هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1389

 

«شکستن سکوت»و «رستن از بند طاغوت»

من در «بوستان دهر» و در میان «دوستان این شهر»،

 چه بسیار «سروهای ناز» و «نخل های سرفراز» را دیدم،

که در زیر «سقف های کوتاه زور» و «سقیفه های جانکاه تزویر»،

«سرهایشان خمیده» و «تن هایشان تکیده» است. 

«دهان ها بسته» و «قلم ها شکسته»،

گویی «گردی از گورستان» با «شگردی از دستان»،

بر سر و روی این «دار و دیار پاشیده» و روح و روان هر«یارِ عَیّار را خراشیده»اند!

«سکوت مرگبار» این «برهوت بی بار» را در برگرفته

نه «ندایی از نایی» برمی خیزد و نه «نوایی از بینوایی»!

«فریادها،خاموش» و «یادها،فراموش»!

«زورمدار از سایه اش» می ترسد و «زردار از همسایه اش»!

در این جا «حنجره ای باید»،تا «پنجره ای را بگشاید»

و با «شکستن سکوت»،«رستن از بند طاغوت» را فریاد کند.

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

سروناز :سرود نورسته و خوش نما،نوعی سرو محخروطی شکل و زیبا

سقیفه :سایبان، صفه پوشیده

تکیده: لاغر،ضعیف،باریک

دستان: مکر،حیله،تزویر

عَیّار: زرنگ،مرد چالاک و دلیر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 30 آذر 1398 | 10:37 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1388

 

«کانِ زر» و «مکانِ گوهر»

من در «جهانی سترگ»،«انسانی بزرگ» را دیدم،

که در «جهان بشری» و «راژمان اندیشوری»، 

می تواند «گره های کور را بگشاید» و «گریوه های دور را بپیماید». 

او «همه چیز را نمی داند»،ولی «تَمییز را می تواند».

وجود او «کانِ زر» است و «مکانِ گوهر»

و رسیدنِ به هر «مکان» برایش «امکان» دارد.

او «آزاده ای بشکوه» است و «اراده ای چون کوه» دارد.

او با هر «بُن بست می ستیزد» و پس از هر «شکست برمی خیزد».

اگر می خواهی او را «بشناسی» و از شناختش «نمی هراسی»،

کافی است در هیچ «گزینه»،جز «آیینه» ننگری!

#شفیعی_مطهر

----------------------------------- 

کان: معدن

گریوه: گردنه،پشته

راژمان:سیستم،نظام،دستگاه،رژیم

تمییز: بازشناسی چیزها از همدیگر،هوش و فراست

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 28 آذر 1398 | 4:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1389

 

«شکستن سکوت»و «رستن از بند طاغوت»

من در «بوستان دهر» و در میان «دوستان این شهر»،

 چه بسیار «سروهای ناز» و «نخل های سرفراز» را دیدم،

که در زیر «سقف های کوتاه زور» و «سقیفه های جانکاه تزویر»،

«سرهایشان خمیده» و «تن هایشان تکیده» است. 

«دهان ها بسته» و «قلم ها شکسته»،

گویی «گردی از گورستان» با «شگردی از دستان»،

بر سر و روی این «دار و دیار پاشیده» و روح و روان هر«یارِ عَیّار را خراشیده»اند!

«سکوت مرگبار» این «برهوت بی بار» را در برگرفته

نه «ندایی از نایی» برمی خیزد و نه «نوایی از بینوایی»!

«فریادها،خاموش» و «یادها،فراموش»!

«زورمدار از سایه اش» می ترسد و «زردار از همسایه اش»!

در این جا «حنجره ای باید»،تا «پنجره ای را بگشاید»

و با «شکستن سکوت»،«رستن از بند طاغوت» را فریاد کند.

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

سروناز :سرود نورسته و خوش نما،نوعی سرو محخروطی شکل و زیبا

سقیفه :سایبان، صفه پوشیده

تکیده: لاغر،ضعیف،باریک

دستان: مکر،حیله،تزویر

عَیّار: زرنگ،مرد چالاک و دلیر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 28 آذر 1398 | 4:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1387

 

«ارادۀ جمهور» در «ادارۀ امور»

وقتی در جامعه ای «مردُمِ فَکور» از «تداوُمِ اُمور» ناراضی شوند،

مدیرانِ «خردپیشه» و «اهلِ اندیشه» می کوشند

تا مردم را برای «تعلُّقِ به پیمان ها» و «تحقُّقِ آرمان ها»

با «صلاحِ تمام» به سوی «اصلاحِ گام به گام» فراخوانند. 

 «ارادۀ جمهور» در «ادارۀ امور»،

در «آرای آزادانه» و «شورای مشارکت طلبانه» آنان تحقُّق می یابد.

در این صورت مردم باید بتوانند «خردمندانه» و «آزادانه» 

بدونِ «نظارت استصوابی»،«نمایندگان انتخابی» خود را برگزینند.

در غیر این صورت از انگیزۀ مشارکتِ مردم «کاسته»

و انتخابات با «سردی ناخواسته» روبه رو می شود!

بیاییم «تنورِ مشارکت» را با «نور عقلانیّت» گرم کنیم

و این «ملّتِ  رادمرد» را بیش از این «دلسرد» نکنیم!

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------

جُمهور: گروه ،جماعت مردم،تودۀ مردم

تعلُّق: دلبستگی ، علاقه و پیوستگی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 27 آذر 1398 | 6:4 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1386

 

  «انقلاب و عناد» یا «انتخابِ آزاد»؟!

 

آنان که در جامعه با هر گونه «سلاح»،«راهِ اصلاح» را می بندند،

آیا می دانند «عالمانه» یا «جاهلانه»،

برای «براندازی»،«بسترسازی» می کنند؟!

کسانی که با «گفتمانِ اصلاحات» به عنوان «پایندانِ نجات» مخالفت می کنند،

 با «تمامِ وابستگی»،با براندازان «اعلامِ همبستگی» می کنند،

و عملاً به آنان ثابت می کنند که این نظام نه «عاملِ فلاح» است و نه «قابلِ اصلاح»!

وقتی در جامعه ای «مردمِ نستوه» از ستم به «ستوه» آیند، 

ناگزیر به عنوانِ «دادخواه» به قاضی «پناه» می آورند.

آن گاه که از عملکرد «قاضی» نیز «ناراضی» شوند،

چاره ای جز «یورش به بُنیان ها» و «شورش علیه راژمان ها» ندارند.

مردم آن گاه به سوی «انقلاب و عناد»می روند،که از «انتخابِ آزاد» نومید شوند.

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------- 

عناد: کجروی، گردنکشی ،ستیزه

پایندان: ضامن،کفیل،پذیرفتار

عامل: عمل کننده،والی،حاکم

فلاح: نجات،رستگاری،پیروزی،صلاح حال

راژمان: سیستم،دستگاه،نظام

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 26 آذر 1398 | 7:30 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1385

 

عقل؛«ودیعۀ الهی» و «بدیعۀ آگاهی»

در «ساحتِ تحقیق»،عقل و خرد یک «ساعتِ دقیق» است.

همۀ انسان ها با ساعت، «زمان را می سنجند»

و آنان که ساعت ندارند،در سنجشِ زمان «در رنج اند»!

کسانی که با داشتنِ این «کیلۀ پایش» و «وسیلۀ سنجش»، 

برای «سنجشِ زمان»،«نیازمندِ دیگران» اند،

نه «ناقدِ پرشور»،که «فاقدِ شعور»اند!

زیرا ساعت را برای «تقدیرِ زمان» ساخته اند

و عقل و خرد را برای «تفسیرِ جهان»!

بیاییم «تقلید کورکورانه» حتّی از هر «صِندیدِ زمانه» را وانهیم

و عقل و خرد،این «ودیعۀ الهی» و «بدیعۀ آگاهی» را قدر بدانیم

و «نغزهای نبیل» را به پای «مغزهای علیل» قربانی نکنیم!

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

ودیعه: امانت، سپرده شده

بدیعه: تازه ،نو ،شگفت

ساحت: ناحیه،میدان

کیله : پیمانه

پایش: نظارت، هشیاری از وضعیت یک سامانه یا پدیده

ناقد: سره کننده، نقدکننده ،زرسنج

تقدیر: اندازه گیری،تعیین قدر و مقدار

نغز :خوب، نیکو ،لطیف، بدیع، هر چیز عجیب و نو که دیدنش خوش آیند باشد 

نبیل: دانا و هوشیار،شریف و نجیب

صِندید: مرد بزرگ و شجاع،دلاور،مهتر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotaharتاريخ : یک شنبه 24 آذر 1398 | 20:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

#سیاهنمایی /  11

من بنزین را ارزان می کنم!

گفت:  من بنا دارم بنزین را ارزان کنم!

گفتم: تو چه کاره ای که می خواهی بنزین را ارزان کنی؟

گفت: در انتخابات ریاست جمهوری 1400اگر مردم به من به عنوان رئیس جمهور رای بدهند،بنزین را ارزان می کنم!

گفتم: چطوری می خواهی ارزان کنی؟

گفت: مگر در کشور ما غیر از حقوق و دستمزدها نرخ همه چیزها با دلار سنجیده نمی شود؟

گفتم: خب؟

گفت: الان نرخ  دلار حدود 12هزار تومان و نرخ بنزین سه هزار تومان است. یعنی نرخ هر لیتر بنزین 25 سنت است!

گفتم: خب! یعد؟

گفت: من نزخ دلار را 15 هزار تومان می کنم،در نتیجه نرخ بنزین هر لیتر از 25سنت می شود 20 سنت !

گفتم: این دفعه علاوه بر #سیاهنمایی لطفاً خودت را به یک روانشناس هم نشان یده!!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: سیاه نمایی

تاريخ : شنبه 16 آذر 1398 | 6:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1384

«پیشۀ ناس» و «اندیشۀ اختلاس»

من در «پگاهی روشن» و در «گذرگاهی از برزن»،

«سکّه هایی زرّین» و «سبیکه هایی سیمین»را دیدم.

من نیز چون همۀ «عابران دیگر» و «ناظران رهگذر»،

نمی دانستم آن ها از آنِ «کیست»،ولی می دانستم از آنِ من «نیست».

بنابراین آن ها را «گذاشتم» و «گذشتم».

در «بازار اجتماع» و «مدار انتفاع»،

اگر هر کس بدون نظر «قاضی» به حقِّ خویش «راضی» باشد

و تنها «اموال خویش را بردارد» و «مال و منال بیش را فروگذارد»،

هر گونه «اندیشۀ اختلاس» از «پیشۀ ناس» ریشه کن می شود.

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

ناس: مردم

سبیکه: نقره گداخته،تکه سیم یا زر، شمش طلا یا نقره

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 15 آذر 1398 | 5:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1381

 

«کادِ خزف» یا «چکادِ هدف»؟! 

«انسان و بی نیازی» چون «دو خطِّ موازی» 

نه «از هم می رهند» و نه «به هم می رسند»!

مگر در «سایۀ قناعت» و با «مایۀ مناعت».

دنیا،«آبِ شور» است و «سرابِ غرور».

انسان هر چه از «دریایش بنوشد» و «صدایش را بنیوشد»، تشنه تر می شود.

هیچ کس از نوشیدنِ «سراب»،«سیراب» نمی شود!

بنابراین تنها راه «رفاه و رستگاری» و «درمان بی قراری»،

این است که دنیا را «زار» و «ابزار» بینگاریم .

دنیا، «کادِ خزف» است،نه «چکادِ هدف»! 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------

کاد: حرص و شره، طمع

خزف: سفال ، هر چیز گلی که در آتش پخته شده باشد

چکاد: قله کوه،ستیغ کوه

زار: ناتوان ، ضعیف، زبون ، درمانده

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 12 آذر 1398 | 5:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1380

«شرِّ آفات» و «شرورِ خرافات»

فلسفه،«ارزش هایی بی رُخ» و «پُرسش هایی بی پاسُخ» است،

که ممکن است هیچ گاه نه به «جواب» برسند و نه به «ایجاب»!

ولی خرافات،«جواب هایی فرضی» و «ایجاب هایی قرضی» هستند،

که در «غیاب خردورزی» و «بازتاب خودارزی»،

هرگز نه «زیر سوال» می روند و نه «درگیر زوال» می شوند.

بیاییم «نهال اندیشه» را در «هال همیشه» بکاریم

و خویش را از «شرِّ آفات» و «شرورِ خرافات» برهانیم!

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

ایجاب: واجب کردن،لازم گردانیدن،پذیرفتن،مقابل نفی یا سلب

هال: قرار ،آرام،آرامش ،صبر و شکیبایی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 10 آذر 1398 | 5:44 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1379

 

«زیستن شگرف» و «نگریستن ژرف»

«امواج زندگی»،«معراج ارزندگی» است،

اگر چه گاهی ما را به «ژرفای قاموس» و «زوایای اقیانوس» ببرد. 

«گوهرهای برّاق» در «اعماق» است.

دریای زندگی هم «فراز و فرود» دارد و هم «جهد و جمود».

آن که در این «دریای موّاج» و «ژرفای امواج»،

می خواهد با «سختیِ سودن»،«خوشبختیِ آسودن» را برگزیند،

باید بداند این ماهیانِ «مُرده» و «جان سپُرده» اند

که بر «روی آب» و در «هیاهوی گرداب»،

«بی اراده» و «جان  داده» ،

«حقیرِ حراج»اند و «اسیر امواج»!  

 «زیستنی شگرف» به «نگریستنی ژرف» نیاز دارد،

باید با «سختی ها جنگید» تا از «شوربختی ها رهید»!

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

شگرف: عجیب، طرفه ،نیکو و خوشایند، کمیاب و بی نظیر در خوبی و زیبایی

جمود: خشگی و افسردگی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 | 7:15 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1378)  

 

«کرامت» و «شهامت»

یک «سرکردۀ ستمگر» می تواند یک شهر پر از «بَردۀ فرمانبَر» را

«اسیر» و از زندگی «سیر» کند؛

ولی یک انسانِ «آزاده» و «بااراده»،

می تواند به «تنهایی» و با«بی پروایی»،

با «برنامه» در برابر یک «نظامِ خودکامه» ،

«یگانه بپاخیزد» و «شجاعانه بستیزد».

بنابراین در «کوی اخلاق»،باید«خوی خلّاق» را پرورش داد،

زیرا ملّتی «باکرامت» و «باشهامت» ،

هرگز نه زیرِ «بارِ زور» می رود و نه «مهارِ امپراتور»! 

لذا نه تنها هر «کریم» را باید «تکریم» کرد،

که حتّی راهِ درمانِ هر «لئیم» نیز «تکریم» است.

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 8 آذر 1398 | 5:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1377)  

«گفتار گرم» و «رفتار نرم»!

کبریت هم «سر» دارد و هم «همسر»،

ولی نه  «مدارِ مغز» دارد و نه «گفتارِ نغز»؛

بنابراین با کوچک ترین «کُنشِ کُند»،«واکُنشِ تُند» نشان می دهد

و با هر «اصطکاک»و با هر «کاک»،

فوراً بدون هر «فِعال و انفعال» به «حالِ اشتعال» درمی آید.

آیا برای هر «بنده»،«زیبنده» است

که با داشتن «سِمَنِ مغز» و «سخنِ نغز»،

در برابر هر «نام زشت» و «دشنام بدسرشت»،

«صبر را سرکوبَد» و چون «ببر برآشوبَد» ؟

و با «گویش عامیانه» و «یورش وحشیانه»،

هر«لافی» را «تلافی» کند؟!

«سگِ هار» را باید «مهار» کرد؛

امّا نه با «شرّ» و «تشر»،

بلکه با «گفتار گرم» و «رفتار نرم»!

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

همسر: همقد،برابر،برابر در بلندی یا در قدر و مرتبه

کاک: هر چیز خشک و باریک و لاغر و میان تهی 

فِعال: کارها،رفتارها

سِمَن: فربهی،نیرو

بدسرشت: بدخوی،بدنهاد،پست فطرت

لاف: گفتار بیهوده و گزاف

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 7 آذر 1398 | 5:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

#سیاهنمایی / 10

اعتراض یا اغتشاش؟

گفت: تعجب می کنم که جلیقه زردهای فرانسه به خاطر افزایش دودرصد بنزین 60هفته است دارند اعتراض می کنند، ولی در ایران300درصد اضافه شد، ولی هیچ کس اعتراض نکرد.
گفتم :پس این همه غوغا و سروصدا را ندیدی و نشنیدی؟
گفت :به قول صداوسیما این ها همه آشوبگر و اغتشاشگر بودند! تا حالا حتّی یک نفر اعتراض نکرده.آیا از این همه خبرهای شنیداری و دیداری رادیو تلویزیون یک خبر از اعتراض شنیدی؟ 

گفتم: به هر صورت انگیزۀ همه اعتراض به گران شدن بنزین بوده.

گفت: اگر این حرکت اسمش اعتراض است،همۀ مسئولان ،اعتراض را حق قانونی مردم می دانند؛پس چرا با آن برخورد کردند؟

می گویند اسکاتلندی ها مردمی خونسرد هستند. بنا به قانون در اسکاتلند در نقطه خاصّی از دریا شنا ممنوع بوده. پلیسی می گمارند که با شناگرهای متخلّف برخورد کند. روزی پلیس مردی را در حال شنا می بیند. فوراً به او نزدیک شده و او را بازخواست می کند و به او می گوید: چرا در محلّ شنا ممنوع داری شنا می کنی؟

.مرد شناگر در پاسخ می گوید: من شنا نمی کنم!بلکه دارم خودکشی می کنم!

پلیس فوراً می گوید: پس ببخشید! مزاحم شدم!

گفتم:باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

#شفیعی_مطهر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: سیاه نمایی

تاريخ : چهار شنبه 6 آذر 1398 | 5:58 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1376)  

 

«عادت» یا «سعادت»؟

 

عادت «دردی جانسوز» است که با «شگردی دلفروز»،

بر «دل می نشیند» و همان جا «منزل می گزیند».

«آهسته می آید»،ولی «پیوسته می پاید».

ما به خاطر آن هر «رنجی را می پذیریم» و تحمُّل هر «شکنجی را فرامی گیریم».

«عادت» را «سعادت» می پنداریم

و «سفاهت» را «وجاهت» می انگاریم.

عادت ،«نیش زهر» است که آن را «نوش دهر» می دانیم.

عادت از «افراد سلیم»،«نماد تسلیم» می سازد

و وقتی بر «اریکۀ اقتدار می نشیند»،همه چیز را در «اختیار می گیرد».

«انسانِ فَرناس» وجودِ عادت را «احساس» نمی کند، 

ولی در همۀ امور به طورِ «صمیم»،برای او «تصمیم» می گیرد.  

کسی که به این «بلا»،«مبتلا» شود،

 نه «درمان» دارد و نه کسی را «در اَمان» می گذارد. 

عبادت برای انسان «پَر و بالِ پرواز» است و «کمالِ نیاز»،

ولی «عبادت» نیز اگر «عادت» شود،

نه «رازی را می گشاید» و نه «پروازی را می شاید»! 

تنها «عادت» که «سعادت» است،

این است که عادت کنیم که به هیچ چیز عادت نکنیم!

#شفیعی_مطهر

------------------------------------ 

فَرناس :غافل ، نادان، خواب آلود

صمیم: خالص،محض،اصل و خالص هر چیز،هر چیز خالص

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 5 آذر 1398 | 4:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1375

 

«بیانِ احساسی» یا «نظرِ کارشناسی»؟!

برای «اثباتِ حماقت» و نشان دادنِ «عدمِ لیاقت»،

همین بس که انسان درباره هر «موضوع» و هر «سخنِ مسموع»،

«به طور مستمر»،«اظهار نظر» کند! 

آنان که دربارۀ «هر چیز»،خود را «اهلِ تمییز» می پندارند،

نه تنها «چیزی از علم»،که حتّی «پشیزی از حلم»را نیز نمی دانند.

اگر همۀ ما به جای «بیانِ احساسی»،«نظرِ کارشناسی» را

بر عهدۀ «کارشناسانِ بصیر» و «صاحب نظرانِ خبیر» بگذاریم،

و «کار را به کاردان» و «سار را به ساربان» بسپاریم، 

هر «سازه،سازمان» می گیرد و هر «سامانه،سامان»!

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

پشیز: پولک پول خرد فلزی کم ارزش پول سیاه سکه مسین کم ارزش رایج در عصر ساسانی

سار: سر،(ساربان: رئیس و نگهبان سرها)

سامانه:نظام،سیستم،دستگاه

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

  https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 3 آذر 1398 | 5:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |