هیولای تاریکی» بر «اهورای نور و نیکی» چیره شود.

«سیمای ستاره» و «تماشای ماهپاره» ،

آن گاه «میسّر» و «مقدّر» می شود، 

که «رایت ظلمت» با «نهایتِ قَسوَت» عرصه آسمان را فراگیرد.

با «هجومِ شب»،«قدومِ کوکب» نمایان می شود. 

بنابراین چه بسیار «ستاره های پیروزی» و «شراره های بهروزی»هستند،

که تنها در «اوجِ سختی ها» و بر «موجِ شوربختی ها»می تابند.

یک «گلوله پنبه» از لحاظ داشتن «جنبه»،

در «غیاب باد» و در «سراب اعتماد»،

چون «کوه،استوار» ،«نستوه و پایدار» می مانَد،

ولی با ورزش «نسیمی اندک» چون «شمیمی شِتَک» ،

باد او را با خود «می برَد» و به هر سوی «می کشَد».

بیاییم خود را چنان «فرزانه بسازیم»،که بتوانیم در عرصه حیات «جاودانه بتازیم»!

و در برابر «انبوهِ اندوه» چون «کوهِ بشکوه» ،

«قامت افرازیم» و «استقامت ورزیم»؛

در «ظلمت ها بدرخشیم» و «ضلالت ها را نوربخشیم»!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

شراره: جرقه،آنچه از آتش به هوا بپرد

مهر: آفتاب،خورشید

ضیاء: نور،روشنایی

هیولا: صورت و هیکل مهیب و ترسناک

رایت: پرچم،بیرق،عَلَم

قَسوَت: سخت شدن،سنگدلی

جنبه: ظرفیت،طاقت،توان

شِتَک: ترشّح آب،آبی که از نهر یا روی زمین به علت جریان سریع یا حرکت در میان آن به اطراف پاشیده شود

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 25 آذر 1397 | 7:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  کُنش های زیبا را با واکنش های زیباتر پاسخ دهیم


 

چند روز پیش خودروی خود را در یکی از خیابان های سعادت آباد(تهران) برای ساعاتی پارک کردم. وقتی برگشتم یادداشتی شامل اسم آقای «قلی پور» و شماره تلفنی بود. نگاهی به دور خودرو خود انداختم و دیدم دَرِ جلوی طرف راننده بر اثر تصادف آسیب دیده . حدس زدم طرف برای جبران خسارت نام و شماره خود را اعلام کرده است.
 

از این عمل متمدّنانه و اخلاقی طرف خیلی خوشم آمد. شماره تلفن آقای قلی پور را گرفتم و خود را مالک خودروی مورد تصادف معرفی کردم.ایشان بلافاصله شروع به عذرخواهی و اعلام آمادگی برای پرداخت خسارت کرد.
 

من به ایشان گفتم: من برای دریافت خسارت زنگ نزدم.بلکه خواستم از عمل زیبای شما تشکر کنم.
 

ایشان هر چه اصرار کرد،دریافت خسارت را نپذیرفتم .فقط کار اخلاقی ایشان را ستودم.
 

الان هم خوشحالم توانسته ام عمل اخلاقی ایشان را بستایم.امید که با برخوردهای متقابل اخلاقی بتوانیم گامی بلند به سوی فرهنگ سازی در استقرار ارزش اخلاقی و احترام به حقوق دیگر شهروندان برداریم.
 

#شفیعی_مطهر
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 موضوعات مرتبط: روزنوشت

تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 9:23 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1114

 

«عطش دانشوری» و «آتش روشنگری»!

 

در وجود هر «جوانِ فَکور» و «انسان غَیور»،

دو «بارقه نور» و «شارقه شعور» فعّال است:

«عطشِ دانشوری» و «آتشِ روشنگری»!

این «عطش را باید فرونشاند»،امّا آن «آتش را باید فروزاند».

آن جا که از «آفتاب، تاب» را بگیرند و از «تاب، تب» را،

نه تنها «امید»،که «خورشید» نیز از تب و تاب می افتد.

در این جا آنان که «جوهرِ واقعیّت را شکافته اند»

و «گوهرِ حقیقت را یافته اند» ،

شایسته است در این «پتیاره تباهی» ،«مناره آگاهی» را «بر فروزند»

و به گمشدگان «وادی فریب»،راه «آزادی قریب» را «بیاموزند»! 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------- 

بارقه: ابر برقداربرق زننده،درخشنده

شارقه(شارق): برآینده،تابنده،تابان و درخشان،آفتاب

تاب(اولی): فروغ،روشنی ،گرمی

تاب(دومی): طاقت،توانایی،قرار و آرام،بردباری

تب: گرمی،داغی

پتیاره: آفت،آسیب،آشوب،بلا،زشت و مهیب،اهریمنی

وادی: سرزمین،گشادگی میان دو کوه،رودخانه،دره

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 | 5:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1113)

 

«بانگِ رحیل» و «آهنگِ گُسیل» 

 

همه «آدمیان» در این «جهان» 

«دمی می آیند» و «بازدمی می آسایند»

و آنگاه که «بانگِ رحیل» و «آهنگِ گُسیل» برخاست،

«سر از سیره سراب» برمی دارند و «پای بر تیره تراب» می گذارند.

همه به «وفای خویش می بالند» و از «جفای بیش می نالند».

هر انسان خود مسئول «ساختنِ سرشت» و «پرداختنِ سرنوشت» خویش است.

«ابلیس» با همه «تلبیس»،

بر هیچ «انسان مختار» بدون هیچ «اجبار»،

«سُلطه ای جبری» و »تسلّطی هُژَبری» ندارد.

این ما انسان ها هستیم که از او «پیروی» و حتّی «تندروی» می کنیم!

بیاییم در بازشناسی هر «نیک و بد»،«فرمانِ خرد» را بپذیریم.

خدای «برین» و «خردآفرین» را 

«داور» و داوری او را «باور» کنیم!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

رحیل: کوچ کردن، کوچیدن،کوچ

گُسیل: روانه شدن ،فرستاده

سیره: هیئت ،سنّت، طریقه ،مذهب، روش ،خوی و خلق

تلبیس: پوشاندن حقیقت،پنهان داشتن مکر و عیب خود از مردم،فریب و خدعه

هُژَبر: شیر درّنده،سخت و ستبر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 23 آذر 1397 | 6:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1112)

 

«نقلِ برحق» و «عقلِ مطلق» 

 

خودکامگان حتی «تاریخ» را به «چهارمیخ» می کشند!

تاریخ نگارانِ «مزدور» بر اثر «فشارِ زور»،

نه تنها «رویدادهای دیرین»،که «بیدادهای نوین» را نیز

بنا به «میلِ سلطان» در «ذیلِ فرمان»،

«به تصویر می کشند» و «به تزویر می کشانند»!

بنابراین ما امروزه هر «رویداد» را باید با «دیده نقّاد» بنگریم،

و هر «گزارشِ دیرین» یا «نگارشِ نوین» را  

پیش از «تجلیلِ عامیانه»،باید «تحلیلِ عالمانه» کنیم.

نیز هر «روایتِ نقلی» را باید با «درایت عقلی» به ارزیابی بنشینیم.

زیرا هر «نقلی برحق» و هیچ «عقلی مطلق» نیست!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

 ذیل: دامن، پایین ،دنباله، دم

عامیانه: مانند عوام و مردم بی سواد

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 22 آذر 1397 | 5:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1111)

 

«پشتیبان طبیعت» و «مهربان با طینت»

 

نه «سپیدار، بار» می دهد و نه «صنوبر، بر»؛

امّا همین «درختان بی بر و بار» از «تیره بختان بیعار» بهترند،

زیرا اینان دست کم «بهاری دلگشا» و «سایه ساری باصفا» دارند،

که آدمیان در آن «دمی رامش می گیرند» و «کمی آرامش می پذیرند».

نه «سپیدار را برای ساختن دار» آفریده اند

و نه «چنار را برای سوختن در نار»! 

در جهان آفرینش همه «پدیده ها» و «آفریده ها»،

از روی «غریزه»،«پاک و پاکیزه» اند.

این انسان است که همه طبیعت را «می آلاید»،تا خود «بپاید».

بیاییم با «طینت،مهربان» باشیم و برای «طبیعت،پشتیبان»!

 

#شفیعی_مطهر
 --------------------------------------

غریزه: طبیعت، سرشت

طینت: سرشت، خوی، خلقت

بیعار: بی شرم،بی حیا،کسی که از کارهای ناشایست شرم ندارد

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 21 آذر 1397 | 6:58 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1110)

 

«ژرفای ذلّت» یا «شگرفای عزّت»؟!

 

«انگیزش اعتماد» در گروی «پذیرش انتقاد» است.

مردمی که «انتقادهایشان دیده» و «فریادهایشان شنیده» نمی شود،

نه تنها «اعتمادشان»، که «اعتقادشان» نیز سلب می شود.

«شهریارانِ شایسته» و «خردمدارانِ بایسته»، 

  با «عیار تفکُّر» و «معیار تدبُّر»،

نه تنها «نقل روایت»، که «عقل درایت» را نیز به کار می گیرند؛

«خلق را ولی نعمت» و «خالق را والی رحمت» می دانند.

اینان «جام زهر» را در «کام دهر» فرومی ریزند،

نه در کام «مردم میهن» با «توهُّم اهریمن»

و مردم خود را از «ژرفای ذلّت» به «شگرفای عزّت» می رسانند! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

شگرف: نیکو و خوشآیند،کمیاب و بی نظیر در خوبی و زیبایی

درایت: دانستن،دریافتن،آگاهی داشتن

ولی نعمت: ارباب،آن که بر کسی حق نعمت دارد

والی: فرمانروا صاحب امر و اختیار

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 20 آذر 1397 | 5:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1109)

 

 «تبارِ جَم» و «اعتبارِ عَجَم»! 

 

ما نه باید به «تبارِ جَم» بنازیم و نه به «اعتبارِ عَجَم».

بلکه ما ضمن افتخار به «پویایی ریشه»،باید به «شکوفایی اندیشه» ببالیم .

ما بسی «فرزانگان اندیشمند» و «نُخبگان ورجاوند» داشته ایم،

ولی آن چه امروزه «گره از کار می گشاید» و «گریوه ابتکار می پیماید»،

«تفکُّرِ پویا» و «تدبُّرِ پایا» است.

«پُرسش های چیده» و «چالش های پیچیده» امروز را 

نمی توان با «مُخ های بسته» و «پاسُخ های گُجسته» دیروز

«جواب» داد و پرسشگر را «مُجاب» کرد.

اگر «شگردِ پیشین»،«دردِ دیرین» را درمان می کرد،

اکنون «دردِ روز»،«شگردِ امروز» را می طلبد.

امروزه هر که «به روز» نیست،«عَجوز» است!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------ 

تبار: اصل و نسب،نژاد،خاندان،دودمان

جَم: مخفّف جمشید چهارمین شاه پیشدادی،پادشاه بزرگ و بلندقدر

عَجَم: کشورِ ایران،غیرعرب اعم از ایرانی و ترک و اروپایی 

گریوه: پشته ،تپه،گردنه کوه

تدبُّر:اندیشیدن،چاره اندیشی،عاقبت نگری

چیده: آن چه از میان چیزهایی برگزیده و جدا کرده باشند 

چالش: جنگ و جدال،جولان و حمله

گُجسته: پلید و ناپاک،زشت،مقابل خجسته

مُجاب: پاسخ داده شده،کسی که جواب شنیده

شگرد: روش ،طریقه، فن و طرز عمل

عَجوز: گُنده پیر،بسیار ناتوان

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 19 آذر 1397 | 6:52 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1108)

 

«نَفَسِ من» در «قَفَسِ تن»!

 

مرگ در «جان مُردن» است و «جهان را به دیگران سپُردن».

«جان را به جان آفرین» می سپاریم و «جهان را به جایگزین».

با مرگ، «پرواز»، «آغاز» می شود،

از «دنیایی طنّاز» به «فضایی پر از راز».

انسان «روانی بزُرگ» دارد و شایسته «جهانی ستُرگ» است.

در حالی که جای «انسانِ ماندنی» در این «دنیای دنی» نیست.

چند روزی «نَفَسِ من» در «قَفَسِ تن» زندانی است.

چون از این «ثَری بِرَهَد» به «ثُریّا می رسَد».

مرگ هجرتی است از «سرایی سراپا نیاز» به «فضایی از ثَری تا ثُرَیّا راز».

 اینجا نه «سرای دل بستن»،که «دنیای وارستن» است.

انسان برای «زیستن  در بهِشت» آفریده شده،

نه برای «گریستن در این خاک و خِشت».

بیاییم از این سرای «رخت بربندیم»،اگر چه بدان«سخت پایبندیم».

«بستگی به خاک» و «وابستگی به این مُغاک»،

هر چه «بیش تر»،دل کندن از آن«پُرتشویش تر»!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

طنّاز: فسوس کننده،شوخ و پُرناز

دنی: پست و حقیر

ثَری(ثَرا): زمین،خاک نمناک،زیرزمین،(ثری تا به ثُریّا:از زمین تا بالای آسمان)

ثُریّا: ستاره پروین،کنایه از آسمان و افلاک

مغاک: گود،گودال،جای پست

تشویش: آشفتگی و بی آرامی،شوریده ساختن،پراکندن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 18 آذر 1397 | 5:47 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1107)

 

«فصلی نوین» با «اصلی نمادین»! 

 

هر «کار خوب» میوه نهالِ «افکار مطلوب» است.

بنابراین «طراوتِ نهالِ اندیشه ارشاد» از «سقایتِ زلالِ ریشه رشاد» است.

پس باید «مُثبت اندیشید» و همه آفرینش را با «دیده حِکمت دید»!

کسی که خود را در این «گِل دریابد»، خدا را در «دِل می یابد».

نه «خدا دیدنی» است و نه «خرد،خریدنی»!

اما آن که دیده دل را «گُشایَد»، دیدنِ نادیدنی ها را «می شاید»!

آن گاه خدا را نه تنها در «دیده»، که در هر «پدیده» می بیند!

«جانِ اَلَستی»،همه «جهان هستی» را زیبا می بیند!

هیچ «پدیده ای زشت» و هیچ «آفریده ای بدسرشت» نیست!

او«زمانِ برگ را در زمین» می بیند و «کمانِ مرگ را در کمین». 

در «زمان می پاید» و «زمین را می پوید»!

مرگ برای او نه «نُکته آنی» است، نه «نُقطه پایانی»!

بل که آغازِ «فصلی نوین» است با «اصلی نمادین»!
 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------- 

می شاید: شایسته و سزاوار است

اَلَست: روز ازل،زمان بی آغاز،آغاز آفرینش

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 | 6:48 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1106)

 

«دروازه آز» یا «اندازه نیاز»؟!

 

در این شهر «شلوغ» و پر از «دروغ»

برای افرادِ «دُژآگاه» دو گونه «باداَفراه» اجرا می کنند:

آنان که  «اَنفال» و «بیت المال» را می رُبایند ، 

«ندار» را به «دار» می زنند !

ولی با «دارا»،«مدارا» می کنند!

 «اختلاس» از «اموالِ ناس» آزاد است،

ولی افشای این «راز»،«غیرِ مُجاز» .

رُباینده «در امان» است،ولی افشاکننده غیر قابل «درمان»!

پشّه ها به «اندازه نیاز» خون می خورند،ولی اینان تا «دروازه آز»!

آنجا که «مدیر قبیله» بر «مدار قبله» «ره نمی پوید»،

«باورِ ملّت» ، «محورِ عدالت» را «نمی جوید»!

بنابراین در همه «ارکان جامعه» بر اثرِ «خُسرانِ فاجعه»، 

هم «ستون های داوری» فرومی ریزد و هم «قانون های دادوری»! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------------

آز: حرص و طمع،آرزو و خواهش بسیار،افزون خواهی از هر چیز

دُژآگاه: بداندیش،یددل،خشم آلود،بدخو،زشتخو

باداَفراه: بازخواست،کیفر،مکافات،مجازات،سزای بدی

اَنفال: غنیمت،بهره،اموال متعلق به همه مردم

اختلاس: ربودن،دزدیدن،پولی را پنهانی و ناحق از صندوقی برداشتن

خُسران: ضررکردن،زیان بردن،زیانکاری

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 | 5:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1105)

 

«پوسیدن» یا «پیوسیدن»؟! 

 

«دوچرخه سوار» هر چند «زرنگ و هشیار»،

آن گاه در معرضِ «اُفتادن» و خطرِ «وادادن» است،

که از «پویایی وامانَد» و در «ایستایی بمانَد».

«ایستادن، همان» و «اُفتادن،همان»!

«جوانِ جوینده» و «انسانِ پوینده»،

آن گاه «افتادن را می بیند»،که «ایستادن را برمی گزیند»!

 پس راز و رمز «پایایی»،«پویایی» است.

تنها راهِ رهایی از «پوسیدن»،«پیوسیدن» است. 

«آب جاری» آن گاه به «مُردابِ تاری»مبدَّل می شود،

که «رویش را نمی داند» و از «پویش باز می مانَد». 

«خیزابه زندگی» و «ارّابه ارزَندگی»،

نه «آنی لنگ» دارد و نه «زمانی درنگ»؛

بنابراین «انسانِ ایستا» در «جهانِ پویا»،

«محروم از ادراک» است و «محکوم به هلاک» ! 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------

پیوسیدن(بیوسیدن): امیدداشتن،توقع داشتن

تاری: تیره و تاریک 

خیزابه: موج،کوهه آب

ارّابه: گردونه ،گاری

لَنگ: توقُّف،تعطیل کار

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 15 آذر 1397 | 6:49 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1104)

 

«کانِ زر» یا «دُکانِ ضرر»؟! 

 

چه سخت است «خورشید باشی و نتابی» و «طوفان باشی و نشتابی».

چه دشوار است «ابر باشی و نباری» و «اهل قلم باشی و ننگاری»! 

چه ابلهانه است که عقل داشته باشی و «خرد نوَرزی» و «به خود نیَرزی».

آن که «گوش آفریده»،«هوش هم بخشیده»،

و آن که «دیده داده»،«ایده هم نهاده».

«رسالتِ جوان» و «دلالتِ انسان»

«یافتن این نبوغ ها» و «تافتن این فروغ ها» است.

این «شخصیّت های شکفته» اند که می توانند «ظرفیّت های نهفته» را 

از «کسالتِ اِنفعال» به «حالتِ فعّال» در آورند.

همه انسان ها می توانند«کانِ زر» باشند،یا «دُکانِ ضرر».

اگر انسان ها «کانونِ نبوغ» و «قانونِ بلوغ» را کشف کنند

و «نیروهای خفته» و «آرزوهای نهفته» را

از «احتکار» به «ابتکار» درآورند،

می توانند«چشمه جوشانِ زر» و «سرچشمه کوشانِ گهر» باشند

و «جاودانه بپایند» و «خردمندانه بیاسایند»

و گرنه چون «لندهوری از برف» در «تنوری ژرف»

رو به «خُمودی» و «نابودی» می روند!

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------------  

کان: معدن

به خود نیَرزی: به خودارزشمندی نرسی،احساس خودارزشمندی نکنی

ایده:  اندیشه،فکر،رای،عقیده

تافتن: برافروختن،پرتوافکندن

احتکار: انبارکردن و بهره نبردن از آن 

لَندِهور: انبوه ،توده بزرگ،شخص قوی هیکل و بلندقد

خُمودی: خاموشی،بیهوشی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 14 آذر 1397 | 7:3 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1103)

 

«کُنشِ ابلهانه» و «واکُنشِ بِخردانه»! 

 

«طینتِ کژدُم،نیش» است و «طبیعتِ مردُم،نوش».

او «بایسته نیش» است و ما «شایسته نوش». 

این «کُنشِ کور» را ما نباید با «واکُنشِ غرور» پاسخ دهیم؛

زیرا فرمانروای او «زاده غریزه» است،نه «اراده ستیزه»؛

ولی فرمانروای انسان «آیه انسانیّت» است و «آرایه عقلانیّت».

«هار» را باید «مهار» کرد و «ثار» را «نثار»! 

«کینه» را باید با «سکینه» تلافی کرد

و «بوری» را با «صبوری»!

«شرارت» را باید با «بصارت» درمان کرد

و «رذیلت» را با «فضیلت»!

 خودکامه ای که «ستم» و روزگار مردم را «جهنّم» می کند،

او نه «سلطانی کبیر»،که «پریشانی حقیر» است.

او «بیمار» است و نیازمندِ «تیمار»!

بیاییم «زلالِ مدد» را به پای «نهالِ خرد» بریزیم

و «کنش های ابلهانه» را با «واکنش های بخردانه» پاسخ دهیم!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------------

طینت: خلقت،سرشت،خوی

نوش: شهد، عسل ،انگبین،هر چیز گوارا و شیرین

هار: سگ گزنده،حیوان وحشی

ثار: خون

سکینه:وقار،آرامش،آهستگی

بوری: شرمندگی آدم ناتوان

تیمار: پرستاری و مراقبت بیمار،غمخواری،دلسوزی

مدد: یاری،کمک،فریادرسی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 5 آذر 1397 | 4:18 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

  

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1102)

 

«تعظیمِ هویّت» و «تکریمِ شخصیّت»

 

«پرنده بی پر و بال» و «انسان بدون آمال»

نه «قفس را تنگ» می داند و نه «مَحبَس را ننگ»،

زیرا نه «پَری برای پَریدن» دارد و نه «بالی برای بالیدن»!

مردمِ «احساسی» و «محروم از توسعه سیاسی»،

از «تنویر در رنج اند» ولی از «تحقیر نمی رنجند»!

«نَبیه را می فرسایند»، ولی «تنبیه را می ستایند»! 

نه «غارت» را می فهمند،نه «حقارت» را.

نه «کرامت را درک» می کنند و نه «لئامت را ترک»!

تنها راهِ «افاده انسانیّت» و «اعاده عقلانیّت»،

«تعظیمِ هویّت» و «تکریمِ شخصیّت» است.

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------  

تعظیم: بزرگ داشتن،بزرگ کردن،احترام کردن 

بالیدن: رشدکردن،بزرگ شدن،نموکردن،تناورگشتن

تنویر: روشن کردن،آگاه کردن،بیداری

نبیه: شریف، زیرک، دانا و آگاه

فرسودن: آزردن،ناتوان کردن

کرامت: بزرگی ورزیدن ،جوانمردبودن، بزرگی و ارجمندی، بخشندگی

لئامت: ناکس و فرومایه بودن،بخیلی،پست فطرتی،فرومایگی

افاده: فایده دادن،فایده رساندن،فایده گرفتن

اعاده: بازگردانیدن،برگردانیدن،از سر گرفتن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 4 آذر 1397 | 5:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 
هر پگاه نو با یک نگاه نو
 
#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1101) 


 
«واژه دشمن» یا «ویژه اهریمن»؟!
 
«برترین ابزار» برای «خودکامگان زار»، 

نه «ویژه اهریمن»،که «واژه دشمن» است!

«خودکامه هار» برای «ادامه کار»،  

سلاحی «بُرّنده تر» و «فریبنده تر» از «دشمن» ندارد.

خودکامه اگر در «ایچ برزن»،«هیچ دشمن» هم نداشته باشد، 


آن قدر بر دیگران «می تازد» تا از آنان دشمن «بسازد»! 


وجود دشمن برای او «حیله حیات» است و «وسیله نجات» . 


زیرا هر گونه «نارسایی» و «ناکارایی» را می توان به او نسبت داد. 


دشمن را می توان عامل همه «شکست ها» و «بن بست ها» نامید!  


حتی اگر «باران نبارد» و ما را «عطشان گذارد» مقصّر،دشمن است! 


دشمن،«هالویی سفّاک» و «هیولایی سهمناک» است،  


که با آن می توان «ورجاوندان را راند» و «شهروندان را ترساند»! 


هر «قصوری تقصیر او» است 


و هر «تقصیری از تزویر او» است! 


دشمن«دَگَنَکی هتّاک» و «مترسَکی هولناک» است، 


که با آن می توان هر «صدایی را خاموش» و هر «ندایی را به پاپوش» تبدیل کرد! 


دشمن «تندیسی لال» و «ابلیسی بدسگال» است،  


که همواره می توان به هر «نام» به او «دُشنام»داد؛ 


بی آن که بتواند «جواب» یا «بازتاب» دهد! 


دشمن،«تابویی فهمیدنی» و «لولویی دیدنی» نیست؛ 


همه بدون این که او را «بشناسند» ،باید از او «بهراسند»! 


 
#شفیعی_مطهر
-------------------------------------
زار: ناتوان، رنجور ،ضعیف، خوار، زبون، درمانده 
 

هار: سگ گزنده،وحشی 
 

ایچ: هیچ 
 

هالو: ساده دل، خوش باور،ابله 
 

دَگَنَک: چماق زرین که در قدیم ماموران تشریفات دربار به دست می گرفتند 
 

 هتّاک: پرده در، بدزبان 
 

پاپوش: کنایه از توطئه و پرونده سازی برای کسی 
 

بدسگال: بداندیش،بدخواه 
 

تابو: شخصی یا چیزی که دست زدن و نزدیک شدن به آن ممنوع است
 

لولو: شکل مهیب، هیکل موهوم که بچه را تاز آن می ترسانند 
 

 
کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر
 https://t.me/amotahar 
 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 3 آذر 1397 | 7:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1100)

 

«سایه» بهترین «همسایه»!

 

«سایه» بهترین «همسایه» است؛

زیرا در «ناهموارترین راه»،«وفادارترین همراه» است.

سایه در هر «بی پناهی» انسان را «همراهی»

و در هر «سفری» او را «همسفری» می کند.

او «بی پر و بال» همه جا انسان را «دنبال» می کند،

امّا آن گاه که «زرّینه مهر» از «سینه سپهر» غروب می کند،

این سایه نیز انسان را در بین همه «تن ها»،«تنها» می گذارد.

تنها کسی که انسان را در هر «پیچِ راه»،«هیچ گاه» تنها نمی گذارد،

پس از «ایزدِ منّان»،«خردِ انسان» است.

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

منّان: بسیار نیکویی کننده و بخشنده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 2 آذر 1397 | 5:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1099)

 

«مَنِ سوخته» و «خرمنِ افروخته»!

 

دنیا نه تنها «زندانی تنگ»،که «سندانی پُرآژنگ» است.

امّا آنان که «حرفی برای گفتن» و «ذهنی برای شکفتن» دارند،

می توانند از این «قفسِ ضیق» و «محبسِ مَضیق»،

«روزانه» صدها «روزنه» بگشایند 

و از هر «پنجره»،هزار «حنجره» فریاد سردهند. 

انسان باید «صدفِ سگال» را بشکافد و «گوهرِ کمال» را بیابد.

در این «سیّاره گردان» و «گهواره لرزان»،

کسانی به «زیستن می ارزند»،که «عشق می ورزند»!

عشق «اندوهی ستُرگ» و چون «کوهی بزرگ» است.

عشق چون «برقِ سوزان» از «شرقِ فروزان»

ناگهان بر «جانِ عاشق» و «جهانِ علایق» فرومی بارد،

ولی آن که «مَنِ سوخته» و «خرمنِ افروخته» دارد،

چه باکی دارد از «سوختنِ دوباره» و «افروختنِ همواره»؟!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------- 

آژنگ: چین و چروک،چین و شکن

ضیق: تنگی،سختی

مضیق: تنگنا،جای تنگ

 سگال: اندیشه،فکر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 1 آذر 1397 | 6:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |