هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1150)

 

«فرمانِ همایونی» یا «راژمانِ قانونی»؟! 

 

من در «دامنه های کوه»،«پاره سنگ هایی انبوه» را دیدم،

«سنگ هایی خاره» با «آژنگ هایی بی قواره».

نه «شکلی هندسی» دارند و نه «تشکُّلی مهندسی».

با «لب هایی تیز» و «لبه هایی خون ریز»!

نه «تاش» را می پذیرفتند و نه «تراش» را!

«ناگزیری» و «نظم ناپذیری» این پاره سنگ ها

یادآورِ «حاکمانی خودخواه» و «طاغیانی دُژآگاه» است، 

که نه هیچ «عُیونی» را برمی تابند و نه هیچ «قانونی» را! 

اینان «عدالت» را «آلت» می انگارند و 

«شرافت» را «آفت»!

در این شهر «فرمانِ همایونی» حکومت می کند،نه «راژمانِ قانونی»!

بنابراین هر که «زورش بیشتر»،«حضورش پیشتر»!

مردُم «جنگل» اند و خودکامه،«انگل»!

یک «انگلِ اندوه» می تواند یک «جنگلِ انبوه» را 

«ویران» و تبدیل به یک «بیابان» کند!

 بیاییم «انگل ها را براندازیم»،تا بتوانیم «جنگل ها را بسازیم»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------

راژمان: دستگاه،سیستم 

آژنگ: چین و چروک، چین و شکن

تاش: یار،دوست،مصاحب

طاغی: ستمگر، سرکش، ظالم، گردنکش

دُژآگاه: بداندیش،تندخو،خشمگین،کینه جو

عُیون:چشم ها،چشمان ناظران،(جمع عین)

آلت : ابزار،افزار،هر چیزی که به وسیله آن کاری انجام دهند

انگل :طفیلی،سربار،مفتخوار،جانداری که تمام یا قسمتی از عمرش را به موجود دیگری بچسبد و از جسم او غذا دریافت کند،کسی که سربار سایرین شود و به هزینۀ دیگران روز را بگذراند  

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 30 دی 1397 | 7:40 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1149)

 

«حقوق برابر» برای «هرگونه باور»!

 

کسانی که «سبزکیشان» و «دگراندیشان» را

با هر «شگرد» از عرصۀ جامعه «طرد» می کنند،

«بسی تنگ نظر» و «بسیار سنگ باور» اند.

هر انسانِ «خوداندیش» حق دارد به اندازه «خردِ خویش» بیندیشد،

و هر «نظری را ببیند» و برای خود «باوری را برگزیند».

خداوند او را از بدوِ «زاد»،«آزاد» آفریده است.

«سُستی عقیده» یا «دُرُستی برگزیدۀ»هر کس به خود او مربوط است.

هر کس «خالف» و «مُخالف» ما می اندیشد،

لزوماً «دُشمن» و «اهریمن» نیست.

همه ما در گزینشِ «اعتقاد»،«آزاد» هستیم.

هر «انسان» با هر «نشان»

و از هر «نژاد» و با هر «اعتقاد»

و با هر گونه «باور» با دیگر انسان ها دارای «حقوقِ برابر» است.  

به تعداد همه «بشرهای گوناگون»،«باورهای ناهمگون» وجود دارد.

بنابراین بگذاریم هر کس با هر «کیش»،«آزاداندیش» باشد.

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

 شگرد: روش، طریقه، فن و طرز عمل

طرد: راندن، دورکردن کسی از نزد خود، نفی کردن کسی

سنگ باور: متحجّر،دُگم،متعصّب

خالف: احمق،بسیار مخالفت کننده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 29 دی 1397 | 6:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1148)

 

«عقل» و «نقل»!


      
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 28 دی 1397 | 4:18 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1147)

 

«شور» یا «شعور»؟!

 

کسی که «دنیای دون» و «آسیای گردون» را «ترک» می کند،

«مُردن» و «جان سپُردن» را «درک» نمی کند؛

ولی تحمُّلِ مرگِ او برای دیگران «جانگِزا» و «طاقت فَرسا» است. 

بی شعور نیز از «همۀ شعور» تنها «هیمنۀ شور» را می فهمد!

از رفتارِ بی شعور همه در «بلای رنج»اند و او در «سرای سپنج»! 

همه «امیرِ فهم» اند و او «اسیرِ وهم».

 تحمُّلِ «بی شعور» نیز برای «ذی شعور» 

«عذابِ الیم» است و «عِقابِ جحیم»!

فرقِ «انسانِ بی شعور» با «احمقِ مغرور» این است که

یک احمق «نمی تواند بفهمد»، 

ولی یک بی شعور «نمی خواهد بفهمد»!!!

هر «چیز» با شُستن «تمیز» می شود،جز مغز!

«جانِ مغز» با «سخنانِ نغز» جلا می گیرد،

امّا خودکامگان مغزها را با «شُست وشو»،«جادو» می کنند.

از آن ها «نور را می رُبایند» و «شعور را می زُدایند»!

 

#شفیعی_مطهر

 -------------------------------------- 

شور: فتنه،غوغا و فریاد،آشوب،هیجان و آشفتگی

هیمنه :ابهت،شکوه

سرای سپنج: دنیای ناپایدار بی خبری 

وهم: خیال،تصور،پندار

الیم: دردناک،دردآورنده

عِقاب: عذاب،شکنجه،سزای گناه

جحیم: جهنّم،دوزخ،جای بسیار گرم،آتش قوی و سخت

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 27 دی 1397 | 6:33 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1146)

 

«آیینۀ پاک» و «گنجینۀ پژواک» 

 

بسیاری از ما انسان ها «فراسَتی در درون» داریم و «سیاسَتی در بیرون».

بنابراین دیگران را در برابرِ«نقّاد» و «انتقاد»،

«قابل» و خود را «مقابل» می نگریم.

انگار همه «آلوده»اند و ما ،«پالوده»؛

همه «رو» دارند و ما «آبرو»!

برای همه «حریم دَری» را می پسندیم و برای خویش،«حریم داری» را!

همه «عُجب» دارند و ما ،«حُجب»!  

در حالی که «داناترین جوان» و «تواناترین انسان»،

«بصیرترین» و «انتقادپذیرترین» انسان است.

نیز«حقیرترین» و «قابل تحقیرترین» انسان،

کسی است که از «انتقاد برمی آشوبد» و «نقّاد را سرمی کوبد»!

 بیاییم از «اوجِ غرور» بر «موجِ شعور» فرودآییم

و هر «ناقدِ نقل» را «فاقدِ عقل» «نپنداریم»؛

و نقدکنندۀ خود را «آیینه پاک» و «گنجینۀ پژواک» «انگاریم».

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------

پژواک: انعکاس صوت در کوه یا زیر گنبد،تکرار صوت،آوازی که در کوه بپیچد

فراسَت: دریافتن و ادراک باطن،هوشیاری،تیزهوشی،زیرکی

پالوده: صاف شده،پاک شده،پاکیزه شده از آلودگی ها

عُجب: خودبینی،خودپسندی،کبر و گردنکشی

حُجب: شرم،حیا

ناقد: نقدکننده،سره کننده،زرسنج

فاقد: آن که کسی یا چیزی را از دست  داده،نایابنده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 26 دی 1397 | 6:21 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1145

 

«دیده های بینا» و «پدیده های زیبا»

 

در این «زمینِ گَردان» و «زمانِ گردون»،

همه «سافِرِ حیران»ایم و «مُسافرِ سرگردان».

انسان های «پُرتشویش» و «کژاندیش» ،

در «جاده های زندگی» با «عَرّاده های گزندگی»،

تنها «پیچ و خم»ها را می نگرند و «بیش و کم»ها را؛

ولی انسان های «فکور» و «صبور»،

در هر «جاده»،«چه سواره و چه پیاده»،

«زیبایی ها را می نگرند» و «شیدایی ها را می نگارند»!

هر دو اگر چه نه به «صد»،ولی به «مقصد»می رسند،

ولی یکی با «حسرت» و دیگری با «لذّت»!

بیاییم «دیده ها را بشوییم» و «ندیده ها را بجوییم»!

اگر با «چشمِ جان ببینیم»،می توانیم صد «چشمۀ جانان بیافرینیم».

چون «دیده ها بینا»شود،همه «پدیده ها زیبا» می شود.

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------

گَردان: گردنده

گَردون: آسمان،چرخ،هر چه دور خود یا گرد محوری بچرخد

سافِر: سفرکننده،مسافر،به سفررونده

عَرّاده: یکی از آلات جنگی شبیه منجنیق که در قدیم برای پرتاب سنگ به کار می رفته

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 25 دی 1397 | 6:10 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1144)

 

«ترسیمِ شناخت» و «تحکیمِ زیرساخت»

 

من دانۀ بامبو را دیدم که پنج سال «زیرِ خاک» و در «ضمیرِ مَغاک»،

«خُفته» و «نهُفته» می مانَد.

نه کسی «رشد و رشادش» را می بیند

و نه «داد و فریادش» را می شنود.

امّا در سال پنجم «سر از زمین» و «پای از پوستین»به درمی آوَرَد

و بیش از بیست و پنج متر «قامت برمی افرازد» و «استقامت می ورزد».

بنابراین دانستم که «بنیادهای مکنون» و «استعدادهای درون» را

چه «آشکار و نهان» و چه «پیدا و پنهان»

می توان «آیش» و «آمایش» کرد.

برای «رهیدن از لاکِ صدف» و «رسیدن به افلاکِ هدف»، 

نخست باید به «ترسیم شناخت ها» و «تحکیم زیرساخت ها» بپردازیم.

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

ترسیم: رسم کردن،نشان گذاشتن،نقشه کشیدن

بامبو: خیزران،نی، نوعی نی مغزدار که از آن عصا و چوب دستی و تعلیمی می سازند و با خم کردن شکسته نمی شود

مَغاک: گودال، جای گود

مکنون: پنهان داشته شده،آنچه در ضمیر دارند

آیش: بارورکردن،شخم زدن و ناکشته گذاشتن و استراحت زمین

آمایش:آزاستگی،آمادگی،آماده کردن،بررسی و تحلیل

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 24 دی 1397 | 5:32 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1143

 

«دانش زایی» و «بینش افزایی»

                           
موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 23 دی 1397 | 7:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1142)

 

«بیداری توده ها» و «استواری شالوده ها»! 

 

«درس از نیکی» و «ترس از تاریکی»،

برای همه «قابلِ فهم» است ،یا «عاملِ وهم»؛

امّا «ترسیدن از روشنایی» و «هراسیدن از دانایی»،

برای «جامعۀ جهانی» یک «فاجعۀ انسانی» است!

برای هرگونه توسعه و پیشرفت،«نادانی توده»،نخستین «حلقۀ مفقوده» است.

هیچ «خودکامۀ خودخواه» و «فرمانروای دُژآگاه»

نمی تواند سُلطه خود را بر «مردمی آگاه» و «ملّتی دادخواه» تحمیل کند.

کسانی «زنجیر را می پرستند»،که خود «حقیر و پستند».

اینان برای خودکامگان نه تنها «آمادۀ یاری دادن»،که «دلدادۀ سواری دادن» اند!

بنابراین در راه «توسعۀ انسانی» حتّی در «سطح جهانی»

«نخستین گام» و «اولین اقدام»،

 «بیداری توده ها» و «استواری شالوده ها»است!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------- 

شالوده: بنیاد،پی دیوار،طرح و نقشه

مفقوده: گم شده،ناپیدا

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 22 دی 1397 | 6:46 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1141)

 

«مرامِ دگراندیش» و «انتقام از خویش»!

 

هر «انسان» درباره هر «بیان»،

«نگاهی» دارد و «دیدگاهی».

این «نگاهِ» او در «دیدگاهِ» ما،

یا «سُست» است،یا «دُرُست».

باورهای هر کس برای خودش «عاملِ اِلزام» و «قابلِ احترام» است

و خود پاسخگوی «نظرها» و «باورها»ی خویش است.

خشمِ «انسان» از باورهای «دیگران»،

نه «تنبیهِ انسانی» دارد و نه «توجیهِ عقلانی»!

این «عصبانیّت» ناشی از «عقلانیّت» نیست؛

بلکه «تنبیهِ خویش» است به خاطرِ «تنزیهِ دگراندیش»!

«مرامِ دگراندیش» نباید موجبِ «انتقام از خویش» شود!

«اندوختنِ کینه» در «فضایِ سینه»،

«نوشیدنِ زهر» و «نیوشیدنِ قهر» است 

برای «خوشنودی» یا «نابودی» دیگران!

کینه را از سینه باید کند زود

کینه چون دیرینه شد نتوان زدود

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

مرام: مراد و مطلب،مقصود،آرمان،هدف

الزام: لازم گردانیدن،واجب کردن

توجیه: مطلبی را خوب توضیح دادن و نیک بیان کردن

تنزیه: کسی را از عیب و آلایش دورداشتن،پاک و بی آلایش دانستن

نیوشیدن: شنیدن،گوش کردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 21 دی 1397 | 5:12 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1140)

 

«بازۀ تفکُّر» و «اجازۀ تدَبُّر»!

 

برخی از انسان ها را چون «با سَموم، گرم» کنند،«چون موم ،نرم» می شوند!

چنین افرادی را می توان «ارزان تر» از «ارزن» خرید

و «گران تر» از «نگران» فروخت! 

در برابرِ «خرافات» و «مشکلات» ،

باید «قامت افراخت» و «بااستقامت تاخت».

آنان که با «وعده،گرم» و با «وعید،نرم» می شوند،

در برابرِ «زر،سر» خم می کنند و در برابر «زور،کَمَر»! 

حاکمانی که به جای «پشتوانۀ مردُمی»، «گُمانۀ تورُّمی»دارند،

ناگزیر در برابر بیگانه نه تنها «باج» و «خراج» می دهند، 

که «تاج» را هم به «تاراج» می دهند!

برای رویارویی با «بیگانه» باید خود «یگانه» باشیم!

بیاییم «ریشۀ تحَجُّر» را برکَنیم و «اندیشۀ تکَثُّر» را بپذیریم. 

به همه انسان ها «بازۀ تفکُّر» و «اجازۀ تدَبُّر» بدهیم!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------- 

بازه: فاصله،فاصله میان دو دیوار یا دو کوه

تدَبُّر: اندیشیدن، نیک اندیشی، در عاقبت کار فکرکردن،ژرف بینی

سَموم:باد گرم مُهلک،باد زهرآلود

نگران: بیننده،ستاره ناظر بر ستاره دیگر

وعده: نوید،مُژده  

وعید: وعده بد،تهدید

تورُّم: ورم کردن ، انتشار بی رویة اسکناس بدون تناسب با پشتوانه 

خراج: مالیات، باج،مالیات ارضی

تاراج: غارت،چپاول،یغما کردن

تحجُّر: سنگ شدن

تکَثُّر: بسیارشدن،تنوُّع در اندیشیدن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 20 دی 1397 | 10:29 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1139)

 

  «قاب ها» و «نقاب ها»!

 

«مکتبِ بُتواره» چون «شبِ بی ستاره» است.

در جوامعی که «بُتواره ها بر صدر می نشینند»،

«شکمباره ها قدر می بینند».

در آن نه «نوری از منارۀ خرد» می تابد

و نه «منشوری از رُخسارۀ بِخرَد»! 

در این شهر «ورجاوندانِ فکور را کور» می خواهند

و «شهروندانِ صبور را بور»!

در این جا «غیر» هست، ولی «غیرت» نیست؛

«آفت» هست ،ولی «شرافت» نیست.

«ظرف» فراوان است،ولی «ظرفیّت» نیست

و «منع» زیاد است، ولی «مناعت» نیست!

«اظهارِ فضل» بسیار است،ولی « فضیلت» نیست

اینجا «واژه» ها،«ویژه» اند و «تیراژه» ها،«آویژه»!

«ارزش ها نسخ» شده و «انگیزش ها،مسخ»!

«حقیقت را وارونه» کرده اند و «واقعیّت را واژگونه».

اینجا روزی«قاب ها را شکستند»،ولی هنوز «نقاب ها را می پرستند»!

بت پرستی،«ریشه ای کهن» دارد و «اندیشه ای تَهمتَن».

باید «ریشه را بَرکَند» و «اندیشه را پراکَند»!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------

بُتواره: کسی که به جای بت مورد پرستش و اطاعت قرار گیرد

منشور: نشرشده،زنده شده،نامه و فرمان سرگشاده

رُخساره (رُخسار):روی،عارض،رُخ،چهره،سیما

بِخرَد: خردمند

بور: کسی که از عهده انجام کار برنیامده و شرمنده شده باشد.

مناعت: بلندنظری، بزرگ مَنشی،استواری،طبع عالی داشتن

تیراژه: رنگین کمان،قوس قزح

آویژه: ویژه،خاص،،خالص

نَسخ: باطل کردن ،زایل کردن ،تغییر صورت دادن

مَسخ: دگرگون کردن، برگردانیدن صورتی به صورت زشت تر

تَهمتَن: قوی، نیرومند،تنومند

پراکندن:  پاشیدن، پریشان کردن، تفرقه انداختن ،تار و مارکردن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 19 دی 1397 | 5:26 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1138)

 

«آژوی پرواز» و «آرزوی تاخت و تاز»! 

 

«پرندگانِ مظلوم» و «درّندگانِ محروم»،

که در «تنگنای قفس» و «انزوای محبس»

«زاده» و اسیر «قلّاده» می شوند،

نه «آژوی پرواز» دارند و نه «آرزوی تاخت و تاز»!

آنان «پرواز را بیماری می پندارند»

و اینان «تاخت و تاز را بیعاری می انگارند»!

آنان،«بال» را «وبال» می دانند 

و اینان «چنگال» را «گال»! 

«توده های عامّه»،«ستوده های خودکامه» اند.

آنان که «طعمِ آزادی» و «طعامِ آزادگی» را نچشیده اند

«اسارتِ تن» و «غارتِ وطن» را 

با «رامش می پذیرند» و با آن «آرامش می گیرند»!!

انسان بر اثرِ «تحقیر»،«حقیر» می شود و با «تکریم»،«کریم»!

برای «حیاتِ توده ها» و «نجاتِ غنوده ها»،

نخست باید «زنجیرِ حقارت را از هم گسست» 

و سپس «میرِ غارت را درهم شکست»!

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------

آژو: کوشش،همت و غیرت(اوستایی)

گال: فریب،بازی 

غنوده: به خواب رفته،مانده،خسته،مُرده

میر: امیر،سید

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 18 دی 1397 | 5:40 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو 

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1137)

 

«زلال نور» و «نهال شعور»! 

 

«کار با نیکی» و «پیکار با تاریکی»،

نه به «تُندی تیر» نیاز دارد و نه به «تیزی شمشیر».

کافی است با «روالِ رامش» و «کمالِ آرامش»،

«شمعی برافروزیم» و «جمعی را برافرازیم».

 نباید «زایشِ ناهی» به «افزایشِ مَناهی» بینجامد.

اگر «رَوِشِ تبلیغ» با «مَنِشِ بلیغ» انجام  شود،

 «پیام بر جان» می نشیند و «کلام بر وجدان».

«سیاه نامه از نور» می ترسد و «خودکامه از شعور».

برای «رفعِ ظُلم و ظُلمت» و «دفعِ قَسی و قَسوَت»،

باید «زُلالِ نور افشاند» و «نهالِ شعور نشاند»!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------

روال: روش،سیرت،نظم،ترتیب

بر افرازیم: زیب و زینت دهیم،بیاراییم،سربلند سازیم

زایش: زادن،به وجودآوردن،ایجاد

ناهی: نهی کننده،بازدارنده،منع کننده 

مناهی: نهی شده ها،بازداشته شده ها،منکرات

مَنِش: تفکر،اندیشیدن،خوی،عادت،طبیعت،طبع بلند،شخصیت عالی 

قَسی(بر وزن کَسی):  سخت دل،سنگدل

قَسوَت: سنگدلی،سخت دلی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 17 دی 1397 | 4:14 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1136)

 

«دَبستان» یا «اَدَبستان»؟! 

 

نه «مال»،انسان را به «کمال» می رساند 

و نه «منال» به «جمال».

شهروندی که «حقوق انسان ها را پاس نمی دارد»

و «شایگان ها را سپاس نمی گزارد»،

مشکل او نه «بی سوادی»،که «بی استعدادی» است .

او بیش از «شورِ دفاعی»،به «شعور اجتماعی» محتاج است.

بنابراین نه به «دبستان»،که به «ادبستان» نیاز دارد.

 

#شفیعی_مطهر


----------------------------------

 منال: محلی که از آن سود یا حاصلی به دست آید،مانند مزرعه و دکان

شایگان: سزاوار، شایسته، درخور، شاهوار

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 16 دی 1397 | 4:38 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1135)

 

«تن» یا «وطن»؟!

 

در جوامعِ «کافته» و «توسعه نیافته»،

«بی هنرانِ دون» به جای  «هنرورانِ گردون» می نشینند

و «نُخبگانِ هُنرور» و «پُختگانِ پژوهشگر» گوشه انزوا برمی گزینند.

«شکافِ طبقاتی» و «اختلافِ درجاتی»،

جامعه را به «انتهای فقر» و «منتهای فرق» می رساند.

گروهی ناگزیر برای «سدِّ جوع» به «کارِ نامشروع» روی می آورند؛

«تشنگانِ قدرت،خدایی»می کنند

و «گرسنگانِ نان، گدایی» !

 اینان «تن» می فروشند و آنان،«وطن»! 

 «پخمگان، سیر»اند و «نُخبگان،اسیر»!

روشنفکران «گرفتار گیجی» اند و «مرگِ تدریجی»!

فرمانروایان ،«کتابِ فرهنگ» را در «مکتبِ تفنگ» خوانده اند

و قدّاره بندان ،«نان» از «سنان» می خورند و «آب» از «سراب».

 آن جا که «طلبِ ریاست» بر «مکتبِ کیاست» چیره شود،

«مُختار» نیز «مُخ تار» می شود!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------- 

کافته: شکافته ،کنده، سوراخ شده

جوع: گرسنگی،(سدِّ جوع: رفع گرسنگی)

سنان: سرنیزه

کیاست:زیرکی، تیزفهمی، هوشیاری، دانایی، فراست

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 15 دی 1397 | 6:5 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1134)

 

«جامِ زهر» و «طعامِ قهر»! 

 

هر «نبرد»،«بَرد» است و هر «هماورد»،«دلسرد»!

«طینتِ انسان» و «طبیعتِ جهان»،

نه با «جنگ»،که با «فرهنگ» سازگار است.

هر «سرباز» اگر چه با «سَرِ باز»،

بدون «ساز و برگ» و با «اشتیاقِ مرگ»،

بدونِ «جوشن» به سویِ «دشمن» یورش آوَرَد، 

گامی به سوی «زوال» برمی دارد،نه «کمال»!

خداوند به هر انسان «زبانی برای گفتن» داده و «گوشی برای شنُفتن» ، 

نه «شاخی برای جنگ» و «شوخی برای نیرنگ».

جنگ بین انسان ها نه «پیروزی» دارد و نه «بهروزی»؛

اما در گفتگو هر دو «برنده» اند و «برازنده».

بیاییم «کینه ها» را از «سینه ها» بزداییم

و «جامِ زهر» و «طعامِ قهر» را 

نه در «کامِ انسان»،که در «کُنامِ شیطان» بریزیم.

 

#شفیعی_مطهر


-------------------------------

بَرد: سرما،سرد

هماورد: حریف، رقیب

 جوشن: زره،جُبّه ای که از حلقه های آهن می سازند

شوخ: چرک

کُنام: آشیان حیوانات چرنده و درنده

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : جمعه 14 دی 1397 | 6:55 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1133)

 

«پیله کمال» و «وسیله استکمال» 

 

«فرصتِ حیات» را باید به «نُصرتِ نجات» اندیشید،

نه به «غمِ مُردن» و «اَلَمِ جان سپُردن»؛

امّا «دل پریشی» و «مرگ اندیشی» 

به ما می گوید که «میدانِ زندگی» و «جَوَلانِ ارزَندگی» 

نه «ممدود»،که بسی «محدود» است.

مرگ مرحله «فِصال» است و «وِصال»؛

«فصال از دارِ فانی» و «وصال یارِ جاودانی»!

دنیا،«زر» است و ما «ابوذر»!

جمعی در «خدمتِ زر»اند و گروهی «زر را به خدمت» می گیرند! 

دنیا،«صدف» است،نه «هدف»!

«گوهرِ انسان» در «صدفِ جهان»،

«تشکُّل می گیرد» و «تحوُّل می پذیرد».

خوشا آنان که دنیا را «پیله کمال» و «وسیله استکمال» می نگرند. 

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

پیله: محفظه ای که نوزاد برخی حشرات دور خود می تنند و در داخل آن دوره دگردیسی خود را می گذرانند و پس از تبدیل به حشره بالغ، پیله را سوراخ کرده و از آن خارج می شوند 

استکمال: کمال خواستن، کامل کردن،طلب کمال

نُصرت: یاری،یاری،پیروزی کردن

اَلَم: درد، دردمندی ،دردمندشدن

جَوَلان: گشتن ،دورزدن، تاخت و تاز

ممدود: کشیده شده،دراز

فصال: از شیربازگرفتن،جدایی

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 13 دی 1397 | 6:29 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1132)

 

«زورِ بازو» یا «شاهین ترازو» ؟! 

 

نه «گُذرِ زمین سَرِ ایستایی» دارد و نه «گُذارِ زمان سیرِ قهقرایی»!

آن «بی تاب، راه می پوید» و این «باشتاب، گاه می جوید».

جوانان،«پیر» می شوند و پیران،«زمینگیر».

ما نه «گاهِ گزیر» داریم و نه «راهِ گریز».

 امّا می توانیم «پیوسته» و «ناگُسسته»، 

در «درونِ جان» و «دونِ جانان»، 

بهاری بیابیم بر «بسترِ دل» ،نه بر «خاکسترِ گِل».

بر آن بستر گُلی «اندیشه بار» و «همیشه بهار» بپروریم.

ما فرصتِ «یک بار زیستن» و «هزاران بار گریستن» داریم.

بیاییم با «نگریستنی بِخردانه»، «زیستنی جاودانه» را تجربه کنیم.

بکوشیم نامِ ما نه تنها در «تدارُکِ سنگِ گور»،

که بر «تارَکِ فرهنگ هور» جاودانه بماند.

ما نیامده ایم تا در این «سیّاره فانی»،«لقمه نانی» به کف آریم ،

«نامی برگزینیم» و بر اریکه «فَرنامی بنشینیم». 

معیارِ حق و باطل «شاهینِ ترازو» است،نه «زورِ بازو»!

نام و یادِ ما باید «بمانَد» و همواره حقیقت را «بنمایاند»،

امّا نه بر روی «سنگِ خارا»،که بر «فرهنگِ مانا»!

 

#شفیعی_مطهر

---------------------------------------

 قهقرا: بازگشت به عقب،پس پس رفتن

گاه: وقت،زمان،هنگام

گُزیر: چاره، علاج

دونِ: پایین و فرود،نقیض فوق

جانان: محبوب،معشوق،دلبر بسیار زیبا و دوست داشتنی

تدارُک: تهیه کردن،آماده ساختن

تارَک: فرق سر،سر،میان سر

هور: خورشید،آفتاب

اریکه: سریر،تخت،تخت پادشاهی،اورنگ

فرنام: عنوان،لقب،سمَت

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 12 دی 1397 | 5:56 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1131)

 

«دَرک» یا «مَدرَک»؟!

 

هر «خوب»،«محبوب» است و هر «نامطلوب»،«مغضوب»!

نه کسی به «غم»،«قسَم» می خورَد و نه به «گَند»،«سوگَند»!

برخی «ثروتمند می زیَند» و بعضی «ثروتمند می میرند»!

«زیستن،عادت» است و «زیبازیستن،سعادت»! 

بسیاری «کتاب می خوانند» و آن را «صواب می دانند»؛

«گروهی برای دَرک» و «انبوهی برای مَدرَک»!

در حالی که «دَرک،نیاز امروزه» است و «مَدرَک برای دَرِ کوزه»!

«باسوادی، مهارت» است ،ولی «نقّادی،بصارت»! 

زندگی،درختی است با «بهاری کوتاه» و «خزانی در راه».

بیاییم میوه «بختِ اَرزندگی» را از «درختِ زندگی» بچینیم.  

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

گَند: بوی بد

صواب: راست و درست،حق،لایق،سزاوار،ضدب خطا

نقّادی: جداکردن خوب از بد،سره کردن خوب از بد،سره ناسره را از هم جداکردن

بصارت: بینایی و دانایی،بیناشدن

بخت: بهره،نصیب،طالع،شانس

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 11 دی 1397 | 5:41 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1130)

 

«شر» یا «بشر»؟! 

 

ما همه در «آغازِ آفرینش» و «چشم اندازِ چینش»،

نه «شر»،بلکه «بشر» بودیم. 

«سُستی ریشه» و «نادرُستی اندیشه»،

باعث شد که «نِژاد» مایه «عِناد» شود

و «مذهب»،سرمایه «مَشرَب».

«خِرقه» از ما «فِرقه» بسازد

و «پارسایی» به «ترسایی» بیَنجامَد.

«قِداست»،ابزار «سیاست» شود  

و «عِبادت» به صورتِ «عادت» درآید.

«دین» به دام «فُرودین» اُفتَد

و «علّامه» به خدمتِ «خودکامه» درآید.

در حالی که همه ما «انسان» و آفریده یک «یزدان» هستیم.

هیچ کس بر دیگری نه «شَانی برتر» دارد و نه «نشانی بهتر».

همه چون «دانه های جوانه» و «دندانه های شانه» با هم برابریم.

هیچ «دُردانه» با هیچ «بهانه»

نمی تواند بر دیگری «بخروشد» و «فخر بفروشد».

اگر ما «مست» از «جامِ اَلَست» «هستیم»، جز خدا را «نمی پرستیم».

هیچ کس را «بایسته تندیس نمی دانیم» و «شایسته تقدیس نمی خوانیم». 

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------------

چشم انداز:دورنما،منظره،مساحتی از صحرا یا دامنه کوه که چشم همه آن را ببیند

چینش: چیزها و کسانی را با نظم و ترتیب کنار هم چیدن

عناد: دشمنی، ستیزه جویی، گردنکشی، لجبازی،گمراهی

مَشرَب: ذوق و میل و هوای نفس

خِرقه: تکه ای پارچه،جُبّه مخصوص صوفیان و درویشان،پاره لباس

ترسا: راهب مسیحی،نصرانی

فرودین: زیرین،پست تر،پایینی 

دُردانه: دانه دُر،مروارید بزرگ و گرانبها،کنایه از آدم پرتوقُّع

اَلَست: روز ازل،روز بی آغز،آغاز آفرینش

تندیس: پیکر،مجسمه،تن مانند،تصویر،کالبد

تقدیس: به پاکی ستودن،پاک و منزّه دانستن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 10 دی 1397 | 4:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |


 

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1129)

 

 «خوانشِ ژرف» و «دانشِ شگرف» 

 

«تلاشِ کور» تنها برای «پاداشِ کُنکور»،

نه بر «دانش» می افزاید و نه بر «بینش»!

«نسیمِ خوانش» باید بر «شمیمِ دانش» بیفزاید

و «دانش افزایی»باید به «بینش زایی» بینجامد،

و گر نه «اِسرافِ مان» است و «اِتلافِ زمان»!

عمرِ انسان «بسی کوتاه» و هدردادنش «بسیار اشتباه» است؛

بنابراین فرصت نداریم تا هر «یاوه ای را بخوانیم» و هر «لاوه ای را بدانیم»!

این فرصت اندک را باید صرف «خوانشی ژرف» و «دانشی شگرف» کنیم،

که برای همه «انسان ها» در همه «زمان ها»،

«به گزین» و «خیرآفرین» باشد.

 

#شفیعی_مطهر

-------------------------------------

مان: خانه،سرای،اسباب خانه،خان و مان(پهلوی) 

یاوه:بیهوده، هرزه، سخن بی معنی

لاوه: لابه،درخواست، چاپلوسی، زاری ،عجز و نیاز

به گزین: نیکوترین چیزی که از بین چیزهای برگزیده انتخاب شود 

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 9 دی 1397 | 6:39 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1128

 

«بردگانِ پست» و «بندگانِ شخص پرست»! 

 

آنان که عزّتِ نفس را به جای «درک»،«ترک» می کنند،

ذلّت را «غافلانه می پذیرند» و آن را «عاشقانه در بَرمی گیرند»!

کرامتِ شخصیّت نه تنها «خصلتی از خصایل» و «فضیلتی از فضایل» است،

بلکه فراتر از آن «والاترین عیار» و «بالاترین معیار» 

و نیز «برترین طراز» و «بهترین امتیاز» ،

برای «ثَباتِ عقلانیّت» و «اِثباتِ انسانیّت» است.

انسان بدون هر یک از «خصایلِ خوب» و «فضایلِ مطلوب»،

از «مقامِ انسانیّت» به «کُنامِ حیوانیّت» سقوط نمی کند؛

ولی انسان بدون کرامت «به صورت، انسان» است، ولی «به سیرت،حیوان»!  

او «وجودی دون پایه» و «موجودی فرومایه»است،

که آماده هر گونه «غارت» و «حقارت» است

و استعدادِ پذیرشِ هر گونه «حقارتِ ننگین» و «اسارت و توهین» را دارد.

بدترین عاملِ «مِرارِ بیداد» و «استمرارِ استبداد» در جوامع انسانی،

وجودِ چُنین «بردگانِ پست» و «بندگانِ شخص پرست» است!

 

#شفیعی_مطهر

-----------------------------------

طراز: لباس فاخر،زیور و زینت،نوع

ثَبات: برقراربودن،قرارگرفتن،دوام یافتن،پایداری،پابرجابودن

کُنام: جایگاه حیوانات چرنده و درنده

مِرار: پی درپی کاری را انجام دادن،مرتبه ها،بارها،(جمه مَرّه)

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 8 دی 1397 | 14:4 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1126

 

  «سیله کمال» و «وسیله استکمال»!

 

توانگری نه در «وسواسِ بیش آزی»،که در «احساسِ بی نیازی» است.  

دنیا «آبِ شور» است و «سرابِ سُرور» .

هر چه «سخت تر بخروشیم» و «بیشتر بنوشیم» ، 

نه «سیراب» می شویم و نه «سیر از آب»! 

بلکه تشنه تر از «ترس می لرزیم» و «حرص می ورزیم»!

آنان که دنیا را «زار نمی دانند»، ولی مال دنیا را «ابزار می خوانند»،

دنیا را به «دُرُستی درک»می کنند،ولی آن را با «سُستی ترک» نمی کنند،

از آن نه به «بازه آز»،بلکه به «اندازه نیاز» برمی گیرند

و در راه «دفعِ شر» و «نفعِ بشر» از آن سود می جویند.

دنیا نه «مایه شعف» است و ونه «سرمایه هدف»،

بلکه مالِ دنیا «سیله کمال» است و «وسیله استکمال»!

 

#شفیعی_مطهر

 ----------------------------------------

سیله: گله،رمه،گله گاو یا گوسفند یا آهو یا اسب

بیش آزی: حرص و طمع بیشتر،بیشتر حرص ورزیدن

زار: بد و خراب ،نابسامان

بازه: فاصله،پهنای کوچه

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : پنج شنبه 6 دی 1397 | 6:13 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1125

 

«پِلَشتِ خاک» یا «گُلگشتِ افلاک»؟! 

 

نه در «دارِ مستی»،که در «مدارِ هستی»،

هیچ «رهرو راستین» و «پیشرو جهان بین»،

بدون گذر از «گردنه سختی» به «گردونه خوشبختی» نمی رسد.

یوسفِ صدیق را نه تنها با «چالش چاه»،که با «بالش جاه» نیز «آزمودند»،

تا «دلبستگی های دون» و «گُجستگی های درون» را از او «زدودند». 

 «قطره ای از آب» ،به عنوان«شطره ای از خیزاب»،

آن گاه می تواند «پرواز از موج» را بر «فراز اوج» بیاغازد،

که وجود خود را از «آلایش رسوب ها بپیراید» 

و به «آرایش مطلوب ها بیاراید».

انسان نیز برای پرواز از «پِلَشتِ خاک» به «گُلگشتِ افلاک»،

باید هر گونه «رشته پیوند» و «سرشته کمند»،

که او را «اسیرِ خاک» و «درگیرِ این مَغاک»می کند،

«دل بردارد» تا خود را «آزاد انگارد»!

 

#شفیعی_مطهر

----------------------------------------

پلشت: پلید،آلوده،چرکین،چرک آلود

دار:خانه، سرا،شهر

گردونه:چرخ،ارابه،گاری،هر چیز شبیه چرخ که دور خود بچرخد

چالش: جنگ و جدال،جولان و حمله

گجسته:خبیت،ملعون،پلید و ناپاک،(گجستگی: پلیدی،ناپاکی)

شطر(شطره):جزء،پاره،نیمه،پاره ای از چیزی

 خیزاب: موج،کوهه آب

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : چهار شنبه 5 دی 1397 | 4:59 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1124)

 

«حیات جاودانه» و «ثمرات بخردانه»

 

«برترین سلاح» و «بهترین صلاح»

برای «تنویر انسان» و «تغییر جهان»،

نه «همایش و گزارش»،که «آموزش و پرورش» است.

در «تاریخ بشر» و در رویارویی «خیر و شر»،

چه بسیار «جنگ های خانمانسوز» و «انقلاب های آتش افروز»،

بسی «خون ها ریخته» و «شبیخون ها برانگیخته»،

و «مشکلاتی دیده » و «تحوُّلاتی آفریده»،

ولی جنگ ها و انقلاب ها نه «تحوّلی ژرف» آفریده اند و نه«تکاملی شگرف» ،

که بتواند قرن ها «بپاید» و بر فرهنگ و تمدن «بیفزاید».

ولی عاملی که می تواند در زندگی بشر «تحوّلی ماندگار» 

و «توسعه ای پایدار» بیافریند،

«آموزش و پرورش» با اتّکا بر «رویش و ارزش» است.

این «نهال ماندگار» دیر «به برگ و بار» می نشیند،

اما «حیاتش جاودانه» و «ثمراتش بخردانه» است!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : سه شنبه 4 دی 1397 | 5:1 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1123)

 

«اساس استقامت» و «احساس کرامت» 

 

«بلای بیداد» و «ابتلای استبداد»، 

«کُنش های زشت» و «واکُنش های بدسرشتِ» خود را

نه تنها در «سیمای خودکامه پُرتوهُّم»،

که در «یاسای عامّه مردُم» نیز تبلور می بخشد.

استبداد،«هوای آلوده فاجعه» است که «فضای پالوده جامعه» را 

از «فضایل انسانی می زداید» و به «رذایل حیوانی می آلاید». 

در نظام استبدادی ،«امیران آزاده» به «اسیران قلّاده» تبدیل می شوند

و «شهروندان حقدار» به «پایبندان تکلیف مدار»!

«سلطان،اشرف» است و «دیگران،مکلَّف»!

او «راعی» است و دیگران،«رعیّت».

سلطان «مُطاع» است و رعیت،«مُطیع».

تا هنگامی که مردم «بارکشند»،از آنان «بارمی کشند»،

آن گاه می توانند «بپاخیزند» و با سلطه گران «درآویزند»،

که «اساسِ استقامت» و «احساسِ کرامت» را بپذیرند!

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------------

یاسا: رسم وآیین،قاعده و قانون ،حکم و امر پادشاه

راعی:چوپان،شبان،سرپرست قوم،امیر و والی

مُطاع: اطاعت شده، فرمانروا،کسی که از او اطاعت می کنند

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : دو شنبه 3 دی 1397 | 4:11 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1122)

 

«فرزند دنی» و «شهروند مدنی»!

 

هر «فردِ بزهکار» و «هر یک از اشرار» ،

که در عرصه «جامعه» دست به هر «فاجعه» می زند،

«حرکاتش زشت»،ولی «ذاتش بدسرشت» نیست.

اینان «محصول آموزش» و «معلول پرورشِ» جامعه اند

و در برابر «کُنشِ بایسته»،«واکُنشِ شایسته» نشان می دهند.

فطرت همه انسان ها «زاده پاک»،ولی «آماده پَژواک» است.

این تربیت ماست که می تواند از یک«جوان نزیه»،یک«انسان سفیه» بپرورد 

و نیز می تواند از هر «مسلمان»،«سلمان» بسازد

و از هر «سلمانِ پارسی»،«سلیمانِ پارسا»!

تربیت خوب می تواند از هر «جانی»،«جنانی» بیافریند

و از هر «فرزند دنی»،«شهروند مدنی»!

بیاییم با «تکریم شخصیت» و «تعظیم هویت»،

«کوفه های لئامت را بشکافیم» و «شکوفه های کرامت را بشکوفانیم!»

 

#شفیعی_مطهر

------------------------------------

دَنی:ناکس، ضعیف، پست و حقیر

بایسته: لازم،ضروری

پَژواک:انعکاس صوت در کوه یا زیر گنبد 

نزیه: پاک،پاکیزه، پاکدامن

سفیه: نادان و بی خرد،بدخو

جانی: جنایتکار،گناهکار،تبهکار

جنانی: بهشتی

لئامت: بخیلی، پست فطرتی، فرومایگی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : یک شنبه 2 دی 1397 | 7:8 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |

 

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد 1121)

 

«کار دُشوار» و «ابتکار دُشخوار» 

 

«فروش آب» به انسان مانده در «آغوش سراب»،

در «بیابانِ بَرَهوت» و «نگرانِ قوت»،

«اَمَلی عیان» و «عملی آسان» است،

ولی «فروشِ ماسه» بدون «خروشِ تلواسه»،

به «ماندگان در ویر» و «درماندگان در کویر»،

«کاری دُشوار» و «ابتکاری دُشخوار» است.

امّا با «توسُّل به تبلیغ» و «تعامُلِ بلیغ»،

در «جوامع کافته» و «توسعه نیافته»،

می توان «آفت» را «شرافت» معرفی کرد

و «شجاعت» را «شناعت»!

می شود «اسارت در حصر» را «صدارت در قصر» نامید 

و «تلاش برای آزادی» را «اغتشاش برای شادی»!

تبلیغات،«عقل ها را به چشم» می آورَد و «نقل ها را به خشم»!

«تفکُّر را تعطیل» می کند و «تدبُّر را به تحلیل» می برد.

آن گاه می توان به صحرانشین «بی کاسه»،«ماسه»فروخت

و از تشنگان مانده در «سرابِ ضلال»،«آبِ زُلال» خرید!

 

#شفیعی_مطهر

--------------------------------------

دُشخوار: دشوار،سخت،مشکل،ضد آسان

بَرَهوت: بیابان گرم و بی آب و علف

قوت(بر وزن کوت): خورش، خوردنی، طعام، روزی

اَمَل: امید آرزو،آرمان

تلواسه: اندوه،اضطراب،بی تابی،بی قراری

ویر(بر وزن شیر): ادراک، هوش، فهم ،حافظه

کافته: ترکیده،شکافته،فروپاشیده

شناعت: زشتی و بدی، زشت شدن

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar
 

 


موضوعات مرتبط: دل دیدنی های شهر سرب و سراب

تاريخ : شنبه 1 دی 1397 | 5:44 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |