#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 662

 

 «نمادِ تاو» یا «نوزاد گاو»؟!
 
 
 
در پازل جامعه بشری هر «فردِ فکور» یک «رَهنوردِ باشعور»است.
 
جوامعی در «افق آذرنگ می درخشند» 
 
و «فرهنگ را نور و نوا می بخشند»،
 
که هر «قطعه این پازل» و هر «حلقه این سلاسل»، 
 
با «نگاه عاقلانه» در «جایگاه عادلانه» خود قرار گیرد.
 
این «قانون بینش» و «آزمون آفرینش» تا بدان پایه مهم است
 
که اگر کسی  نه «نمادِ تاو»،که حتی «نوزادِ گاو» هم باشد ، 
 
در صورتی که نه در «جاه غاصب»،که در «جایگاه مناسب» قرار بگیرد ،
 
کسانی «هستند» که او را «بپرستند»!!   
 
 
#شفیعی_مطهر
 
--------------------------
پازل :جورچین
 
سلاسل: زنجیرها(جمع سلسله)
 
نماد: نمود، نماینده ،سمبل
 
تاو: قدرت،تاب،طاقت
 
جاه: قدر و شرف،منزلت،فرّ و شکوه،مقام،مکان 
 
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 31 تير 1396 | 12:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد661 ) 
 
 
«بالِ باور» و «نهالِ بارور»!
 
 
معرفت، «دُردانه هایی گران» و «مُرواریدهایی درخشان» است،
 
که پس از فراگرفتن همه چیز و فراموش کردن همه چیز 
 
نه در «تنگنای میرای وَهم»،که در «ژرفای دریای فَهم» ته نشین مي شود.  
 
معرفت،«بالِ باور» است و «نهالِ بارور»!
 
معرفت ممکن است با «سمند نقل» بیاید،
 
امّا در «کمند عقل» می آساید.
 
#شفیعی_مطهر
--------------------- 
 
وَهم : خیال، پندار ،گمان
 
سمند: اسب زردرنگ
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 28 تير 1396 | 6:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد660

 

«تحمُّلِ لاک» یا «تذلّلِ هلاک»؟!

 

Image result for ‫عقاب و لاک پشت‬‎

من لاک پشتی«آزمند» و «آرزومند» را دیدم
 
که آرزو داشت هر چه زودتر از «لاک» و «پوشاک» خود بیرون آید ، 
 
ولی اگر این «سرشت تلخ» و «سرنوشت سلخ» را می دانست ،
 
که «بیرون آمدن از لاک» و «دگرگون کردن پوشاک» ،
 
آرزوی مشترکی است بین او و عقاب بالای سرش، 
 
هرگز نه «چنین آرزویی» می کرد و نه «چندین آژویی» !
 
 گاهی «بارِ دوش»،«نگهدارِ خاموش» است.
 
اگر تحمّل سنگینی لاک،«دشوار» است،
 
برای او بهترین «حصار» است!
 
«تحمُّلِ لاک»،به که «تذلّلِ هلاک»!
 
#شفیعی_مطهر
 
----------------------------    
تذلُّل : خواری و زبونی
 
آزمند:حریص،بسیارخواه
 
سَلخ: پوست کندن،کندن پوست حیوان
 
آژو: کوشش،همّت و غیرت(اوستایی)
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 27 تير 1396 | 6:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد659

 

در «تکاپوی روزی» یا «آرزوی پیروزی»؟! 

 

 بیشتر مردم این شهر در عرصه «اقتصاد و فرهنگ» بر اثر سلطه «بیداد و نیرنگ»،

 بیش از آن چه در «آرزوی پیروزی» باشند،در «تکاپوی روزی» هستند.

شبانه روز به «سختی،کار» و با «بدبختی، پیکار» می کنند،

تا تنها «وضع موجود» و «وضعیت جور و جمود» را حفظ کنند!

بیش از آن چه به فکر «به دست آوردن» باشند

دغدغه «از دست دادن» دارند.

اینان نه «ذوق آینده» دارند ،نه «شوق پاینده»!

با «پویایی می دَوَند»،امّا به «پایایی نمی رسند»!

دائم «راه می پویند» و «جاه می جویند»؛

امّا گویی «سیرشان دَوَرانی» است و «مسیرشان سرگردانی»؛

زیرا هر چه تندتر «با تاخت و تاز می دَوَند»،

زودتر «به نقطه آغاز می رسند»!

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 26 تير 1396 | 6:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد658 )

 

«یار» یا «سربار»؟! 

 

 در جامعه بشری «بهترین شهروندان» و «برترین ورجاوندان»
 
انسان هایی هستند که می کوشند با «نیروی قلم» و «تکاپوی قدم»، 
 
««باری وزین» و «آواری سنگین» از دوش جامعه بردارند. 
 
...و بدترین افراد کسانی اند که «بارِ وزین» 
 
و «آوارِ سنگین» وجود خود را نیز بر دوش دیگران می گذارند.
 
برای جامعه، آنان «خدوم»اند و اینان،«مخدوم»!
 
خدوم «یار»است و مخدوم،«سربار»!
 
آن «یار شاطر» است و این،«بار خاطر»! 
 
آن «درمان»است و این،«درد»! 
 
آن «یاری باهوش»است و این،«باری بر دوش»!
 
آن «شیفته خدمت» است و این،«فریفته قدرت»!
 
آن به خدمتگزاری خود «می بالد» و این از خدمتگزاران «می نالد»! 
 
آن همه توانش را به «کار می گیرد» و «بار می پذیرد»
 
و همواره خود را «می کاهد» و از دیگران پوزش «می خواهد».
 
این بار خود را بر دوش دیگران «تحمیل» 
 
و از کار خود «تجلیل» می کند!
 
#شفیعی_مطهر
 
----------------------------
 
ورجاوند: بلندپایه،ارجمند،برازنده،نیرومند
 
آوار: گرد و خاک،غبار،دیوار یا سقف فروریخته
 
خدوم: خدمتگزار،زحمتکش
 
مخدوم:  سَروَر،اقا،خدمت کرده شده،کسی که نوکر دارد
 
شاطر: چابک،چالاک(در اینجا)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 25 تير 1396 | 9:32 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد657

 

«واژه واهی» در «تیراژه تناهی» 

 

من وقتی دیدم کاری را حتی یک نفر می تواند انجام دهد، 
 
گفتم پس من هم مي توانم...
 
وقتي ديدم كاري را هيچ كس نمي تواند انجام دهد، 
 
گفتم شايد من بتوانم...
 
با این «نگرش، دیدن» و با این «انگیزش، اندیشیدن»
 
 «انجام هر کار» و «اقدام هر ابتکار» غیرممکن نیست!
 
«نمی توانم»،«شیله ای شوم» است و «پیله ای موهوم».
 
باید آن «شیله را درهم شکست» و آن «پیله را از هم گسست».  
 
«نمی توانم»،«واژه واهی» در «تیراژه تناهی» است!
 
 #شفیعی_مطهر
---------------------------------
شیله: حیله ،مکر،خدعه
 
پیله:پرده نازکی که کرم ابریشم از لعاب دهن خود به دور خود می تَنَد و در میان آن محصور می شود
  
تیراژه: رنگین کمان 
 
تناهی: به نهایت رسیدن،پایان یافتن،بازایستادن
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 25 تير 1396 | 5:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد655

 

 

«ثار» و «ایثار» ! 

 

 

من عشق را «رنگین کمانی دلاویز»،ولی با «گمانی فتنه انگیز»دیدم 

که روزهای خاکستری را «رنگین» و دل های زار را «زّرین» می کند. 

پس باید «یاران را همراه» و «باران را چشم به راه» بود.

با همراهی عشق هر «دُشخوار»،«خوار» می گردد

و هر «کار»،«ابتکار»!

عشق برای هر «فرهادی»،«هادی» می شود، 

تا آن جا که نه تنها «کوه بشکوه»،که «شکوه کوه» را نیز 

در زیر گام های «حقیر»،«تحقیر» می کند.

عشق هم از «هوشیار»،«یار» می سازد

و هم از «اغیار»،«یار»!

همین عشق گاهی از «جاده خون» و «سجّاده گلگون» می گذرد

و «دلدار» را به «دار» می سپارد

و «ایثار» را به «ثار»!

 

#شفیعی-مطهر

-------------------------------- 

زار: ناتوان، رنجور، ضعیف، زبون، درمانده،خوار

دُشخوار: دشوار،مشکل، صعب،سخت

خوار: آسان،سهل،حقیر

هادی: هدایت کننده ،رهنما،پیشوا 

اغیار:  بیگانگان،جمع غیر

دلدار: دلبر، معشوق، محبوب

دار:چوب بلند که محکومان را با آن حلق آویز می کنند

ایثار:بذل کردن،دیگری را بر خود برتری دادن

ثار: کینه کشیدن،انتقام،خونخواهی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 24 تير 1396 | 11:24 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد656

 

«قیمت» و «قیامت» ! 

 

 «هدف زندگی» و «شرف ارزندگی» در این است 
 
که انسان زندگی می کند تا «قیمتی» شود، 
 
نه اين كه به هر «قيمتي» زندگي كند.  
 
«سیر حیات» و «مسیر نجات» 
 
باید کسب «خصال ربّانی» و «کمال انسانی» باشد؛
 
اما اگر انسان دچار «روند قهقرایی» یا «گزند ایستایی» شود،
 
«میرایی» بِه از «مانایی»! 
 
 انسان ها را در زندگی «دنیایی» به «دارایی» می سنجند؛
 
ولی در «قیامت» به «قیمت»!
 
 
#شفیعی_مطهر
 
--------------------------
قهقرا :بازگشت به عقب،پس پس رفتن
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 


  


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 24 تير 1396 | 11:20 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد654

 

 «ژرفای ریشه» و «بلندای اندیشه»

 

من «جوينده پگاه نور» و «پوینده راه شعور» را ديدم 

كه در تاريكي «مي زيست»، ولی در فراق روشنايي «مي گريست». 

غافل از آن كه همه «آبشاران نور» و «چشمه ساران شعور» 

از «ژرفای ریشه» و «بلندای اندیشه» او سرچشمه مي گیرند.

کسی که «گوهرِ درونی را نیافته» و به سوی«جوهر بیرونی شتافته»،

نه «چیزی می یابد» و نه «پشیزی درمی یابد»! 

سروده ای منسوب به «امیر بیان»و«مولای مومنان»علی(ع) می گوید:

دوائکَ فیکَ وَ ماتخبروا

و دائکَ منکَ وَ ما تشعروا

اَتَزعَمُ اَنَّکَ جِرمٌ صَغیرٌ

وَ فیکَ انطوی العالم الاکبروا

دوای تو در توست و تو نمی دانی

و درد تو نیز در توست و تو نمی فهمی

آیا می پنداری تو جسم کوچکی هستی؟!

در حالی که جهان بزرگی در وجود تو نهفته است.

***

تویی تو نسخه رمز الهی

ز خود می خواه تو هر آنچه خواهی

***

کاریز درون جان تو می باید

کز عاریه ها تو را دری نگشاید

یک قطره آب در میان خانه

بهتر ز جویی که از برون می آید(سنایی غزنوی)

***

درون حبّه ای صد خرمن آمد

جهانی در دل یک ارزن آمد(مولانا)

***

میان آب حیاتی و آب می جویی

فراز گنجی و از فاقه در تک و پویی

تو کوی دوست همی جویی و نمی دانی

که گر نظر به حقیقت کنی تو آن کویی

***

ای خسته درون تو نهالی است

کز هستی آن تو را کمالی است

ای سایه نشین هر درختی

بنشین به کنار خویش لختی

***

در جُستن جام جم جهان پیمودم

روزی ننشستم و شبی نغنودم

ز استاد چو وصف جام جم بشنودم

خود جام جم جهان نمای جم من بودم

***

سال ها دل طلب جام جم از ما مي كرد     

  وانچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد 

گوهری کز صدف کَون و مکان بیرون بود

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

بي دلي  در همه اوقات  خدا  با  او  بود      

  او نمي ديدش و از دور خدايا مي كرد(حافظ) 

***

سبو بشکن که آبی نی سبویی

ز خود بگذر که دریایی نه جویی

سفر کن از من و مایی که مایی

گذر کن از تو و اویی که اویی(مغربی)

***

...و واپسین سخن این که انسان «خود باخته»و «خویش نشناخته»،

برای یافتن «باب نجات» و «آب حیات»،

کشتی را به جای «نوح» گرفته 

و جسم را به جای «روح»!

 

#شفیعی_مطهر

 

 کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 23 تير 1396 | 12:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد653

 

 «گاه» یا «نگاه»؟! 

 

من چشم هایی را دیدم در «اسارت نهان» و «حقارت پنهان». 

زیرا بینایی دارند، نه «بينش» ؛ و نور دارند بدون «درخشش». 

بینایی انسان را از «سقوط در چاه» بازمی دارد

و بینش از «هبوط از جاه».

بینایی «انسان» را حفظ می کند 

و بینش «انسانیت» را. 

آن چه به «انسان،شعور» و به «انسانیت،نور» می بخشد،

نه «بینایی تیز»،که «بینش خردانگیز» است.

چیزی که به انسان ،ارزش می بخشد،

نه «گاه»،که «نگاه» است!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------- 

هبوط: فرودآمدن

جاه: قدر و شرف،فرّ و شکوه،شان و جلال،مقام،منزلت،جایگاه

گاه: تخت پادشاهی،جا،مکان

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 23 تير 1396 | 5:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد652

 

 «اسیر» به دنبال «زنجیر»! 

 

«انسان هزاره سوُّم» در این «شهر پُرتلاطُم» 

«ذهنی خراشیده» دارد و «مغزی فروپاشیده».

   هر تکّه از مغزش در اسارت «جعبه ای جادویی» است با «هیبتی هیاهویی». 

در گزینش نوع اسارت «آزاد» است و آزادیش در «انقیاد».

با «شوق صدارت» ولی برای خرید «طوق اسارت»، 

با «کمال شَعَف» به «دنبال صَف» می ایستد!

در اینجا نه «زنجیر» به دنبال «اسیر»،

که «اسیر» برای استقبال از «زنجیر» می دَوَد!

 برای «تحمُّلِ حقارت» و «تذلُّل اسارت» مسابقه می دهند!

در این شهر «کرامت»،«حراج» است 

و «لئامت» نوعی «علاج» !

در هر جامعه که «بیداد،داد ستاند»

و «استبداد، فرمان براند»،

آن چه «می میرد،آژوی انسانیّت» است

 و آن چه «جان می گیرد،خوی حیوانیّت»!!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------

آژو : کوشش،همّت،غیرت(واژه اوستایی)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 22 تير 1396 | 9:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد651

 

«اشک نیاز» یا «چشمک ناز»؟! 

 

بهارتان پیروز

من باران را ديدم كه «بي دريغ می باريد» و «بر فراز ستيغ مي ناليد»؛ 

زيرا «توده ابر» و این «آلوده سِتَبر» 

«چشمِ مِهر» و «چشمه سِپِهر» را پوشانیده بود

و مردم، «چشم ماهپاره» و «چشمک ستاره» را بیشتر دوست داشتند.

با خود انديشيدم كه اين كار نه «نامُرادي»، كه «نامَردی» است؛

آن همه «اشک نیاز» را به یک «چشمک ناز»فروختن! 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

ستیغ: بلندی کوه،قلّه کوه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 22 تير 1396 | 7:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد650

 

 «بامِ کرامت» و «مقامِ انسانیّت» 

 

به من میگن سلطان

 

 «سگ های حقیر» عمری «اسیر» اند؛ 

 آن قدر «زنجير را می بوسند»،تا از «تحقیر می پوسند»!

اگر این «سگ های اسیر» بر روی اجساد «شیرهای دلیر» هم برقصند، 

و با «شَیّادی»،«شادی» کنند 

و خود را «بزرگ» و شیر را «گُرگ» بپندارند؛ 

  باز هم «شیر، شیر» می ماند و «سگ، سگ»! 

زنهار که «جوان آزاده» و «انسان بااراده» 

خود «تن به تحقیر» دهد و «گردن به زنجیر» سپارد!

چنین کسی نه تنها از «بامِ کرامت»،

که از «مقامِ انسانیّت» ساقط می شود.

 

#شفیعی_مطهر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: قصه هاي شهر هرت

تاريخ : چهار شنبه 21 تير 1396 | 9:32 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد649 )  

 

«بُت ها» و «بُتواره ها»!

 

من شیطان را در «بدترین لحظات» به هنگام «رَمیِ جَمَرات» دیدم. 

او می گفت: بسیاری از اینان که امروز به من «سنگ می زنند»، 

فردا به من «زنگ می زنند»!

در رَمیِ جمرات آن چه از سوی حاجیان «خوار» و «سنگسار» می شود، 

«یک فرهنگ» است،نه «یک سنگ»!

 «بُت های سنگی»، «ریشه در گِل» دارند

و «بُتواره های فرهنگی»، «اندیشه در دل»!

 «سنگ» را با «سنگ سخت تر» می توان شکست  

و «فرهنگ» را با «فرهنگ برتر»!

 «سنگ» به یک «روز» می شکند، 

ولی «فرهنگ» به «روزگاران»! 

هشداریم تا از «رُخساره»،«بُتواره» نسازیم!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------- 

رَمی: انداختن، افکندن، پرتاب کردن،سنگ انداختن

جَمَرات: جمع جمره،سنگ ریزه.جمرات نام سه موضع است در منی که حاجیان به هر یک هفت سنگریزه پرتاب می کنند.این عمل را «رَمیِ جَمَرات» می گویند

رُخساره: چهره،شخصیت،افراد مقدس

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 21 تير 1396 | 8:48 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد648

 

«خودباوری» و «خداداوری»

Image result for ‫خوردن حشرات زنده‬‎

 

من کسی را دیدم که به «کرّات» «حشرات» را 

«زنده زنده» و حتّی «پوست نکنده» می خورد. 

بنابراین دانستم که خوب یا بد بودن هر «پدیده دیرین» یا «آفریده نوین»

به نوع رابطه و نسبتی «بستگی» و «وابستگی» دارد

که بین «انسان فهمیده» و «پایندان پدیده» ایجاد می شود.

«نوع بازیابی»،«تنوّع ارزیابی» را می آفریند.

اینجاست که «احساس نفرت و نفرین» 

از «سپاس و آفرین» متمایز می شود.

آیا این نوع «آمیزه ساخت» و «انگیزه شناخت»

ما را بر این «خودباوری» و «خداداوری» نمی رساند

که «پیوسته» و «بایسته» 

همه باورها را نه تنها در «آرزوی رَصَد»،

که در «ترازوی خِرَد» بسنجیم؟

 

#شفیعی_مطهر

 -----------------------------

پایندان: ضامن،کفیل،پذیرفتار،میانجی

بازیابی: پیداکردن،یافتن

رَصَد: مراقبت،به چیزی نظردوختن و مراقب بودن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 20 تير 1396 | 6:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد647
 
 
«ستون بینش» و «قانون آفرینش»! 

 

من «بَذری نهفته» و «جَذری نشکفته» را دیدم 

که «جنگلی سبز در رویا» داشتند و «رویشی سپيد در روایت» .

«راز پایداری» و «رمز ماندگاری»

در «استمرار رویش» است و «استبصار پویش».

«آنی درنگ» را «جهانی ننگ» می دانستند .

«میرایی» را در «ایستایی» می دیدند

و «پایایی» را در «پویایی»!

این «ستون بینش» است و «قانون آفرینش»!

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------------

جذر: بیخ،ریشه،اصل

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 18 تير 1396 | 11:24 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد646 ) 

 

«شادی دل»،«آزادی از گِل»

  


 شادي «گلي معطّر» و «سُنبُلی مُعنبر» است 
 
كه بايد بر «شاخسار دل و جان» بشكفد،
 
نه بر «رُخسار و لب خندان».  
 
«شادی دل»،«آزادی از گِل» است!
 
تا «دل» اسیر «گِل» است،
 
«ترنّم شادی» و «تبسّم آزادی» «مشکل» است!
 
باید «رشته های وابستگی» و «سرشته های خستگی» را «گسست»
 
و به «مهرِ پویایی» و «سپهرِ پایایی» «پیوست»!
 
«بستر خاک»،«خاکستر هلاک» است!
 
در این بستر از «رای» جز «ریوه» نبینی
 
و از «نای» جز «نیوه» نشنوی! 
 
 
#شفیعی_مطهر
 
----------------------
سُنبل: خوشه  
 
مُعنبر: عنبرین، چیزی که به عنبر و بوی خوش آغشته شده 
 
مهر: آفتاب،خورشید
 
رای: اندیشه،فکر، عقل ،عقیده، تدبیر،عزم
 
ریوه: مکر،حیله،فریب،افسون
 
نای: نی،از آلات موسیقی که با دهان نواخته می شود
 
نیوه: ناله، افغان، خروش، گریه، نوحه
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 18 تير 1396 | 11:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد645 ) 
 
 
«وجود خاکی» و «موجود افلاکی»
 
 
«سوره گزینش شیطان» و «اسطوره آفرینش انسان» 
 
این «پیام اخلاقی» و «مرام مشتاقی» را  تجلّی می بخشد که
 
«غرور اهریمنی» از «فرشته زیبا،شیطان فریبا» می سازد
 
و «فرشته فروتنی» از «خاک هیولایی،انسان اهورایی»!
 
 «فرشته فروتنی» و «سرشته روشنی»
 
از «جود»،«وجود» می سازد
 
و از «وجود» ،«موجود»!
 
«وجود خاکی» را به جایگاهِ «موجود افلاکی» می رساند ؛
 
ولی «غرور طاغوتی» و «جور جبروتی»
 
«انسان بی ادراک» را به «حرمان هلاک» می کشاند!
 
 
#شفیعی_مطهر
 
-------------------------
اسطوره:  افسانه،قصه،حکایت
 
مرام: مقصود،آرمان،هدف
 
هیولا: ماده و اصل هر چیز،صورت و هیکل
 
جود: کرم،بخشش،جوانمردی،عطا
 
وجود: هستی،یافتن،دریافتن،جسم و بدن
 
موجود: به وجود آمده،آفریده شده
 
جبروت: قدرت و سلطه
 
حرمان: نومیدی،بی بهرگی
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 17 تير 1396 | 7:19 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد644
 
 
«سیر» یا  «اسیر»؟! 
 
 
 دو گروه چیزی را از «دیدگان ،نهان» و از «همگان ،پنهان» می کنند: 
 
 مردانِ چشم چران ،«هوس را در پسِ ریش»  
 
  و زنانِ خیابانی، «فقر را در پشت آرایش خویش»!
 
آن «در تزویر» است و این،«ناگزیر» است !
 
او «لحظه ای طربناک» می خواهد و این،«لُقمه ای خوراک» !
 
او «هوس» می جوید و این،«دادرس»! 
 
او «احساسِ رفاه» دارد و این،«هراس گناه»! 
 
او «تیم» دارد و این،«یتیم»!
 
او «سیر» است و این،«اسیر» است ! 
 
 
#شفیعی_مطهر
 
----------------------------
تیم:کاروانسرا،سرای بزرگ که بازرگانان در آن داد و ستد می کنند
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 16 تير 1396 | 7:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

  #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد643

 

«بهترین نوید» و «برترین امید»

 
«سیاه ترین سوزها» و «تباه ترین روزها»  
 
می تواند برای انسان«بهترین نوید» و «برترین امید» باشد؛
 
زيرا زيباترين «باران پگاه نوید» از سياه ترين «ابر سیاه پلید» مي بارد. 
 
بنابراین «افراد خردپیشه» در راه نیل به «چکاد اندیشه»
 
نه «سدّی به نام شکست می شناسند» 
 
و نه از «حدّی به فَرنام بن بست می هراسند».

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

 چکاد: سرِکوه،قلّه،بالای کوه

حدّ: کرانه،مرز

فرنام: عنوان،لقب

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 15 تير 1396 | 7:16 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد642

 

  «نیرو» یا «آبرو»؟ 

 

برای «انسان کریم» و «مسلمان رحیم»

هیچ «ورزشی سودمندتر» و هیچ «ارزشی شکوهمندتر» از این نیست،

که «ایستاده ای» دستِ «افتاده ای» را بگیرد

و «توانمندی»،«نژندی» را بپذیرد!

سخاوت نه تنها «نیاز فرودست»،که «کارساز فرادست» است.

بیش از آن چه «فرودست به نواختن احتیاج» دارد

«فرادست به پرداختن محتاج» است!

آن با نوازش «آبرو» می دهد و «نیرو» می پذیرد

و این با پردازش «نیرو» می دهد و «آبرو» می گیرد!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

نژند:اندوهگین،افسرده،پژمرده،خشمگین،سرگشته

نواختن - نوازش :دلجویی

پرداختن - پردازش : پول دادن
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد642

 

  «نیرو» یا «آبرو»؟ 

 

برای «انسان کریم» و «مسلمان رحیم»

هیچ «ورزشی سودمندتر» و هیچ «ارزشی شکوهمندتر» از این نیست،

که «ایستاده ای» دستِ «افتاده ای» را بگیرد

و «توانمندی»،«نژندی» را بپذیرد!

سخاوت نه تنها «نیاز فرودست»،که «کارساز فرادست» است.

بیش از آن چه «فرودست به نواختن احتیاج» دارد

«فرادست به پرداختن محتاج» است!

آن با نوازش «آبرو» می دهد و «نیرو» می پذیرد

و این با پردازش «نیرو» می دهد و «آبرو» می گیرد!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

نژند:اندوهگین،افسرده،پژمرده،خشمگین،سرگشته

نواختن - نوازش :دلجویی

پرداختن - پردازش : پول دادن
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد642

 

  «نیرو» یا «آبرو»؟ 

 

برای «انسان کریم» و «مسلمان رحیم»

هیچ «ورزشی سودمندتر» و هیچ «ارزشی شکوهمندتر» از این نیست،

که «ایستاده ای» دستِ «افتاده ای» را بگیرد

و «توانمندی»،«نژندی» را بپذیرد!

سخاوت نه تنها «نیاز فرودست»،که «کارساز فرادست» است.

بیش از آن چه «فرودست به نواختن احتیاج» دارد

«فرادست به پرداختن محتاج» است!

آن با نوازش «آبرو» می دهد و «نیرو» می پذیرد

و این با پردازش «نیرو» می دهد و «آبرو» می گیرد!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------

نژند:اندوهگین،افسرده،پژمرده،خشمگین،سرگشته

نواختن - نوازش :دلجویی

پرداختن - پردازش : پول دادن
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | 6:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد641
 
 
«کالای جهان» و «سرای جِنان»
 
 
 انسان، «مُسافری از آسمان» است و «مُهاجری از جِنان»،
 
که تنها «لحظاتی کوتاه» برای «حیاتی جانکاه»
 
در «پگاه زمان» و «تبعیدگاهِ زمین» می زیَد، 
 
و سپس روانه «دنیایی جاودانه» و «بهشتی بی کرانه» می شود. 
 
چه «کاری فریبنده» و «رفتاری نازیبنده» است 
 
دل بستن به این «زندگی کوتاه» و این «سراب سیاه».  

 
آن چه «دیر نپاید»،«تَوقیر را نشاید».
 
دل را از همه وابستگی ها باید «گُسست» و به کسی یا چیزی «بست»، 
 
که «جاودانه بپاید» و «در زمانه نفرساید».
 
دنیا ،«سازمایه» است و عمر ما،«سرمایه».
 
با «کالای جهان» باید «سرای جِنان» را خرید!
 
 
#شفیعی_مطهر

 --------------------------

جِنان: بهشت (جمع جَنّت)

تَوقیر: بزرگ داشتن،تعظیم و احترام

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 12 تير 1396 | 10:9 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |
 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد640
 
 
«درکِ زیبایی» در «ترکِ فریبایی» است!  
 
 
زیبایی ها نه در «فرو رفتن در زندگی»، 
 
که در «فرا رفتن از روزمر‌ّگی‌» است. 

 
«درکِ زیبایی» در «ترکِ فریبایی» است. 
 
روزمرّگی ها چون «غُل و زنجیر» بر «دست و پای تدبیر» می پیچد 
 
و آن را از هر گونه «تلاش» و «معاش» باز می دارد. 
 
وابستگی ها از انسان موجودی «سر به زیر» و «پای در قیر» می سازد.
 
باید این «غُل را شکست» و «زنجیر را گُسست»،
 
تا «مرغ روح» در «سپهر مفتوح»،
 
«آزاد و رها» از هر «قاف و قفا»،
 
«پرواز» را «آغاز» کند.
 

 #شفیعی_مطهر

-------------------------------

غُل: طوق، گردن بند،طوق آهنی که به گردن و دست و پای زندانیان می بندند

قاف: کوه افسانه ای که سیمرغ بر فراز آن آشیانه داشته .بعضی آن را مخفّف قفقاز می دانند

قفا: پشت گردن،پسِ سر

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 11 تير 1396 | 12:30 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد639

 

«نسیم رامش» و «شمیم آرامش» 

 

آرامش، «زنی دل‌انگیز» است با «تنی مهرآمیز» 

که با «نیکی دلارایی» در «نزدیکی دانایی» منزل دارد.

انسان اگر «ملیکه شوکت» شود و بر «اریکه قدرت» تکیه زند، 

تا «رشته دِل» را از «سرشته گِل» برنکَنَد، 

و «دل را به دلدار» نسپارد و این «حصار را به انحصار» او درنیاورد،

نه «رامش می گیرد» و نه «آرامش می پذیرد». 

بنابراین برای استشمام «نسیم رامش» و «شمیم آرامش»

باید به سوی «کوی دلدار شتافت» و «بوی یار را یافت»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------- 

ملیکه: پادشاه،صاحب ملک

اریکه: سریر،سریر مزین و فاخر،تخت،تخت پادشاهی،اورنگ

سرشته: خمیرشده،آغشته

رامش :آرامش،آسودگی،فراغ و سکون

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 10 تير 1396 | 11:10 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |