#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد579 )    

 

«سیر کمال» و «مسیر آمال»

 

 
من در ورای «دریاهای دور و دراز»،« شهرهایی پر رمز و راز» را دیدم. 
 
«...سیروا فی الارض فانظروا...» 
 
اين «نگرش ژرف» به من «بینشی شگرف» بخشید 
 
تا آن رمز و رازها را «دریابم» و با آن شهر خود را «دریابم». 
 
هیچ ملتی نباید و نمی تواند «اختراعات انسان» و «اکتشافات جهان» را 
 
«دوباره ابداع» و «هماره اختراع» کند!
 
باید از همه «تجارب بشری» در طول «تاریخ پژوهشگری» بهره جُست!
 
«راه های رفته را نباید پیمود» و «تارهای تفته را نشایدگشود»!
 
در «سیر کمال» و «مسیر آمال»
 
باید «گره های کور را گشود» و «گریوه های دَیجور را پیمود»!
 
#شفیعی_مطهر
 
-------------------------
دریافتن(اولی): فهمیدن،درک کردن،پی ربردن به امری
 
دریافتن(دومی): کسی یا چیزی را مددکردن و از بلارهانیدن
 
تفته: تابیده شده
 
گریوه : گردنه کوه،تپه،پشته
 
دَیجور: تاریک،تیره رنگ مایل به سیاهی،شب بسیار تاریک و دراز
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | 7:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد578

 

«هویت بدیل» یا «شخصیت اصیل»؟!

 Image result for ‫هویت‬‎

در «گردون زمان» و «گردونه زمین» انسان هایی رستگارند 

که می کوشند تا خویشتن خویش را «بیابند» و برای تکامل آن «بشتابند». 

«چالش بزرگ بشر» و «آغالش سترگ خیر و شر» 

 «یافتن هویت بدیل» و «روی برتافتن از شخصیت اصیل»است! 

آنان که «خویش» را «می یابند»،

چون «مهر» بر سینه «سپهر»«می تابند»

و آنان که «خویش» را نیافته و «نمی سازند»، 

همه هستی خویش را «درمی بازند»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

گردون: چرخ،هر چه دور خود یا گرد محوری بگردد

گردونه: چرخ،ارّابه،گاری

آغالش: تحریک،برانگیختن به جنگ و ستیز

بدیل: عوض،جانشین

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 29 فروردين 1396 | 6:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد577

 

«زبان شعله ور» و «قلم روشنگر»! 

 Image result for ‫رسالت قلم‬‎

«آسمان های گُشاده» براي پرواز «روان هاي آزاده» 

«قفسي تنگ» است و «محبسي آذرنگ».  

«روشنگران شب ستیز» و «حق باوران زورگریز»

با «زبانی شعله ور» و «قلمی روشنگر»

به پیکار با «خودکامگان خون ریز» و «فرمانروایان روزگریز»برمی خیزند

و با «ساز و برگ خامه» بر «اورنگ خودکامه» برمی شورند!

 انسان هایی که «روشنگری» را «رسالت»

و «بی بصری» را «رذالت» می دانند،

در راه «گسترش آگاهی» و «خودآگاهی» 

لحظه ای از پای «نمی نشینند» 

و سکوت در برابر ستم را «برنمی گزینند»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

آذرنگ:  اندوه، رنج، محنت

خامه : قلم

اورنگ : سریر، تخت پادشاهی

بی بصری: ناآگاهی،بی خبری و بی تفاوتی،نابینایی

رذالت:فرومایگی، پستی، ناکسی، زشتی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 28 فروردين 1396 | 6:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد576


«طوع گناه»یا «نوع نگاه»؟!

 Related image

فرق بین افراد بدبين و خوش بین نه در «طوع گناه»،که در «نوع نگاه» است. 

افراد بدبين در هر «فرصتي شیرین»،«مشكلی زهرآگین» را مي بينند؛ 

ولی اشخاص خوش بين در هر «مشكلي دشوار»،«فرصتی هموار» را می جویند. 

«انسان های ورجاوند» از «تهدیدهای نَژَند»،

«فرصت های شکوهمند» می سازند

و «روان های پریش» از «فرصت های خویش»،

«تهدیدهای پرتشویش» می پردازند!

آن که «واقعیت را می بیند»،«حقیقت را برمی گزیند»

و آن که بین «خطِّ بدبینی» و «شطِّ خوش بینی» 

نمی تواند «میانه خطوط را دریابد»،

به سوی «پایانه سقوط می شتابد»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

طوع: اطاعت،فرمانبرداری

ورجاوند: بلندپایه،ارجمند،برازنده،نیرومند

نَژَند :اندوهگین،افسرده،پژمرده،سرگشته

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1396 | 7:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد575 )

 

 «تحقّق آمال»با«تملّق جُهّال»! 

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

من در «شهر سرب و سراب» و در میان این «زَهر گُجسته و گنداب» 

«انسان هایی بسیار» و «افرادی بی شمار» را دیدم 

که «نیمه ای عیان» و «نمیمه ای پنهان» داشتند. 

هر «شهروند اين دیار» و «فرزند این حصار» در دانشگاهِ روزمَرِّگي هاي جامعه 

  درسِ چند چهره داشتن را عملا «مي آموخت» 

و  عمري در تنور رياكاري و تظاهر «مي سوخت». 

 «طرز زیستن» و «مرز نگریستن» 

در این «دَیر دروغ» و «دیار بی فروغ»

بر «پایه نفاق» و در «سایه شقاق» تعریف می شود!

همه در «بود،سیاه» اند ،ولی در «نمود،همراه»!

«تلخندها،پنهان» است و «لبخندها،نمایان»!

«دورویی،دین» شده و «پُرگویی،آیین»!

«سلایق در قاب»خودنمایی می کنند و «حقایق در نقاب»!

در این شهر، شرط «تحقّق آمال»،«تملّق جُهّال» است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

گُجسته:خبیث،پلید و ناپاک،مقابل خُجسته

نمیمه: سخن چینی

دَیر: صومعه،آتشکده زرتشتیان،جای گوشه گیری

شقاق: ستیز و دشمنی،نفاق و جدایی

سلیقه: طبیعت،سرشت،نهاد،رسم،ذوق(جمع آن:سلایق)

جُهّال: نابخردان،جمع جاهل(جاهل:نادان،نابخرد،بی سواد)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 26 فروردين 1396 | 11:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 574

 

«ژرف نگری» و «شگرف نگاری»!

 

rhp17.jpg
 
من «شمعي فروزان» را در «سينه اي سوزان» ديدم ؛ 
 
بنابراين دانستم كسي «اسرار گردون» را مي فهمد 
 
كه «سوزي در درون» دارد.
 
آن گاه که از «دردی می مویی»،«همدردی می جویی». 
 
آن که  «دردی را نداند»،«همدردی را نتواند»!
 
هر انسان که در جهان آفرینش «دقایق را ژرف بنگرد»،
 
می تواند «حقایق را شگرف بنگارد»!
 
از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
 
با مردم بی درد ندانی که چه دردی است! 
 
(مهرداد اوستا)
 
#شفیعی_مطهر
--------------------------
مویه: گریه،زاری،نوحه(می مویی: گریه و زاری می کنی)
 
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | 6:36 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد573

 

«رهنوردی با زمین»یا«هماوردی با زمان»؟

Image result for ‫صعود به قله‬‎

 من كسي را ديدم كه بر بلنداي بلندترين «چكاد زمين» برآمد، 

ولي از پَسِ «فریاد زمان» برنيامد.

«زمين او را برافراشت»،اما «زمان وي را فروگذاشت».

او نمي دانست بايد «هماهنگ با زمان» پرواز كرد، نه «همگام با زمين».

زمین «همواره می چرخد» و ما را چون «گهواره می چرخاند»؛

بنابراین ما نه از «چرخش زمین»،که از «گردش زمان»فرومی مانیم.

آن چه دشوار است،نه «رهنوردی با زمین»،که«هماوردی با زمان» است!

گردونه زمان همگام با «آزاده های چُست»راه می سپرد،

نه با «اراده های سُست» !

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

چُست: چابک،چالاک،محکم،استوار،تند و سریع،زیبا و بااندام

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | 8:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 علی را بنگر !!


#شفیعی_مطهر


صدف کعبه لب گشود و اُسوه یگانه ، دُردانه جاودانه و حقیقت ولایت را به جهان هستی تقدیم کرد .
ای رهرو راستین !
اگر می خواهی سرو حقیقت را در بالنده ترین قامت تماشا کنی ،
اگر دوست داری که خورشید فروزان ولایت را در درخشان ترین فروزش به نظاره بنشینی ،
اگر می خواهی که آسمان فضیلت را در زیباترین تجلّی بنگری ،
اگر مُشتاقی که کوه استقامت را در استوارترین سیمایش تماشاگر باشی ،
اگر آرزو داری جرعه ای از زلال ناب ترین چشمه ساران عرفان " کوثر "را بنوشی ،
اگر طالب تماشای تندیس قدسی و والاترین عروج انسی در رساترین صورت هستی ،
اگر می خواهی به حقیقت یاور غمدیدگان و مددکار ستمدیدگان باشی ،
...و اگرمی خواهی معنی عدالت ، مفهوم حرّیت ، تبلور فتوّت ، تجسّم مروّت ، عصاره فضیلت و مقام والای خلیفه اللهی را یکجا و همه و همه را در بلندای قامت یک انسان بنگری :
علی را بنگر !!

    در سیزدهم رجب ...

    بزرگمردی پای بر گستره زمین نهاد که غنچه دهان ها را شکفتن و جوانه ها را گفتن آموخت ، 

     قامت رسای بشریت با قیامت خروشش از اسارت رَست و سبزه های عدالت با سرود سبز باران کلامش رُست ،

   چه بسیار دشمنانی که شناختندش و بر او تاختند و چه بسا دوستانی که نشناختندش و او را ارزان باختند ،

   بلاغت ، از زبانش حلاوت یافت و فصاحت از بيانش ملاحت گرفت ،

   چه دردنامه هايي كه تنها در سينه سياه شب هاي كوفه نگاشته شد و چه نهال هاي ناله هايي كه فقط در دل زُلال چاه هاي كوفه كاشته شد.

      در سيزدهم رجب...

    رادمردي از ملكوت اعلي پاي بر عرصه برهوت دنيا نهاد ، تا تنهايي خداي گونگان را در گستره تاريخ ، دردمندانه فرياد كند ، با ستم بستيزد و رويش بذر آفتاب را در دل يلداي جهالت بشارت دهد.

    چه نوايي جز زمزمه دل انگيز فرشتگان ، ناله هايش را در خلوت شب هاي نخلستان همنوايي كردند؟! و چه چشماني جز برق ديده اختران سپهر ، ستارگان اشكش را به نظاره نشستند؟!

    بيست و سه سال مكتب را از حلقوم شمشير فرياد كرد 

و بيست و پنج سال براي  حفظ وحدت در جهان اسلام سكوت كرد 

و پنج سال براي استقرار عدالت در جامعه اسلامي پنجه در پنجه قاسطين ، مارقين و ناكثين روزگار درافكند.

       ولي افسوس كه ....

    گل عدالت با ولادتش شكفت و با شهادتش به خون خفت!! 

 

یک سخن ازامام علی(ع) : « مَن قَصر عن احکام الحُرّیّه اعید الی الرّق».

 

« هر کس از قواعد آزادی پیروی نکند، او را به بردگی خواهند کشید

 

     فرخنده زادروز مولاي متّقيان امير مومنان علي عليه السّلام و روز بزرگداشت پدر را به همه رهروان صديق و پيروان شفيق آن پيشوا تبريك و تهنيت مي گويم.

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: قطعه ادبي

تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1396 | 5:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد568

 

«سختکوشی»یا کاربردِ «بهره هوشی»؟!

 

 Image result for ‫سخت کار نکنید هوشمندانه کار کنید‬‎

 آن چه مهم است نه تنها «سخت کارکردن»،

که «کارِ سخت» را هوشمندانه انجام دادن است.

 «بهره وری استعداد» و «توانگری اقتصاد» آن گاه تحقّق می یابد

 که «توان برونداد» بر «میزان درونداد» افزونی یابد.

آنچه «بر بهره وری می افزاید» و «توانگری را می پاید»،

نه تنها «سختکوشی»،که کاربردِ «بهره هوشی» است!

 

#شفیعی_مطهر
  -----------------------

می پاید: پایدار می کند

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 17 فروردين 1396 | 5:54 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد567

 

  «تقوا» یا «تخصّص»؟!

Image result for ‫تقوا یا تخصص‬‎

در «پذیرش مسئولیت» و « گزینش مدیریت»

 «تقوا» مهم تر از «تخصص» است؛ 

اما كسي كه بدون تخصص «مسئوليتي را بپذيرد» یا «مدیریتی را برگزیند»، 

نه «رویی از تقوا»دیده و نه «بویی از وفا »بوییده است.

تقوا،«نور» است و تخصّص،«شعور»!

نور،«چاه را می نماید» و «شعور راه را می پیماید»! 

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

می نماید: نشان می دهد،راهنمایی می کند

---------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 16 فروردين 1396 | 6:49 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد566

 

«ارادت ورزیدن»یا«به رشادت ارزیدن»؟! 

 Image result for ‫چاپلوسی در ادارات‬‎

من در نظام مدیریتی «شهر سرب و سراب» و « نهر مرگ و مُرداب» 

«ارادت» را دیدم که به جای «رشادت» نشسته  

 و «حقارت» به جای «مهارت».

 در نتیجه «ریاکاری» جایی برای «کار ابتکاری» نمی گذارد.

«ماهر» را «مهار»می کنند و 

«مرید» را بر «مدار» می نشانند. 

«حقیر»،«تحقیر»می شود،امّا «حقارت»را احساس نمی کند

و «کریم»،«تکریم»نمی شود،امّا خونِ«کرامت»در رگ هایش می جوشد!!

آن چه باعث می شود شهروندان «قدر بینند» و بر «صدر نشیند»،

نه به «رشادت ارزیدن»،که به «ارادت ورزیدن»است! 

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------

ارزیدن: ارزش داشتن،قیمت داشتن،بهاداشتن،لایق بودن

--------------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 15 فروردين 1396 | 6:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 565)  

 

« پیروزی» یا « تیره روزی »؟!

Image result for ‫تاریخ‬‎

 

 تاریخ، « اقیانوسی موّاج » است با « فانوسی از زُجاج » .

 مورخ می‌کوشد تا انسان ها را از آن « اقیانوس وحشت برهاند » 

و به « فانوس عبرت برساند » . 

همه رویدادهای تاریخ نه در « سایه گردون دون »،

که بر « پایه قانون بی چون » استوار است.

ملت هایی که « قانون تاریخ » و « آزمون توبیخ » را « می خوانند »، 

از تکرار « رویدادهای سیاه » و « حوادث جانکاه »  « در امان می مانند»،

ولی مردمانی که قانون عبرت را « نمی دانند»،

در دام درماندگی ها « درمی مانند»!

آنان که تاریخ را می خوانند،« پیروز »اند 

و آنان که نمی دانند،« تیره روز »اند!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------

زُجاج : شیشه،آبگینه

گردون: چرخ،هرچه دور خود یا گرد محوری بچرخد،آسمان

دون: پست،فرومایه،پایین و فرود

بی چون: بی مانند،بی نظیر،بی همتا

----------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 14 فروردين 1396 | 7:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد564 )  

 

«سازنده سرشت»و«پردازنده سرنوشت»! 

Related image

 دنياي « افراد حق باور » و « انسان هاي مُثبت نگر» 

« پیراسته از ظواهرِ نِکبت » و « آراسته به عناصِرِ مُثبت » است؛ 

زيرا اگر انسان « مثبت » باشد، هيچ چيز براي او « منفي » نيست. 

اگر « منفي »باشد، همه چيز برايش « منفي »است. 

انسان خود « سازنده سرشت » و « پردازنده سرنوشت »خویش است.

هستی را باید « با نگاه مثبت نگریست »، 

تا بتوان « با رفاه و رغبت زیست »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

نکبت : مصیبت،رنج،سختی،خواری،بیچارگی

پیراستن : زدودن چیزهای زیادی برای خوش نماکردن

آراستن: زینت دادن،نظم و ترتیب دادن 

پردازنده : جلادهنده،آرایش دهنده،انجام دهنده

-------------------

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 13 فروردين 1396 | 6:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد563

 

«انباشتن گنجینه»یا«داشتن دل بی کینه»؟!

 

 Image result for ‫بخشش‬‎

 
 هیچ « لذّتی بالاتر » و « همّتی والاتر » 
 
از « بخشیدن » و « بخشودن » نیست؛ 
 
زيرا انسان از بخشودن احساس « شخصيّت » مي كند 
 
و از بخشيدن احساس « عظمت ». 
 
بزرگی و بزرگواری نه به « انباشتن گنجینه »،که به « داشتن دل بی کینه » است.
 
آنان که « بزرگوارانه می بخشند » و « هوشیارانه می بخشایند »،
 
نه « نقدینه و کاخ »،که « سینه فراخ » دارند!
 
بخشش و بخشایش نه تنها « هنر شایستگی بخشوده »، 
 
که « بیانگر بایستگی بخشنده » است.   
 
او با بخشش « بر موجِ مِهر » « می آساید» 
 
و با بخشایش « بر اوج سپهر » « پرمی گشاید »!

 

 #شفیعی_مطهر
---------------------------
 
بخشیدن: عطاکردن،پول یا چیزی را بی عوض به کسی دادن
بخشودن: عفوکردن،از گناه کسی درگذشتن،گذشت کردن
بخشوده :عفو کرده شده
------------------------
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 12 فروردين 1396 | 8:4 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد562

 

  « شادی و خنده » یا « اندوه گزنده»؟!

 Image result for ‫خنده بهار‬‎

من کسانی را دیدم که از مردم «شادی و خنده را دریغ » 
 
و « اندوه گزنده را تبلیغ » می کنند. 
 
اینان « دانسته » یا « ناخواسته »، 
 
« دشتِ معنویت را سَتَروَن »
 
و « گُلگَشتِ فضیلت را چراگاه اهریمن » می سازند. 
 
 « جان بینش » و « جهان آفرینش » 
 
در هر بهار با لبخند خود « طبیعت بی جان را جان » می بخشد 
 
و « طینت انسان را وجدان »!
 
« طبیعت مُردار » با « خنده بهار » جان می گیرد، 
 
چرا انسان نتواند با « کمان لبخند » ،« جهان شکوهمند » را دربرگیرد؟!
 
با خنده بهار از « هر ذرّه زمین » و از « هر لحظه زمان »رایحه عشق می تراود
 
و گیتی پهناور دست اندرکار « زایشی تازه » و « آفرینشی پُرآوازه » می شود.
 
بیاییم با « لبخندی شیرین » و « روندی نوشین » ،
 
« غنچه های حیات » را بر « درخت حیات »شکوفا گردانیم
 
و « شمیم ریاحین » و نسیم عطرآگین » آن را استمرار بخشیم!
 
 
#شفیعی_مطهر
 
------------------------
 سَتَروَن : نازاینده،نازا،عقیم
طینت : خلقت،سرشت،خوی
روَند : روش،رفتار،طریقه،طرز
 
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 11 فروردين 1396 | 6:58 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد561 ) 

« طاغوت مغرور » در « برهوت غرور »!

 

Bookgun 

من فرمانروایانی را دیدم « روان پریش » و « ساده اندیش »!
 
آنان به « کتاب نور » آن گونه می نگریستند که به « سلاح کور ». 

 « نُطق شان،شعر » بود و « منطق شان،شعار ».
 
هر جا از « منطق شعور » کم می آوردند، بر « مطلق زور » می افزودند!
 
تنها خود را « مُطاع » می دانستند و همه را « مُطیع » می خواستند! 
 
چون « غبار قدرت » و « شرار قساوت »،
 
« چشم شان را کور » و « خشم شان را جسور » کرده بود،
 
هر گونه « راه صلاح » را از « نگاه سلاح » می دیدند!
 
بنابراین چونان « طاغوت مغرور » در « برهوت غرور » 
 
تا آن جا « تاختند » که همه چیز را « باختند »!
 
#شفیعی_مطهر
 
------------------------------
طاغوت :سرکش،هر معبودی جز خدا،فرمانروای خودکامه
بَرَهوت: نام وادی و نام چاهی بسیار عمیق در حضرموت که ارواح خبیثه در آن مسکن دارند،هر جای گرم و ناخوش و هر بیابان گرم و بی آب و علف
صلاح :آشتی،سازش کردن،خیر و نیکی
سلاح:آلت جنگ،جنگ افزار
مُطاع :اطاعت شده،کسی که مردم از او اطاعت کنند
شرار: آنچه که از آتش به هوا بپرد،جرقّه
قساوت: سخت دل شدن،سنگدلی
 
-----------------

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 10 فروردين 1396 | 7:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد560 ) 

 

 « دارِ دروغ » و « دیارِ بی فروغ »! 

 

 

من سرزمینی را دیدم با « واژه هایی وارونه » و « مفاهیمی واژگونه » :

جایی که «گنج »، "جنگ" می شود، 

«درمان »، «نامرد» و « قَهقَه »، «هِق هِق» ؛

 اما « دُزد »، همان «دُزد» است، 

« درد»، همان «درد» و « گُرگ »، همان «گُرگ» !!

ولی ای کاش وارونگی در « واژه های زبان » بود،نه در « تیراژه های دوران »!

و ای کاش تنها « معانی » را واژگونه می کردند،نه « مبانی » را!

...و چه سخت و جانکاه است در این « دارِ دروغ » و « دیارِ بی فروغ » 

« باصداقت زیستن » و « باصلابت نگریستن »!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------

تیراژه: رنگین کمان(تیراژه های دوران:رویدادهای رنگارنگ اجتماعی)

دار: خانه

دیار: شهر،جمع دار

-----------------------

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 9 فروردين 1396 | 7:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد559)

 

« پُل » یا « گُل »؟!

 
 Living Root Bridge at Nongriat - Cherrapunjee, Meghalaya
 
من  پل هايي را ديدم نه از « سنگ و سيمان » كه از « شاخساران درختان ». 
 
پل هايي كه در « دشت دوران » و با « گذشت زمان » 
 
بر « باور خود مي رويند» و بر بستر خود « راه كمال را مي پويند». 
 
کار درخت « دادن گُل » است،نه « زدن پُل »! 
 
اما اینجا « پُل » را بر « گُل » برتری داده است! 
 
ما آدم ها نیز بیاییم« تحویل سال » را با « تحوّل در حال » بیاغازیم! 
 
بیاییم در دل ها « تحوّل » و بین دل ها « پُل » بزنیم ! 
 
 
#شفیعی_مطهر
--------------------- 
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 8 فروردين 1396 | 10:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد556

 

« بیداری از خواب » و « بیزاری از سراب »! 

 

 زندگی « رویا»یی « بی ریا »است 

که باید آن را با « رویت » ، « روايت » 

و با « درایت »،« دلالت »كرد. 

« تعبير هر رای » و « تفسیر هر رويا » با راوي آن است. 

هر كسي مي تواند روياهاي خود را به گونه ای تعبير كند و به آن واقعيت بخشد.

« نخستین گام » و « اولین اقدام »در تحقّق رویاها

« بیداری از خواب » و « بیزاری از سراب » است؛

از آن « باید رَست » و به این « نباید دل بست »!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 5 فروردين 1396 | 8:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد553 )   

 

   « آرزوی مرگ » و « مرگ آرزو »! 

 Related image

من « فقیران حقیر » و « اسیران تحقیر » را دیدم  

که در سیاه مشق های روزانه خود در « واپسین سطرها » و « آخرین شطرها» 

 دو نکته « خردستیز » و « دانش گریز »می نگاشتند:

« آرزوی مرگ » و « مرگ آرزو »!

آرزو،« نهالی کاشتنی » و « آمالی برداشتنی » است.

باید آن را « در فصل نُو کاشت » و « در فصل درُو برداشت »!

 « نهال آرزو » با « زلال آژو »،آبیاری می شود.

این نهال با « خون جگر » ،« تناور » می شود 

و با « اشک بَصَر » ،« بارور »!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------

شَطر: جزء،پاره،نیمه،پاره ای از چیزی

آژو : کوشش،همّت و غیرت

 

https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 2 فروردين 1396 | 11:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |