هر پگاه نو با یک نگاه نو
 


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1208


 

«توهُّمِ کافری» و «تورُّمِ کیفری»


 

در «جوامعِ آشُفته» با «حاکمانی خُفته»،

که حکومت نه تنها در همۀ «امورِ زندگانی»،

که در «مرورِ نهانیِ» مردم نیز دخالت می کند،

  حجمِ زیادِ «بایدها» و «نبایدها»،  

و «ممنوع ها» و «نامشروع ها»،

مردم را «کلافه» و «درگیرِ خرافه» می سازد،

ناگزیر مردم بر حجمِ «خلاف ها» و «اختلاف ها» می افزایند.

در نتیجه «توهُّمِ کافری» موجبِ «تورُّمِ کیفری»می شود.

راهِ «درمانِ این درد» و «در امان ماندن از این شگرد»، 

گسترشِ «آزادی» و عدم دخالت حکومت در «امورِ عادی»است. 

هر شهروند،«کریم» است و «حریم» دارد .  

باید «کریم» ها را «مُکرَّم» داشت و «حریم»ها را «محترم».

حکومت باید تجاوز به این «حریم»ها را «تحریم» کند.

همه شهروندان باید آزاد باشند که چه «بنوشند» و چه «بپوشند»،

چه «راهی را بپویند» و چه «همراهی را بجویند».

«رفعِ محدودیّت ها» و «دفعِ محرومیّت ها»،

بر «کرامتِ شهروندان» و «شهامتِ ورجاوندان» می افزاید

و از «فرمان های دَنی» و «نافرمانی های مدَنی» می کاهد.

باور کنیم هر «خرداندیش»،«صلاحِ خویش» را بهتر از هر کس می داند!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------------- 

تورُّم: ورم کردن،آماسیدن،(تورُّم کیفری: افزایش زیاد کارهای غیرمُجاز و تعددِ مجازات ها)

مُرور: گذرکردن ،مطالعه اجمالی

دَنی: ناکس،پست،و حقیر،ضعیف


 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 29 اسفند 1397 | 5:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1206

 

سانسور،«تونِ بیداد» و «ستونِ استبداد»!

 

سانسور نه تنها «رَینِ رُعونت»،که «عَینِ خشونت» است.

سانسور،«تونِ بیداد» و «ستونِ استبداد» است.

خودکامه می کوشد تا با «سور» و «سانسور»،

برای شهروندان،«راهِ فهم» را ببندد و «چاهِ وَهم» را بگشاید. 

خودکامه می کوشد «فکور» را «کور» و او را از «شعور»،«عور» کند.

او مردم را «چشم و گوش بسته» و با «قلمِ شکسته» می خواهد.

سانسور برای او  «ابزارِ کار» است برای «مهارِ افکار»!

در این جا نه «اخلاق» کارکردی دارد و نه «ذهنِ خلّاق»!

اینجا «بابِ قانونِ موفّقیّت»در «کتابِ کانونِ قدرت» است

و برای نزدیک شدن به آن «رذیلت» اثر دارد،نه «فضیلت»!

اینجا «چاپلوسی، وَجیه» است و «دستبوسی ،قابلِ توجیه»!

 «دیدن،ممنوع» است و «اندیشیدن نامشروع»!

سانسور،«واقعیّت را وارونه» جلوه می دهد و «حقیقت را واژگونه».

در این شهر باید «چشم و گوش را بگشاییم» و «عقل و هوش را بپالاییم»،

تا بتوانیم «سیمای بودهای جاذب» را در «ورای نمودهای کاذب» «بنگریم» 

و ارزیابیِ «دقیقِ» خود را با «تحقیق» «بنگاریم»!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

تون: گلخن،آتشدان حمام

رَین: چرک،زنگ،زنگار،پلیدی

رُعونت:نادانی،کم عقلی،سستی،یاوه سرایی

سور: جشن،مهمانی،بزم

عور: برهنه،لخت

وَجیه: نیکوروی،زیبا،پسندیده

توجیه: چیزی را موجّه نشان دادن،روآوردن به سوی چیزی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 27 اسفند 1397 | 6:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1205


 

«رفتارهای ناگوار» و «کردارهای ناهنجار»


 

هر «پگاه» و هر «صبحگاه»،

که مردم «اندوهگین» در این «سرزمین»،

از «خانه های رامش» و «آشیانه های آرامش» بیرون می آیند،

همه با «اعصابی آشفته» و «اضطرابی نهفته»،

گویی «گاله هایی از زباله» و «مُچاله هایی از سگاله»با خود حمل می کنند!

اینان با سری «مَایوس از رهایی» و «مَانوس با تنهایی»،

و با دلی «پردرد از بود» و «سرد از بهبود»،

با «شتاب می دَوَند»،ولی جز به «سراب نمی رسَند»!.

«باور»ها ،«نابارور» شده و «همایش» ها «بدونِ آیش»! 

گویی هر «عابر» در «معابر»،

«عَرّادۀ انزجار» و «آمادۀ انفجار» است.

او با هر «شگردی» در جست وجوی «هماوردی» است 

که «گالۀ زُباله» و «مُچالۀ سگاله» را بر سر او فروریزد!

گویی او با هر «نیرنگ» با همه «سَرِ جنگ» دارد!

همۀ این «رفتارهای ناگوار» و «کردارهای ناهنجار»،

ناشی از «فشارهای روانی» و «آوارهای نهانی» است.

...و همه این ها ریشه نه در «گفتارِ یاران»،که در «رفتارِ شهریاران» دارد!


 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

گاله: جوال،تاچه

نواله : گلولۀ خمیر،لقمه،توشه
 

مُچاله: چیزی که میان دست فشرده شده باشد

سگاله:سرگین سگ

مَانوس: انس گرفته ،خوگرفته

آیش: باروری،میوه دادن

عَرّاده: آلتی جنگی در قدیم مانند منجنیق

انزجار:  بیزاری داشتن،نفرت

آوار: آزار،رنج،ستم،بی نظمی،فساد،غارت،چپاول


 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 26 اسفند 1397 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1204

 

«بندِ لوسی ها» و «کمندِ چاپلوسی ها»!

 

«روزِ رهایی انسان» از بندِ «یوزِ تنهایی دوران»،

روزی است که بتواند خود را از «بندِ لوسی ها» و «کمندِ چاپلوسی ها» «برهاند»

و خویش را به «حالتِ شایگانی» و «اصالتِ انسانی» «برساند».

«تاجِ تعلُّق» به «رواجِ تملُّق» می انجامد.

در این صورت «اصالتِ آزادگی» به «جهالتِ از خودبیگانگی» می انجامد 

و شخصیّت از ذاتِ افرادِ «پوچ»،«کوچ» می کند .

 در زیرِ رگبارِ «چرب زبانی»،«اصالتِ انسانی» محو می شود!

در این جا «تاجوَرانِ پَست» از چاپلوسی ها «سرمست» می شوند

و «هویّتِ اصیل» و «شخصیّتِ نبیلِ» خویش را فراموش می کنند.

چاپلوسی «دامی دَهشَتناک» است و «فرجامی وَحشَتناک» دارد،

که «شیفتگانِ قدرت» و «فریفتگانِ صدارت» در آن فرومی افتند!

بیاییم «تملُّق را بمیرانیم» و «متملِّق را برانیم»!

و«آهنگی بنوازیم» و «فرهنگی بسازیم»، 

که در آن «تملُّق،قبیح»باشد و «متملِّق تقبیح» شود!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------------

لوس: چاپلوس،چرب زبان،متملّق

یوز: پوزپلنگ،حیوانی گوشت خوار و درّنده

تعلُّق: آویخته شدن،درآویختن به چیزی،دلبستگی و علاقه داشتن به کسی یا چیزی 

نبیل: نجیب و شریف،دانا و هوشیار

دَهشَتناک: ترس آور،حیرت انگیز

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 25 اسفند 1397 | 7:25 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1203


 

«عصری عجیب» و «نسلی غریب»!


 

من «عصری عجیب» و «نسلی غریب» را دیدم

كه فاجعه را نه از «راهِ حمایت» که با« نگاهِ روایت» می نگرند .

به پندارِ اینان ،لحظه ها فقط «شکار» می شود و پیامدهایش،«انکار».

انسانیّتِ انسان به «محاقِ نسیان» می رود و عواطف او به «باتلاقِ حرمان».

در «پهنای زمین» و در «درازای زمان» 

و در هر جامعۀ «اسیرِ انسداد» و «غیرِ آزاد»،

انسان، «مسخ» و انسانیّت،«نسخ» می شود!

«کرامت می میرد» و «عزّت، زوال می پذیرد»!

«قامت ها ،خمیده» و «استقامت ها،تکیده» است.

«رشتۀ امید از هم گسسته» و «فرشتۀ نوید رخت بربسته» است.

«لبخند بر لب ها ماسیده» و «افرند بر دل ها خشکیده»!

همه چشم به راه «سلیمانِ بسامان» و «قهرمانِ دوران» هستند؛ 
 

در حالی که رهایی بخشی جز «خویش» در «پیش» ندارند!

در هر «مان» یک «قهرمان» است و هر «سلمان»،یک «سلیمان»!


 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------

محاق:  پوشیده شده ، احاطه شده

نسیان: فراموشی

حرمان: بی بهرگی،نومیدی،بازداشتن

انسداد: بسته شدن،بندآمدن

مسخ: دگرگون کردن صورت و برگرداندن آن به صورت زشت تر

نسخ: باطل کردن،ردکردن

تکیده: لاغر،باریک،ضعیف

ماسیده: بسته، سفت شده

نوید : ميده،بشارت،خبر خوش

افرند: فرّ و شکوه،زیب و زیبایی

بسامان:خوب و نیکو و مرتب و با نظم و آراستگی

مان: خانه،سرای

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 24 اسفند 1397 | 5:2 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1202


 

«سلاحِ زور» یا «صلاحِ شعور»؟!


 

چشم ها را می توان بست و «ندید» 

و بینی ها را می توان بست و «نبویید».

دهان ها را می توان بست و «نگُفت»
 

و گوش ها را می توان بست و «نشنُفت»؛

ولی با هیچ «حیلۀ ژرف» و «وسیلۀ شگرف»،

نمی توان جلویِ «فهمیدن» و «اندیشیدن» را گرفت!

بنابراین برای «کمالِ کلام» و «انتقالِ پیام»،

«پشتوانه ای بهتر از استدلال» و «نشانه ای برتر از استکمال» نیست.

بیاییم برای «حَشرِ حقیقت» و «نَشرِ واقعیّت»، 
 

«حقِّ آزادی» و «رمقِ نقّادی» را برای همه «بپذیریم»

و به جای «سلاحِ زور» از «صلاحِ شعور» «بهره گیریم»!


 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------- 

سلاح: ساز و برگ جنگ،آلت جنگی

صلاح: نیک شدن،خیر و نیکی

استکمال: تمام کردن،کامل کردن،به کمال رسانیدن

حشر: برانگیختن،گردکردن مردم

نشر: پراکندن خبر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 23 اسفند 1397 | 6:29 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1201)  


 

«روندِ کلّاشی»،سرآغازِ« فرایندِ فروپاشی»


 

من در این شهر کسانی را دیدم پر از «حرص و آز» با «دست هایی دراز»؛

 دست هایی که برای بهره كشی از« شیبِ استثمار» و «نشیبِ استحمار»،

از فرازِ «قُلّۀ ثروت» به سوی فرودِ «دَرّۀ عُسرت» دراز شده بود.

هر كس خونِ «ضعیف تر» و «نحیف تر» از خود را 

«می مكید» و در تنورِ فقر «می دمید».

...و در نتیجه جامعه را به سوی« کلّاشی» 

و نظام را به سوی« فروپاشی» سوق می دادند!!

زیرا «روندِ کلّاشی»،سرآغازِ« فرایندِ فروپاشی» است!


 

#شفیعی_مطهر
 

-------------------------------------

کلّاش : قلاش،بیکار،ولگرد،مفتخور

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 21 اسفند 1397 | 7:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1200)  


 

چتری به «مانایی مهر» و «بلندایی سپهر»!


 

در جهان میلیون ها «نهال رویید» و «راه کمال را پویید»؛

بروندادِ این «رویش» و «پویش»،

آفرینشِ بسی «جنگل»، «از گُسَل تا قُلَل» است.

«کاونده» و «پدیدآورندۀ» بسیاری از این نهال ها

هزاران «سنجاب» اند که با «اضطراب»،

«دانه هایی را کاشتند» و «خزانه هایی را انباشتند»

و امروز از رویش آن «بذرها» و «جذرها»،

جنگل هایی «انبوه» و «بشکوه» روییده 

که بر تارک زمین «می درخشد» و به همه جهان «طراوت می بخشد»؟

بنابراین در این «دنیای پراتیکی» ذرّه ای از «ضیای نیکی»،

اگر «خاموش» هم شود،«فراموش» نمی شود!

بیاییم بدون «انتظارِ پاداش» و «دغدغۀ معاش»، 

چتری بگشاییم به «مانایی مهر» و به «بلندایی سپهر»
 

به گونه ای که همۀ «انسان ها» در همۀ «مکان ها»،

با هر «رنگ و نژاد» و هر «فرهنگ و اعتقاد» در آن بگنجند!


 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------- 

کاونده: کاوش کننده،جستجوکننده

جذر: ریشه،اصل،بیخ

خزانه: گنجینه،جایی که در آن چیزی را نگهداری می کنند

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 20 اسفند 1397 | 5:6 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو
 


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1198


 

«پایشِ آزاد»،بهترین راه درمانِ «آلایشِ فساد»


 

«آزادی قلم» و «نقّادی دمادم»،

بهترین «شیوۀ انتقاد» برای ریشه کنی هر گونه «ریوۀ فساد» است.

در یک «جامعۀ آزاد» و رها از بند هر گونه «مانعۀ انقیاد»،

 «فرزانه هایی فکور» و «رسانه هایی رها از سانسور»،

می توانند«مدیرانِ قدرتمِدار» را از «حصارِ انحصار» بیرون کشند

و رها از «اختناقِ همیشه ای» در «اتاقِ شیشه ای»، 

 در برابر «نگاه صدها دوربین» و »هزارها دیده در کمین» بنشانند.

با این گونه «راژمانِ دقیق» راه هر گونه «دُکانِ تحمیق»بسته می شود! 

دیگر هیچ «فرنشین» و «پرده نشین» نمی تواند

دور از «نگاهِ ناس»  ،«راهِ اختلاس» را «بگُشایَد»

و با «تهاجُم» ،«اموالِ مردُم» را «برُبایَد»!

«پایشِ آزاد» بهترین راه درمانِ «آلایشِ فساد» است.


 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------- 

پایش: نظارت،نگهبانی،زیر نظر قراردادن

 آلایش: آلودگی،ناپاکی

ریوه: مکر، حیله، فریب،افسون

راژمان: سیستم،دستگاه

فرنشین: رئیس

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 | 6:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو
 


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1197


 

«سقفِ کوتاهِ آزادی» و «وقفِ جانکاهِ انقیادی»! 


 

هر «جامعه ای انسانی» ،«تابعه ای از مبانی» دارد.

هر ملت برای بهره مندی از «مواهبِ آزادی» ،باید «مصائبِ حادّی»را تحمُّل کند.

برخی جوامع برای بهره مندی از آزادی «بامی بلند» و «فرنامی شکوهمند» دارند،

ولی بعضی دارای«سقفی کوتاه» و «طَرفی تباه» هستند.

«بلندی» و «شکوهمندیِ» این بام 

به «قامتِ تفکُّر» و «استقامت تدبُّرِ» 

«شهروندان» و «ورجاوندانِ» آن جامعه بستگی دارد.

مردمی با «همّت های عالی» و «کرامت های متعالی»،

آزادگی را «می شایند» و بر بلندای بامِ آزادی «می افزایند».

ولی مردمی «سر به زیر» و «پای در قیر»،

با «قامتی کوتوله» و «دلبسته به یک بَیغوله»،

جز «جُرعه ای از جامِ ذلّت» و «لُقمه ای از طعامِ مذلّت»، 

چیزی «نمی خواهند» ،لذا از بلندی بام «می کاهند».

در چنین جامعه ای،«سربلندان آزاده» و «ورجاوندان بااراده»،

ناگزیر باید در برابر «ستم»،«سَر، خَم» کنند!

اینان یا باید «سرببازند»، یا با «شر بسازند»!

در این شهر «تولِگان لوس» و «کوتولِگان چاپلوس»، 

در «میدانِ رذیلت می تازند» و بر «یارانِ فضیلت می نازند».

برخی از بزرگان نیز برای «ادامۀ کار» در برابر «خودکامۀ جبّار»،

آن قدر سر را «خَم» و قدر خود را «کم» می کنند،

که «قامتشان خمیده» و «استقامتشان تکیده» می شود.

همیشه «سقفِ کوتاه» به «وقفِ جانکاه» می انجامد.

سربلندانی که زندگی زیر «سقفِ کوتاهِ آزادی» را می پذیرند،

ناگزیرند «وقفِ جانکاهِ انقیادی» را نیز بپذیرند! 

...و چه سخت است «سربلند بودن» و «ریشخند شنودن»!!

و «سرافراختن» و «باور باختن»!!

و چه سرخوش اند «روله های بیداد» و «کوتوله های استبداد»!!


 

#شفیعی_مطهر

----------------------------- 

وقف: ایستادن

طَرف(بر وزن ظرف): بهره،فایده

می شایند: شایسته هستند

بَیغوله:کُنج،گوشه،بیراهه،گوشۀ خانه،ویرانه،گوشه ای دور از مردم

لوس: چاپلوس،چرب زبان

وقف: ایستادن

ریشخند:مسخره کردن،به ریش کسی خندیدن

روله (کُردی): فرزند

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 17 اسفند 1397 | 6:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1196

 

«پیشِ یگان» یا «کیشِ همگان»؟!

 

حقیقت ،نه تنها«گنجینۀ صفا»،که «آیینۀ مصفّا» است؛

آیینه ای است که از «کمان به کمین» و از «آسمان به زمین» افتاد.

این آیینه از «قیدِ زمان رَست» و در «صیدِ زمین درهم شکست».

هر کس «تکّه ای از این آیینه» و «قطعه ای از این سیمینه» را 

«برداشت»،از آنِ خویش «انگاشت».

هر «ساده اندیش»،«سیمای خویش» را در آن دید، 

و خود را «نماد حق» و «مُراد مطلق»نامید!

بنابراین پنداشت که «همۀ حقیقت» و «هِیمنۀ واقعیت»تنها نزد اوست! 

و هیچ کسِ دیگر «سهمی از حق» و «فهمی از فَلَق» ندارد؛

در نتیجه هر کس تنها«خویش» را «خرداندیش» انگاشت

و دیگران را «پریش» و «دگراندیش» پنداشت.

در حالی که حقیقت نه «پیشِ یگان»،که «کیشِ همگان» است. 

بیاییم به همۀ انسان های «فکور» و «ذی شعور»،

«بازۀ دیدن» و «اجازۀ اندیشیدن»بدهیم

و بپذیریم که هر «جوانِ آزاد» و هر «انسانِ فرجاد»، 

حق دارد از حقیقت «سهمی ویژه» و «فهمی آویژه» داشته باشد!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

یگان: یک یک،یکایک،یک به یک،مخفف یک گان

هیمنه: وقار و ابهت

فَلَق: صبح،سپیده دم،شکاف،شکاف کوه 

فرجاد: فاضل،دانشمند

آویژه: ویژه،خاص،خالص

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 16 اسفند 1397 | 6:56 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1195

 

«یافه های بی ریشه» و «خرافه های بی اندیشه»!

 

«ابتکار تحقیق» نباید «ابزار تحمیق» باشد.

تحقیق ما را از «گذرگاه آروین» به «فرگاه یقین» می رساند.

بنابراین تحقیق نباید برای «به حاشیه راندن یک نظر» 

و «به کرسی نشاندن یک باور»

 «مایۀ کار» یا «دستمایۀ انکار» قرارگیرد.

فرق «من» با «بَرَهمَن» این است 

که او نخست یک «نظرِ خاص» از «باورِ خواص» را برمی گزیند،

سپس تحقیق را برای آن«حیلۀ ثبات» و «وسیلۀ اثبات» قرار می دهد.

ولی من تحقیق را «تلاشی هدفمند» و «کنگاشی بانیوند»می دانم،

که در پرتوِ آن می توانم «گوهرِ حقیقت» و «جوهرِ واقعیت» را

در ژرفای «قاموسِ ابهام» و «اقیانوسِ ایهام» بجویم. 

بیاییم با «جسارت پژوهشگرانه» و «بصارت محققّانه»،

«نظرهای پیشین» و «باورهای دیرین»را

با «آرزوی تعمیق» در «ترازوی تحقیق» بسنجیم؛

آن گاه تنها «حقایق اصیل» و «دقایق قابل تحلیل» را بپذیریم

و «یافه های بی ریشه» و «خرافه های بی اندیشه» را فروریزیم!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

 یافه:  یاوه،هرزه،بیهوده،بی معنی،ناپدید،گم شده،سردرگم،پریشان

آروین: آزمایش،تجربه،امتحان

بَرَهمَن: عالم و پیشوای روحانی مدهب برهمایی

کنگاش: شور،مشورت

نیوند: فهم، ادراک

ایهام: در وهم و گمان انداختن،در شک و گمان افتادن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | 6:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1194

 

«ناطق» یا «منطق»؟!

 

آن گاه که «بارِ ضوابطِ ایمانی» در «غُبارِ روابط انسانی» رنگ می بازد،

«سمای حقیقت» و «سیمای واقعیّت»،

از «بامِ گفت و گوی استدلال» به «کُنامِ هیاهوی جدال»می افتد،

این روابط از «رنگِ فرهنگ» به «نیرنگِ الّاکلنگ» تبدیل می شود!

بنابراین آن که «خودارزَد» و «خردمی ورزَد»، 

ناگزیر برای «ادامۀ بازی» در «برنامۀ انبازی»، 

باید «بساطِ جدال را برچیند» و «انبساطِ استدلال را برگزیند».

در فرهنگ گفت وگو،باید «منطق» پیروز شود،نه «ناطق»!

در گفت وگو،«مبانی شاخص» مطرح است،نه «رجزخوانی شخص»!

بیاییم «نشانۀ ظرافت را بشاییم» و بر «آستانۀ ظرفیّت بیفزاییم»، 

تا بتوانیم «خالف را تحمُّل» و با «مُخالف،تعامُل» کنیم.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------  

کُنام: جایگاه حیوانات چرنده درنده،لانه حیوانات

سما: آسمان

انبازی: شرکت،همکاری،همدستی

ظرافت: زیرکی،نکته سنجی،خوش طبعی،زیبایی

خالِف: نادان،احمق،ابله

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 14 اسفند 1397 | 6:52 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1193

 

«کرشمۀ لال» یا «چشمۀ زلال»؟!

 

همۀ «ادیانِ الهی»،«دَیّانِ آگاهی» اند. 

همۀ این «دین ها» و «آیین ها»، 

با هر گونه «آیش» و «گرایش»،

در «چکادِ کوه» «نمادِ شکوه» اند، 

«فروزه ها،نیک» و «آموزه ها به هم نزدیک» اند.

امّا چون به «آمنه های انبوه» و «دامنه های کوه» می رسند،

«کاف ها» و «شکاف ها» ،

بر اثرِ «انگاشت ها» و «برداشت ها» 

توسط «باورمندان کور» یا «پایبندانِ فکور» 

بتدریج «آشکار» و «پدیدار» می شود.

این «چشمۀ سَیّال»،«سرچشمه ای زُلال» دارد،

ولی هر چه در «درازای زمان» و «پهنای زمین» پیش می رود،

«گرایش گُمانه ها» و «افزایش افسانه ها»،

آن را «با پندارها می آلاید» و «غبارها بر آن می افزاید»!

بیاییم  «پیام ناب» و «کلام آفتاب» را

نه از «کرشمۀ لال»،که از «چشمۀ زلال» ،

«عارفانه بنوشیم» و «عاقلانه بنیوشیم»!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

دَیّان: به حساب رسنده،مُحاسب،پاداش دهنده،حاکم،قاضی،چیره،قهّار

آیش: بارورشدن

فروزه: شعله،روشنایی،پرتو

آمَنه: پشتواره،توده هیزم،پشته هیزم

کاف: شکاف،چاک،رخنه،تراک

کرشمه: ناز، غمزه، اشاره با چشم و ابرو 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 13 اسفند 1397 | 5:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1192


 

«شیفتۀ خدمت» یا «فریفتۀ قدرت»؟!


 

در «جماعاتِ کافته» و «اجتماعاتِ توسعه نیافته»،
 

«قانونِ نوبت» در «کانونِ قدرت»،

نه «جاهی» دارد و نه «جایگاهی».

در اینجا «تثبیتِ پَخمگان» جایی برای «صیتِ نُخبگان» نمی گذارد.  

هر «قُدرتمداری»،«مداری» می جوید

و با هر «شگرد» و با هر «رویکرد»،

از «نردبانِ صدارت» و «پلّکانِ امارت» بالامی رود، 

دیگر با هیچ «شیوه» و «نیوه» ،

نمی توان او را «فروکشید» و «به جای خود نشانید»!

اینان نه «شیفتۀ خدمت»،که «فریفتۀ قدرت» اند

و یاخته یاخته وجودشان وابسته به «میزِ قدرت» و «مِهمیزِ دولت» است!

قدرت،«هار» است و غیر قابلِ «مهار».

قدرت بدون «پایشِ مردُمی» جز «ستایشِ توهُّمی» نمی طلبد. 

مردم چون «صفر در حساب» اند و چون «صید در طناب»!
 

برای مردمی «سفیل» جز «عزرائیل» تصمیم نمی گیرد، 

او هم جز با «تدمیر» نمی تواند هیچ «تغییر» ایجاد کند!! 

 «حاکمانِ پست» و «قدرت پرست» را 

نمی توان از «تختِ طاغوت» فروکشید جز با «تختۀ تابوت»!!
 


 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------

کافته: شکافته، ترکیده

صیت(بر وزن چیت): آوازه و نام نیک،ذکر خیر،شهرت نیکو 

نیوه: ناله، افغان ،خروش، گریه ،نوحه

هار: سگ گزنده،حیوان مبتلا به بیماری هاری

سفیل: پست،زبون،بدبخت

تدمیر: هلاک کردن،تباه ساختن،نابودکردن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 12 اسفند 1397 | 6:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1191


 

مهم ترین ویژگیِ«بی رنگ ها» و «بی فرهنگ ها»


 

«بی رنگ ها» و «بی فرهنگ ها»،

«گفتارهایی گونه گون» و «رفتارهایی گوناگون» دارند.

یکی «لک» می گوید و یکی،«متلَک»؛ 

یکی در «غال»،«آشغال» می ریزد 

و دیگری با «فال»،«اِغفال» می کند!

یکی «بد حرف می زند» و دیگری «حرفِ بد می زند»!

یکی جز «خور و خواب نمی داند» و جز «اِرعاب نمی تواند»

و دیگری «گفتاری زشت» و «رفتاری بدسرشت» دارد.

امّا  «فرهنگ گریزان» و «نیرنگ آمیزان» ،

با هر «روی و صفت» و هر «خوی و خصلت»،

همه در یک «ایده» و یک «پدیده»،

به هم «شبیه» و «قابلِ تشبیه»اند

و آن این که هیچ کدام نه «تاب می دانند» و نه «کتاب می خوانند»!


 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------------

لَک: سخن بیهوده و یاوه ،هذیان

غال: زمین پست و پُردرخت

تاب: طاقت،توانایی،قرار و آرام / فروغ،روشنی

اِرعاب: ترساندن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 11 اسفند 1397 | 7:22 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1190


 

«ارزش ها در «اَمَل» یا در «عَمَل»؟!
 


 

در عرصۀ شناختِ نوعِ هر «نهال» در هر «حال»،

بهترین «شیوه»،شناخت نوعِ «میوه» است.

برای ارزیابی هر «دین» و «آیین» نیز 

«بهترین عیار» و «برترین مِعیار»، 

ارزیابی «تافتگان» و «پرورش یافتگان» در آن مکتب

به وسیلۀ سنجشِ شیوۀ «رفتار» و «گُفتارِ»آنان است.

سیمای پیروان هر «مذهب» و «مکتب» ،

آیینۀ تمام نمای «فُروزه ها» و «آموزه ها»ی آن مذهب و مکتب است.

هر «دینِ آسمانی» یا «آیینِ انسانی»،

قطعاً «گفتارهایی سازنده» و «نوشتارهایی برازنده» دارد. 

همۀ ارزش ها، چه «آسمانی» و چه «انسانی»،

در عرصۀ «گفتار،زیبا» است  و در«نوشتار،فریبا» ؛

امّا مهم این است که پیروانِ آن ها در عرصۀ «رفتار و کردار»

چگونه ارزش ها را در «گفتار،تبلوُر» و در «کردار،تکثُّر» می بخشند!

دم زدن از ارزش ها در «اَمَل،خوار» است،ولی در «عَمَل،دُشخوار»!


 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------- 

اَمَل: آرزو،آرمان،امید

تافتگان:برافروختگان ، روشن شدگان ، گداختگان ، گرم شدگان

فروزه: شعله،روشنایی

خوار: آسان

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 10 اسفند 1397 | 5:17 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1189)  


 

«صلاحِ امور» و «اِصلاحِ اِمپراتور»!


 

«نفرت‌انگیزترین رنج» و «زجرآمیزترین شکنج»،

برای «جوانِ آگاه» و «انسان‌ِ دادخواه»، 

این است که نسبت به «فسادِ شهریاران» و «بیدادِ کارگزاران»،

«گواه» و «آگاه» باشد،

ولی برای «صلاحِ امور» و «اِصلاحِ امپراتور»،

قادر به هیچ «کار» و «پیکار» نباشد.  

 «نادانی» و «ناتوانی»،

در عرصۀ «انجامِ رسالت» ،«استحکامِ جهالت» است،

و «گُناهی وزین» و «اشتباهی سنگین» دارد؛ 

زیرا«ندانستن،جاهلی» است و «نتوانستن،کاهلی»!


 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

 زجر: بازداشتن، منع کردن، بانگ زدن و طردکردن،راندن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 9 اسفند 1397 | 6:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو
 


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1187


 

«سوزِ جان» و «فروزِ جهان»


 

من «شمعی» را در «جمعی» دیدم،

که همه را «آهسته می نگریست» و «پیوسته می گریست».

او با «ادامۀ گریستن»،«استدامۀ زیستن» را به خطر می انداخت.

امّا او «سوختن» و «افروختن» را 

«آگاهانه دیده» و «آزادانه برگزیده» است.

او «سوختن را می داند»،ولی «خودفروختن را نمی تواند»!

او «بهبودی نیکی» را در «نابودی تاریکی» می بیند،

بنابراین با «سوزِ جان»،«فروزِ جهان» را نشانه گرفته است.

بیاییم با «طَلعت نورِ قلم»،«ظُلمتِ شبِ ستم» را درهم کوبیم
 

و بکوشیم تا «انسانی برتر» و «جهانی بهتر»بیافرینیم!


 

#شفیعی_مطهر
 

---------------------------------------------------
 

فروز: فروغ ،روشنی، روشنایی

استدامه: دوام چیزی را خواستن،همیشه بودن،همیشه داشتن،همیشگی

طلعت:رویت،دیدا،روی
 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 7 اسفند 1397 | 6:0 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1186


 

«نهالِ انسانی» در «هالِ جهانی»


 

در «بازی روزگار» و «بازسازی رفتار»،

انسان به هر کس «ببازد» می تواند دوباره خود را «بازسازد»،

امّا اگر قدر خود را «نشناخت» و خود را «باخت»،

دیگر نمی تواند «با لَختی ها برخیزد» و «با سختی ها بستیزد».

هر انسان «کانِ زر» است،نه «دُکّانِ شر».

هر کس باید نه در «بیرون»،که در «درون»،

«کانونِ زر را بیابد» و «قانونِ بشر را دریابد».

سپس با «زُلالِ داد»،«نهالِ استعداد» را آبیاری کند،

تا «بهار را ببیند» و «به برگ و بار بنشیند»!

در بوستانِ بشریّت،هر «بخت،بیدار» است و هر «درخت،پُربار».

در اینجا هر «نهالی»،«حالی» دارد و هر «سالی» ،«سگالی»،

«شیوه ها گونه گون» اند و «میوه ها،گوناگون».

بنابراین در «هالِ جهانی» هر «نهال انسانی»  ،

باید در درونِ خویش «نهادها را بکاود» و «استعدادها را بیابد».
 

سپس با نهایت «پژوهشگری» در «باروری» آن بکوشد.


 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------------

 هال: قرار،آرامش،صبر و شکیبایی

سگال: اندیشه،فکر

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 6 اسفند 1397 | 5:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1185


 

«رَجِ قربانی» و «فلجِ روانی»!


 

در جوامعِ «تک صدا» و «واپسگرا»،

«استقرارِ خودکامگی» به «استمرارِ ازخودبیگانگی» می انجامد.

در این جوامع «بتدریج» روندِ بردگی «ترویج» می شود

و «رَج های قربانی» به «فلج های روانی» دچار می شوند.

در اینجا شهروندان به نوعی «لَختی» و «شوربختی» مبتلا می شوند،

که نسبت به هر «رنجی» و «شکنجی»،

نه «حسّاس» می شوند و نه دردی «احساس» می کنند.

هر گونه «اَلَم را می گیرند» و هر گونه «ستم را می پذیرند».

«خواری» و «بیعاری» ، 

نخست «عادی» و کم کم،«متمادی» می شود!

«تحمیلِ حقارت» به «تجلیل از اسارت» می انجامد!

به هر «پستی،تن می دهند» و به هر «شکستی،گردن می نهند».

برای رسیدن به «میز» از هر «چیز» می گذرند

و برای «سیری شکم» ، «اسیری قلم» را می پذیرند.

یک ملّتِ «افلیج»،«گیج» است،

نه «نامه ای بر ای فردها» دارد و نه «برنامه ای برای فردا»!

«بلای بیدردی» به «ابتلای دلسردی»می انجامد

و هیچ «شهروندی» هیچ «پیوندی» با جامعه احساس نمی کند.

مردم به جای «احساسِ تعلُّق» به «التماس و تملُّق» می پردازند.

«کدخدا،خدایی» می کند و «بینوا،گدایی».

«کرامت،ننگ» می شود و «لئامت،فرهنگ».

مردم در برابر حاکمان به جای «پُرسش»،«کُرنش» می کنند

و به جای «سوال»،«استقبال»!

هر ملّت نه از «بُرون»،که از «درون» 

تا «خودنَیَرزد» و «خردنورزد»،

نه «راهی برای نجات» دارد و نه «پناهی برای حیات»!


 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------------

رَج: رده ،رسته، صنف،قشر

فلج: از کارافتادن دست یا پا یا نیمه ای از بدن،زمینگیری و درماندگی

لَخت: شُل ، بی حال، تنبل و بیکاره ، صفتی برای مو که نرم و افشان باشد، بسته ، منعقد
اَلَم: درد،رنج

نامه : نوشته،کتاب

افلیج: فلج شده،مفلوج،کسی که بعضی اعضایش از کار افتاده


 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 5 اسفند 1397 | 6:51 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1184


 

«رایانه» یا «سامانه»؟!


 

بزرگ ترین «اختراعات بشر» در همه «اجتماعات پژوهشگر»،

نه «رایانه» ،که «سامانه» است.

 مهم ترین اختراع در همه «دوران»،«راژمان» است. 

بشر آن گاه که برای «تکریمِ شخصیّت» و «تحکیمِ مَدَنیّت»، 

از «بدایتِ آیش» تا «نهایتِ آمایش» ،

توانست «راژمان» را «سامان» دهد،

در حقیقت «شکوهمندترین پیام را نگاشت» و «بلندترین گام را برداشت» .

جامعه انسانی بدون  «نظامِ اجتماعی» و «انسجامِ اقناعی»، 

چون «جامعۀ جنگل»،اسیر «فاجعۀ انگل» است.

«عالی ترین انقلاب» و «متعالی ترین انتخاب»،

اگر مُبتنی بر «ساختنِ سامانه» و «پرداختنِ رسانه»نباشد،

به زودی «ارکانش فروریخته» و رشتۀ «آرمانش از هم گسیخته» می شود.

کشورداری بدون «نظامِ اداری» و «انتظامِ خزانه داری»،

«به فساد می آلاید» و «به بیداد می گراید»!


 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------------

سامانه : نظام،سیستم،دستگاه،وبسایت

راژمان: سیستم،سامانه

بدایت:  آغاز،اول چیزی،اول کار
 

آیش: بارورشدن و میوه دادن

نهایت: پایان ،آخر،پایان چیزی

آمایش: آراستگی،آمادگی


 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 4 اسفند 1397 | 5:31 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو
 


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1183


 

«ژرف دیدن» و «شگرف اندیشیدن»


 

در «درازای زمان» و در «پهنای زمین»،

هزاران «سیب از درخت»،«چه سُست و چه سخت» افتاد،

ولی نه کسی «ذکری گفت» و نه «فکری شکُفت».

اگر شیوۀ «ژرف دیدن» و «شگرف اندیشیدن» را بدانیم،

 «هر ذرّه از ذَرّات کائنات» و «هر ذُرّیه از ذُرّیّات موجودات»،

«پیام هایی برای گُفتن» دارند و «کلام هایی برای شنُفتن». 

هر «پدیدۀ ریز» و «آفریدۀ ناچیز»

با «صد زبان گویا» و «هزار بیان رسا»،

«سِرارِ هستی» و «اسرارِ اَلَستی» را 

با همه «جود» و «وجود» فریاد می زنند؛

امّا «گوش ها گران» است و «چشم ها نگران»!

باید «گوش جان را گشود» و «هوش نهان را شنود».


 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

ذَرّه: هر چیز بسیار ریز،مورچه ریز

ذُرّیه: فرزند،نسل،فرزندان 

سِرار:خط های پیشانی یا کف دست

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 3 اسفند 1397 | 5:45 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


سرای محله شهرک اکباتان برگزار می کند
 

کلاس گلستان خوانی
 

با تکیه بر ریشه یابی کلمات هم خانواده

زمان :روزهای یکشنبه،ساعت 16-18 

مدرس: استاد شفیعی مطهر

عموم علاقه مندان بویژه دانشجویان،دانش آموزان دبیرستانی و فارغ التحصیلان همه رشته های دانشگاهی می توانند در این کلاس ثبت نام فرمایند.

محل ثبت نام: شهرک اکباتان،جنب شورای حل اختلاف،سرای محله اکباتان

تلفن: 7- 44694415

کانال تلگرامی :sarayemahaleekbatan@

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | 10:55 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو


 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1182


 

«اُورَنگِ زور» و «تُفنگِ کور»!


 

آن گاه که برای «پایشِ میهن» در برابر «یورشِ دشمن»، 

به «آدمک های دون» و «مترسک های مجنون»،

 نه «فنگ»،که «تفنگ» دادند؛

 آنان وقتی بر «اریکۀ قدرت» و «ملیکۀ شوکت» تکیه زدند،

خود را برای مردم «باب» و «ارباب» پنداشتند!

آنان که در «حالت» خود،«اصالت» نمی بینند
 

«صدای هویّت» و «صلای شخصیّت» خود را 

در «اُورنگِ زور» و «تفنگِ کور» می نگرند!

بیاییم «ژرف تر ببینیم» و کارگزاران را «شگرف تر برگزینیم»!


 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------------

اورنگ: سریر،تخت پادشاهی

پایش: نظارت

فنگ: حنظل،هندوانه ابوجهل،کرمی دراز و سبزرنگ که بیشتر روی گیاه ها پیدا می شود

باب: پدر،بابا،قیّم

صلا: کلمه ای برای دعوت و فراخوان


 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar


 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | 9:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1181

 

«پندارهای پوسیده» و «رفتارهای بیوسیده»

 

مغز انسان در «اسارت یوغ تحجُّر،سنگ» می آفریند 

و با «بشارت فروغ تفکُّر،فرهنگ»!

یوغ تحجُّر نه تنها در «افسانه ها»،که در همین «خانه ها»ی ماست.

آن که در «هزارۀ سوُّم» هنوز با «انگارۀ توهُّم» می زیَد

و با «گمانه» و «کورکورانه»

از «پندارهای پوسیده» و «رفتارهای بیوسیده» پیروی می کند،

 در مغز نه تنها «سنگواره»،که «سنگ خاره» دارد!

«رَستن از بت،خوار» است و «شکستنِ بُتواره،دُشخوار»!

«بُت ،ریشه» را هدف گرفته و «بُتواره،اندیشه» را! 

«ریشه» را می توان با «تیشه»برکَند،

امّا اندیشۀ تحجُّر «عصرها می پاید» و «نسل ها را می آلاید».

تنها با «تیشه تفکُّر»می توان «اندیشه تحجُّر» را برکَند.

بیاییم با «بصارتِ ژرف دیدن» ، «جسارتِ شگرف اندیشیدن»را «بیاموزیم»

و بتکده های «تعصُّب» و «تصلُّب» را «فروریزیم»!

جهل «نرم ترین بالش» و «گرم ترین چالش» است، 

که جاهل می تواند با «کمالِ رامش» و «اِکمالِ آرامش» بر روی آن بخُسبد!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

بیوسیده: چاپلوسانه،با طمع کارانه 

انگاره: پندار،تصور،فکر و خیال،افسانه،سرگذشت

خاره: سنگ خارا،سنگ سخت 

خوار: آسان

دُشخوار:  دشوار،سخت،مشکل،ضدِّ آسان

تصلُّب:  سخت شدن،سفت شدن

چالش: ناز و خرام ،رفتار از روی کبر و غرور و نخوت،جنگ و جدال و جولان و حمله

اِکمال: کامل کردن،تمام کردن

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 1 اسفند 1397 | 6:43 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |